Mødedato: 08.05.2023, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Forandringsplaner for Lundtoftegade, Nørrebro og Hørgården, Amager Vest

Se alle bilag

Formålet med forandringsplaner er at sikre udsatte almene boligområder ikke udvikler sig til omdannelsesområder (tidl. hårde ghettoområder), hvilket vil have store konsekvenser for områderne. Med forandringsplanerne søges det at skabe socialt bæredygtige by- og boligområder gennem fysiske og strukturelle forandringer. Forandringsplanen udvikles i tæt samarbejde med de relevante almene boligorganisationer. Med planen sker en samtænkning af indsatser rettet mod forbedringer af bebyggelsen, byrum, funktioner, forbindelser mv. Arbejdet med forandringsplaner tager afsæt i de fem almene boligområder, der var udpeget som ghettoer på statens daværende ghettoliste i 2018 (Bispeparken, Aldersrogade, Lundtoftegade, Hørgården samt Gadelandet/Husumgård). Borgerrepræsentationen afsatte i Overførselssagen 2018-2019 blandt andet midler til analyser vedrørende forandringsplaner for de fem boligområder. I 2021 godkendte Borgerrepræsentationen de to første forandringsplaner for henholdsvis Aldersrogade og Bispeparken. Der er nu udarbejdet oplæg til forandringsplaner for Lundtoftegade (Nørrebro) og Hørgården (Amager Vest).

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forandringsplanen for Lundtoftegade (bilag 2 og 3), som sætter den strategiske retning for løft af det almene boligområde.
 2. at godkende forandringsplanen for Hørgården (bilag 4 og 5), som sætter den strategiske retning for løft af det almene boligområde.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forandringsplanerne, som er udarbejdet med midler fra Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og partiet Fremad).

Forandringsplanerne for Lundtoftegade på Nørrebro og Hørgården på Amager peger på, at der er et markant behov for at give boligområderne et helhedsorienteret løft med fokus på at gøre de fysiske rammer mere attraktive og styrke trygheden. I boligområdet Lundtoftegade er der fx en nedslidt park gemt af vejen for et større publikum, og en bemandet legeplads med stort behov for opgradering. Selve vejen Lundtoftegade udgør en barriere, som rummer potentialer for både begrønning, øget trafiksikkerhed og en bedre sammenhæng til det øvrige Nørrebro. I boligområdet Hørgården er der særligt fokus på utrygge og nedslidte områder, som giver boligområdet en uattraktiv bagside. Boligområdet er samtidig omkranset af store veje og parkeringsarealer, der afskærer området fra den øvrige by.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2021 – 2023 udarbejdet forandringsplanerne for Lundtoftegade og Hørgården i tæt samarbejde med boligorganisationerne AKB København og Boligforeningen 3B, som begge er administreret af KAB. Med forandringsplanerne tager Københavns Kommune sammen med boligorganisationerne fat i boligområdernes fysiske og strukturelle udfordringer ved at sikre en sammenhængende udvikling på tværs af boligområderne og de kvarterer, de er en del af.

Forandringsplanerne er samtidig investeringsplaner, som synliggør kommunens og boligorganisationernes samlede strategi for udvikling i området. Det tætte samarbejde skal være med til at sikre, at projekter og indsatser supplerer og understøtter hinanden. Forandringsplanerne peger på, hvordan boligområderne kan styrkes ved at tilbyde attraktive fysiske rammer, som kan tiltrække og fastholde en blandet beboergruppe med forskellige baggrunde og ressourcer. Det kan samtidig øge trygheden, sundheden og trivslen for de nuværende beboere. Begge dele er afgørende for at skabe socialt bæredygtige og velfungerende boligområder.

Med godkendelsen af forandringsplanerne godkender Teknik- og Miljøudvalget den strategiske retning for udviklingen af de to boligområder. De enkelte projekter i forandringsplanerne vil blive forelagt til separat politisk behandling og godkendelse, herunder fx fortætning og kommunale byrumsprojekter.

Lundtoftegade og Hørgården er udpeget som udsatte byområder af Københavns Kommune fra 2011 og som forebyggelsesområder på statens lister over udsatte boligområder. Begge boligområder var indtil 2019 udpeget som ghettoområder på statens lister. I dag anvendes termen ”Parallelsamfund” i stedet for ”ghettoområder” på statens lister.

Forandringsplaner og Områdefornyelse

Til forskel fra fx et infrastrukturprojekt er afgrænsningen af en forandringsplan bredere end kun selve boligområdet og omfatter også området i umiddelbar nærhed. Forandringsplanerne bliver efterfulgt af en områdefornyelse, der blandt andet kommer til at omfatte Lundtoftegade og Hørgården. Områdefornyelserne har således et bredere fokus på kvarteret, og de er til stede i kvartererne fra 2023 til ca. 2028. Områdefornyelserne indtænker, konkretiserer og igangsætter de kommunale projekter i forandringsplanerne som en del af deres kvarterplaner.

I forbindelse med udarbejdelsen af forandringsplanerne er der gennemført en omfattende inddragelse af lokale aktører, som har udvist stor interesse for projekterne (bilag 6 og 7).

Forandringsplan for Lundtoftegade

Forandringsplanen indeholder 10 projekter med forskelligt ejerskab:

 • Urbania – nybyggeri af bæredygtigt bofællesskab (AKB København)
 • Parken ved Bispeengen – opgradering af en eksisterende park, som bliver en grøn kile til leg, læring og pauser (KK)
 • Huset i Lundtoftegade – et socialt og kulturelt kraftcenter med socialøkonomiske virksomheder mv. midt i Lundtoftegade bebyggelsen (AKB København)
 • Bevægelsestorvet – nyopførelse af plads til sport og bevægelse for hele Nørrebro (AKB København)
 • Klimasikring af Lundtoftegade – omdannelse af selve gaden til en grøn og trafiksikker vej (KK)
 • Lokal afledning af regnvand – projekt i Lundtoftegades gårdrum i samarbejde med Realdania (AKB København)
 • Aktive stueetager – åbne parterrelokaler i Lundtoftegade bebyggelsen, som giver plads til nye funktioner (AKB København)
 • Plejecentret Aftensol – opgradering af udearealet til grønne uderum med roligt ophold og fællesskab (KK)
 • Børnehuset Tusindfryd og Brolopperne – fysisk løft af profilinstitutionerne (KK)
 • Forbindelser på tværs – bedre og tydeligere forbindelser for bløde trafikanter fra Frederiksberg til Nørrebro (KK)

Forandringsplanen for Lundtoftegade (bilag 2) og projektbeskrivelser til forandringsplanen (bilag 3) er vedlagt.

Forandringsplan for Hørgården

Forandringsplanen indeholder seks projekter med forskelligt ejerskab:

 • Mulig fortætning i Hørgården – opførelse af nye private og almene boligtyper til flere (3B)
 • Infrastrukturprojekt i Hørgården – omdannelse af udearealerne og en tværgående forbindelse i Hørgården, som skaber åbent, grønt og aktivt boligområde (3B)
 • Byrum mellem Hørgården og Sundholm – omdannelse af slidt og ubenyttet område til et grønt kunstbyrum med passage og ophold (KK)
 • Laden – renovering og omdannelse af ældre træbygning til centrum for fællesskaber i byrummet (KK)
 • Peder Lykkes Vej – omdannelse af den brede del af vejen med begrønning, ophold og mere sikker kobling (KK)
 • Forbindelser og koblinger – nedbrydelse af barrierer for at skabe sammenhæng i lokalområdet (KK)

Forandringsplanen for Hørgården (bilag 4) og projektbeskrivelser til forandringsplanen (bilag 5) er vedlagt.

Høring og inddragelse

De kommunale projekter i forandringsplanerne har været i høring hos Amager Vest Lokaludvalg på møde i udvalget den 28. februar 2023 og Nørrebro Lokaludvalg på møde i udvalget den 26. oktober 2022. Forinden har de relevante arbejdsgrupper i lokaludvalgene behandlet projekterne.

Høringssvaret fra Amager Vest Lokaludvalg (bilag 6) har ikke givet anledning til ændringer. Lokaludvalget bakkede op om forbedring af udendørsarealerne omkring den almene boligafdeling Sundholm Syd. Lokaludvalget var derudover optagede af, at området planlægges som en helhed i koordination med andre projekter, og at der fortsat er fokus på de trafikale løsninger og på det grønne samt biodiversitet. Høringssvaret fra Nørrebro Lokaludvalg (bilag 7) m.fl. har bidraget til, at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med nærmere at afklare mulighederne for på sigt at åbne Lygte Å, herunder den del, der er rørlagt under parken ved Bispeengen. Derudover anbefaler lokaludvalget, at der skabes synergi mellem de kommunale projekter i forandringsplanen og AKB Københavns projekt om lokal afledning af regnvand i Lundtoftegades gårdrum.

Udover lokaludvalgshøringer er der gennemført en omfattende inddragelse af beboere, relevante forvaltninger og andre lokale aktø          rer, som beskrives nærmere i bilag 6 og 7.

Politisk handlerum

Forandringsplanerne er frivillige strategiske handleplaner. Der kan besluttes ændringer til den strategiske retning for forandringsplanerne og for de kommunale projekter fx principper for byrummene. Eventuelle ændringer vil herefter skulle drøftes med de almene boligorganisationer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Boligorganisationernes projekter er allerede finansieret eller søges finansieret fx via Landsbyggefonden eller fonde. Det kommunale projekt i forandringsplan for Lundtoftegade ”Børnehuset Tusindfryd og Brolopperne” er allerede finansieret. De første ufinansierede projekter vil indgå i forhandlingerne om Budget 2024 jf. indkaldelsescirkulæret (ØU 25. januar 2023). De resterende ufinansierede projekter skal henvises til finansiering i senere budgetforhandlinger.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætte samarbejdet med boligorganisationerne, de relevante forvaltninger samt andre lokale aktører for at videreudvikle de projekter, der peges på i forandringsplanen. De enkelte projekter godkendes ikke med godkendelsen af selve forandringsplanerne, men vil blive forelagt separat.

                                       

                                   Søren Wille

                                                                   / Karsten Biering Nielsen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. maj 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt, at fremkommeligheden ikke forringes, og at det fremadrettet også vil være muligt for borgerne at parkere deres bil.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Projektet bør justeres med henblik på, at der ikke inddrages vejarealer.”

Til top