Mødedato: 30.03.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Halkompleks og svømmehal i Nordhavn

Se alle bilag

Med Budget 2022 blev der givet screeningsmidler til at afsøge behov og muligheder for at etablere et halkompleks med flere idrætshaller og en svømmehal i Nordhavn. Behovsafklaringen er nu gennemført og Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til rammesætningen for projektet, med henblik på at Økonomiforvaltningen afdækker placeringsmuligheder for faciliteterne.  

I de senere år er der alene planlagt idrætshaller i relation til skolebyggerier i København. Med et selvstændigt halkompleks kan der skabes et sted, som kan understøtte et aktivt foreningsliv på idrættens præmisser, og som samtidig kan agere samlingspunkt for Nordhavns beboere. Et sted der både tilgodeser selve idrætsaktiviteterne og det sociale liv uden for aktivitetstiden, som er en vigtig komponent i foreningslivet.

Der er gennemført en udvidet inddragelsesproces, på baggrund af at faciliteterne skal understøtte et nyt byudviklingsområde, hvor man derfor ikke i samme grad kan tage udgangspunkt i de nuværende aktørers behov. I dimensioneringen af et halkompleks skal man samtidig tage højde for, at der er en række andre kultur- og fritidstilbud på vej i Nordhavn. Der skal tages stilling til, hvilket areal Økonomiforvaltningen skal søge placering for.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter rammesætning for halkompleks og svømmehal i Nordhavn, som beskrevet i denne indstilling, med henblik på at en screening af placeringsmuligheder for faciliteterne kan bestilles i Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Med Budget 2022 blev der givet screeningsmidler til at afsøge behov samt mulighederne for at etablere et halkompleks med flere idrætshaller og en svømmehal i forbindelse med hinanden i Nordhavn.  

Nordhavn er Københavns største nuværende byudviklingsområde. Der forventes ca. 35.000 beboere i 2062, når Nordhavn er fuldt udbygget. Et halkompleks og en svømmehal kan være med til at øge serviceniveauet for idrætskapacitet i Nordhavn og i København, samt understøtte et levende og varieret kultur- og fritidsliv i en ny bydel

Løsning

Screeningen dækker dels over en behovsafklaring, som er foretaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen, og dels en afsøgning af placeringsmuligheder, som foretages af Økonomiforvaltningen efter bestilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.      

En inddragelsesproces med idræts- og lokale aktører har været foretaget i løbet af forår/sommer 2022 for at afdække behov og sætte retning for et moderne halkompleks, der vil være et nyt koncept i Københavns Kommune (bilag 2).     

Et halkompleks med flere idrætshaller i Nordhavn indgår ikke i Arealplanen for kultur- og fritidsområdet og vil være med til at øge serviceniveauet for idrætskapacitet i bydelen og i København generelt. To skoleidrætshaller forventes opført i Nordhavn i forbindelse med kommende folkeskoler. Disse indgår i arealplanen. Antagelsen i screeningen er, at halkomplekset i kapacitetsberegning kan erstatte en eller begge skoleidrætshaller. Det skal dog undersøges i det videre forløb, og en forudsætning for denne løsning er, at halkomplekset kan placeres i umiddelbar nærhed til skolerne (bilag 1). En svømmehal i Nordhavn indgår ikke i arealplanen og vil således være et serviceløft i forhold til serviceniveau 2017. 

Nedenstående rammesætning foreslås som afsæt for det videre arbejde. Det foreslås, at det endelige funktionsmæssige indhold af halkomplekset og svømmehal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på et senere tidspunkt, når placering og dermed den lokale kontekst er kendt. 

Rammesætning for koncept for halkompleks og svømmehal:

Overordnet ramme og vision:

Hvad angår idrætshaller, er der de senere år alene planlagt idrætshaller i relation til skolebyggerier i København. Med et selvstændigt halkompleks kan der skabes et sted, som kan understøtte et aktivt foreningsliv på idrættens præmisser og som samtidig kan agere samlingspunkt for Nordhavns beboere. Et sted der både tilgodeser selve idrætsaktiviteterne og det sociale liv uden for aktivitetstiden, som er en vigtig komponent i foreningslivet.

Andre kultur- og fritidstilbud på vej i Nordhavn

Københavns Kommune planlægger en ny skole, Levantkaj Vest Skole, med udvidet idrætshal med tilhørende motorik- og springsal samt bevægelsessal og kulturfaciliteter. En boldbane forventes ligeledes anlagt ved Levantkaj Vest Skole men er ikke besluttet endnu.

Københavns Kommune og By&Havn planlægger en ny Naturpark Nordhavn i Ydre Nordhavn. Pt. undersøges mulighederne for at indtænke faciliteter i volden til containerterminalen. Dertil er By&Havn i gang med udviklingen af ’Tunnelfabrikken’, som forventes at blive et multikulturhus med kultur- og bevægelsestilbud.

Halkomplekset:   

Halkomplekset skal dels bestå af en idrætshal med udgangspunkt i et revideret funktionsprogram for skoleidrætshaller efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. februar 2023, dels et specialanlæg særligt målrettet udvalgte idrætsgrene, der defineres og kvalificeres i en senere proces. En kombination af en idrætshal og et specialanlæg kan muliggøre, at anlægget samlet set bliver en bydelsspecifik facilitet til lokalområdet, samtidig med at det bliver en bydækkende facilitet, der kan trække brugere på tværs af byen. Ligeledes er ambitionen, at der vil være mulighed for tilskuerpladser i tilknytning til enten hal eller specialanlæg samt kapacitet til at afholde events og større arrangementer.

For at understøtte foreningslivet, er sigtet at der er støttefaciliteter hertil samt arealer til den sociale dimension af foreningslivet, herunder fælles klubhusfunktioner mv. Ud fra ambitionen om at halkomplekset skal være en åben og inviterende facilitet, er sigtet, at der arbejdes med værtskab i komplekset. Dette også for at understøtte aktiviteter og sammenhæng på tværs af huset, aktører og foreninger. Ligeledes kan halkomplekset indeholde muligheden for at samtænke funktioner, f.eks. kultur m2 og spisested mv. Udearealer omkring halkomplekset bearbejdes ligeledes til at indbyde til bevægelse og invitere brugere af faciliteterne samt forbipasserende i området indenfor.  

Svømmehallen:

Svømmehallen skal give rammer for nye vandtilbud og trække på tværs af byen. Den placeres med umiddelbar nærhed til havet, således at synergien mellem vand- og svømmeaktiviteter inde og ude kan udnyttes. I det omfang det er muligt, skal der arbejdes med blå støttepunkter i samspil med svømmehallen og med mindre faciliteter, der understøtter brugen af havet for vandsporten, f.eks. havnebad/ badezone, udendørs sauna, depoter, adgang til vand for SUP, kajakker mv. Hvis placeringen af svømmehallen er tæt på den kommende Naturpark Nordhavn, kan det undersøges, om der kan skabes synergier mellem svømmehallen og de blå støttepunkter, der kommer i forbindelse med parken. 

Volumen:

Det foreslås, at der arbejdes videre med et samlet volumen på 12.500 m2 bruttoetagemeter. Volumen vil indgå i bestillingen til Økonomiforvaltningen og er baseret på erfaringstal og sammenlignet med referenceprojekter (bilag 3).   

Placering:  

Halkompleks og svømmehal placeres så vidt muligt samlet. Der arbejdes med følgende "pejlemærker for placering", der vil indgå i bestillingen til Økonomiforvaltningen:

  • Nærhed til metrostation
  • Nærhed til Naturpark Nordhavn
  • Nærhed til de kommende folkeskoler
  • Nærhed til vandet (særligt for svømmehalsdelen)
  • Muligheden for at skabe fysiske forbindelser mellem halkomplekset og svømmehal samt til Naturparken, de kommende folkeskoler, vandet og andre kultur- og idrætstilbud.

Tidsramme

By&Havn er grundejer og udvikler Nordhavn etapevis jf. de fastlagte rammer i strukturplanen for Ydre Nordhavn. Strukturplanen for Ydre Nordhavn er pt. under revision og forventes at være klar til sommer 2023. Meldingen fra Økonomiforvaltningen er, at afdækning af placeringsmuligheder afhænger af Strukturplanens endelige rammesætning for den videre byudvikling af Nordhavn. Udviklingsmulighederne for dele af Nordhavn kan have lange udsigter og tidsrammen for placering er derfor uvis på nuværende tidspunkt.        

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen, arbejder Kultur- og Fritidsforvaltningen videre i overensstemmelse med udvalgets beslutning, herunder udarbejder en bestilling til Økonomiforvaltningen med henblik på at afdække mulige placeringer i Nordhavn.     

Når en eller flere byggegrunde er kendt, vil behovsafklaringen igen bearbejdes og en endelig profil i forhold til indhold og funktioner i idrætskomplekset og svømmehallen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.      

 

Søren Tegen Pedersen

                                                                                                /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kontorchef Kim Natour Svendsen deltog under behandlingen af punktet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. marts 2023:

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top