Mødedato: 28.09.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Orientering om resultatet af Budget 2024

Se alle bilag

Den 13. september 2023 har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgået en aftale om Budget 2024. Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) orienteres med denne indstilling om indholdet af aftalen på kultur- og fritidsområdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om resultatet af Budgetaftale 2024 til efterretning, jf. bilag 1-3.
 2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der er initiativer, der ikke blev finansieret ved Budget 2024, som skal finansieres igennem udvalgets disponible midler jf. bilag 4.
 3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan den udestående finansiering på 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025-2027 til KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed skal finansieres.
 4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om KF024 Værtskab for ICORN International General Assembly 2024 skal finansieres igennem de disponible midler.
 5. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de disponible midler skal finansiere forvaltningens økonomisk udfordring ifm. merudgifter til rådhusservice på 0,5 mio. kr., jf. mødet den 25. august 2023.
 6. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om forvaltningens tekniske ændringsforslag til efterretning jf. bilag 6.

Problemstilling

Aftaleteksten for Budget 2024 (bilag 3), giver et overblik over de initiativer, der blev finansieret ved forhandlingerne om Budget 2024. Med nærværende indstilling orienteres udvalget, om de økonomiske konsekvenser for kultur- og fritidsområdet ift. hvilke initiativer, der blev finansieret, og hvilke der ikke blev. Dertil kommer en opfølgning på øgede udgifter til Rådhusservice, jf. KFU-mødet den 25. august 2023 samt en orientering om tekniske ændringsforslag (TÆF).

Løsning

Initiativer, der blev finansieret med Budgetaftale 2024

På kultur- og fritidsområdet afsættes der i perioden 2023-2027 i alt 30,8 mio. kr. på anlæg, 179,3 mio. kr. på service, 139,5 mio. kr. på finansposter og 47,2 mio. kr. på overførsler jf. tabel 1. KFU’s serviceramme er med budgetaftalen desuden blev reduceret med 5 mio. kr., som følge af beslutningen om reduktion af administrative udgifter i økonomiaftale 2024. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil følge op på konsekvenserne af rammereduktionen ifm. forvaltningens arbejde med at bringe Budget 2024 i balance.

Tabel 1. Midler på KFU’s område i Budgetaftale 2024

I 1.000 kr. 2024 p/l

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

Anlæg*

0

9.742

8.393

12.685

0

30.820

Service

1.600

50.358

41.819

40.471

45.056

179.304

Service**

 

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-20.000

Finansposter

0

139.500

0

0

0

139.500

Overførsler

0

11.800

11.800

11.800

11.800

47.200

*Afledt drift af anlæg indgår som service i tabellen
**Varig reduktion på administration

Af bilag 1 fremgår de budgetønsker, der er finansieret i Budgetaftale 2024 på Kultur- og Fritidsudvalgets område indenfor følgende kategorier:

 • Need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer
 • Bevillingsudløb
 • Kulturpakke
 • Idrætsmilliarden
 • Henvist af medlem af Borgerrepræsentationen
 • Budgetønsker i andre forvaltninger med økonomi til Kultur- og Fritidsudvalget

Initiativer, der ikke blev finansieret med Budgetaftale 2024

Budgetønsker indenfor kategorierne specifikke udfordringer, henvist af budgetparterne eller BR, bevillingsudløb og henvist af Kultur- og Fritidsudvalget, der ikke blev finansieret med Budgetaftale 2024, fremgår af bilag 2. Udvalget kan vælge at finansiere nogle af initiativerne igennem de disponible midler.

På mødet den 25. august godkendte KFU, at overopfyldelsen af effektiviseringsbehovet på i alt 1,8 mio. kr. overføres til udvalgets disponible midler. Af bilag 4 fremgår en samlet oversigt over udvalgets disponible midler i 2024 p/l.

KF004 Finansiering af nyt IT-system som erstatning for BookByen og Foreningsportalen (specifik udfordring) blev ikke finansieret ved Budget 2024, og udvalget forelægges derfor hurtigst muligt en særskilt sag vedr. mulig finansiering af initiativet.

Ved Budget 2024 blev bevillingsudløbet vedr. CPH Volunteers, der årligt formidler frivillige til ca. 80 københavnske kultur- og idrætsevents, videreført til at fortsætte den nuværende indsats, der står til at udløbe i 2023. Udvalget besluttede på mødet den 8. juni, at forvaltningen skulle arbejde videre med en ny indsats for episodisk eventfrivillighed (KF038), hvor der efter vedtagelsen af Budget 2024 udestår finansiering på 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025-2027. Forligsparterne bag Budget 2024 har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afsætte den resterende finansiering indenfor egen ramme. Udvalget kan enten finansiere de resterende midler igennem de disponible midler i alle fire år eller fra de disponible midler i 2024, og indarbejde finansiering i udvalgets ramme ved at pålægge forvaltningen yderligere effektiviseringer på 0,9 mio. kr. i 2025-2027. Såfremt der afsættes finansiering til tilskuddet, offentliggøres annonceringsteksten (jf. bilag 5) på kk.dk.

På mødet den 25. august, godkendte udvalget at afsætte 1,5 mio. kr. af udvalgets disponible midler for 2024 til værtskabet af ICORN International General Assembly i 2024 i tilfælde af, at der ikke opnås finansiering fra Megaeventpuljen eller i Budget 2024. Initiativet blev ikke finansieret ved Budget 2024, og udvalget kan derfor beslutte om de disponible midler skal finansiere initiativet, hvorefter der vil være 25,6 mio. kr. tilbage i de disponible midler for 2024 jf. bilag 4.

Udvalget kan derudover vælge at finansiere, ca. 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem til dækning af de merudgifter forvaltningen er blevet pålagt ifm. med Rådhusservice, som blev præsenteret på mødet den 25. august. Stigningen bunder i, at Rådhusservice har gennemgået deres priser, og vurderet at prissætningen hidtil har været for lav, hvorfor de nu justeres.

Tekniske ændringsforslag (TÆF)

Siden KFU’s andenbehandling af Budgetbidrag 2024 i april 2023 er der sket mindre og tekniske ændringer i udvalgets bevillinger som følge af, at der er overført budget mellem fagudvalg og inden for udvalgets egne bevillinger jf. at-punkt 6. Denne orientering indgår normalt som en b-sag, men eftersom korrektionerne er indløbet efter tidsfristen, orienteres KFU inden vedtagelsen af Budget 2024.

Af bilag 6 fremgår tekniske omplaceringer vedr. udmøntning af Megaeventpuljen til EM 3x3 Basket og Urban Sport Festival, konvertering af midler fra anlæg til service ifm. Bella Uno og udmøntning af pulje til MitID i Borgerservice. Da korrektionerne er af teknisk karakter, kræver det ikke en udvalgsgodkendelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen særskilte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen andenbehandler Budgetforslag 2024 den 5. oktober 2023. De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet heri.

Forvaltningen vender tilbage til KFU med en indstilling om processen i forhold til alle de forskellige initiativer på KFU’s område, herunder hvilke sager KFU vil blive involveret i og hvilke forvaltningen arbejder videre med administrativt. Forvaltningen vil udmønte eventuel finansiering fra de disponible midler i henhold til udvalgets beslutninger.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2023

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens 2. at-punkt:

ÆF1

Om at bevilge midler til at støtte budgetnotat KF020

ÆF2

Om at bevilge midler til at støtte budgetnotat KF022

ÆF3

Om at bevilge midler til at støtte budgetnotat KF023

 

Det af det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 5 stemmer imod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, F, B og V

Undlod: Ø

 

Det af det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 7 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: Ø, A, F, B og V

 

Det af det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF3) bortfaldt på grund af stemmelighed med 4 stemmer imod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, C og F

Imod stemte: A, B og V

 

Indstillingens 1. og 6. at-punkt blev herefter taget til efterretning uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet uden afstemning.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt, således at KF038 i perioden 2024-27 finansieres af udvalgets disponible midler.

 

Indstillingens 4.  og 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Kultur- og Fritidsudvalget pålagde Kultur- og Fritidsforvaltningen om at vende tilbage med en sag om Lokalarkiverne.

Til top