Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Gymnastikkens Hus - rammer og placering

Se alle bilag

I Budget 2023 blev der afsat screeningsmidler til at undersøge mulighederne for et Gymnastikkens Hus, der kan danne ramme om en række gymnastikdiscipliner. Resultatet af den foreløbige screening blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni og det blev i Budget 2024 besluttet, at der skal prioriteres 120 mio. kr. i anlægsmåltal fra idrætsmilliarden til en bydækkende specialfacilitet til gymnastik med udgangspunkt i visionen om Gymnastikkens Hus.

Inddragelsesprocessen har vist, at gymnastikkens større discipliner har forskellige og pladskrævende funktionskrav. Det giver derfor ikke en bedre kapacitetsudnyttelse at lægge faciliteterne samlet, da synergien i et fælles hus skal findes i fælles rum til sociale faciliteter. Hvis den nye facilitet skal give et fagligt løft til gymnastikken i København, vil det med den forventede økonomi være nødvendigt at prioritere, hvilke discipliner der skal tilgodeses. Alternativt skal der afsættes flere midler.

Kultur- og Fritidsudvalget skal nu drøfte rammerne og tage stilling til prioritering af funktioner og principper for placering af en specialfacilitet til gymnastik med henblik på at der kan udarbejdes forslag til en planlægningsbevilling til OFS23/24.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning at der arbejdes videre med et scenarie på 4-5.000 m2 med udgangspunkt i den økonomiske prioritering i Budget2024,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hvilke discipliner der skal tilgodeses ift. at prioritere funktioner i faciliteten,
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de beskrevne principper for valg af placering.

Problemstilling

I Budget 2023 blev der afsat screeningsmidler til at undersøge mulighederne for et Gymnastikkens Hus, der kan danne ramme om en række gymnastikdiscipliner. Interessen for gymnastik er stigende og gymnastik er i dag den tredje mest benyttede idrætsgren og den anden største i antallet af kvindelige medlemmer. En ny specialfacilitet vil både kunne imødekomme efterspørgsel på mere kapacitet og tilgodese disciplinernes særlige krav til faciliteterne. Mulighederne er blevet afdækket i dialog med relevante foreninger og interessenter, og Kultur- og Fritidsudvalget blev den 8. juni 2023 præsenteret for to scenarier for det videre arbejde jf. bilag 1. Et scenarie for en facilitet med en volumen på 7-10.000 m2, hvor alle discipliner kan blive tilgodeset samt et mindre scenarie på 4-5.000 m2, hvor det vil være nødvendigt at prioritere i disciplinerne. 

Med Budget 2024 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der prioriteres 120 mio. kr. i anlægsmåltal fra idrætsmilliarden til en bydækkende specialfacilitet til gymnastik med udgangspunkt i visionen om et Gymnastikken Hus. Finansiering til Gymnastikkens Hus skal findes i kommende budgetforhandlinger.

Løsning

Med udgangspunkt i at budgetparterne vil prioritere 120 mio. kr. til en bydækkende specialfacilitet til gymnastik, foreslås det at arbejde videre med et scenarie på 4-5.000 m2, der kan forventes realiseret indenfor den økonomiske ramme med de aktuelle anlægspriser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i foråret 2023 gennemført en længere brugerdialog med de største gymnastikforeninger i Københavns Kommune for at afklare ønsker og behov til et Gymnastikkens Hus. En af hovedpointerne herfra er, at Gymnastikkens Hus skal være en specialiseret facilitet, der i de fysiske rammer opfylder disciplinernes særlige krav f.eks. til ekstra højde samt at redskaber og udstyr udgør en integreret og permanent del af faciliteten. Dette indebærer, at der skal etableres adskilte områder med indretning til de forskellige gymnastikdiscipliner, såsom spring- og rytmegymnastik, idrætsgymnastik og trampolin, da de har forskellige og ikke forenelige funktionskrav til indretningen. Det er derfor ikke funktionelle fordele i at samle disciplinerne i en facilitet og samme aktivitetsmuligheder kan opnås i flere mindre faciliteter.

Den synergi der vil være i at samle gymnastikkens discipliner skal derfor findes i samarbejde udenom de funktionelle idrætsarealer. Det understreger betydningen af at prioritere gode fælles rum til sociale aktiviteter og klublokaler.

Det har også været drøftet hvordan kapaciteten kan skaleres ift. at tilgodese så mange gymnastikdiscipliner som muligt jf. visionen om at samle disciplinerne i ét hus. Foreningerne har tilkendegivet, at hvis den nye facilitet skal give et fagligt løft til gymnastikken, så skal de enkelte discipliner have en vis minimumskapacitet jf. bilag 1, og hermed et aktivitetsareal i bygningen, der ikke vil gøre det muligt at tilgodese alle discipliner tilfredsstillende i en facilitet på 4-5.000 m2. Det vil derfor være nødvendigt at prioritere hvilke discipliner der skal tilgodeses.

Det bemærkes i den sammenhæng, at hvis man ønsker at opføre en ny selvstændig idrætsfacilitet, så må der forventes flere udgifter til støttefaciliteter og udenomsarealer udover de funktionelle idrætsarealer, end hvis faciliteten lægges i forbindelse med et eksisterende idrætsanlæg. Man vil derfor alt andet lige bedre kunne tilgodese flere discipliner, hvis anlægget lægges i forbindelse med et eksisterende idrætsanlæg.

Hvis man vælger at opføre en selvstændig facilitet, er det særlig vigtigt at prioritere m2 til støttefaciliteterne, da det understøtter samarbejde og fællesskab på tværs af disciplinerne.

Gymnastikken i dag

Spring- og rytmegymnastik er de gymnastikdiscipliner i København der har det højeste antal medlemmer. Derefter kommer idrætsgymnastikken og trampolinspring. At samle alle de respektive foreninger i et hus, vil i praksis kræve en meget stor facilitet, da hver disciplin har behov for specialiserede arealer. I en mindre facilitet vil det derfor være nødvendigt at beslutte, hvilke discipliner der skal tilgodeses. Jf. bilag 1 for oversigt over inddragede foreninger, medlemstal og funktionskrav.

For spring- og rytmeforeningerne er visionen for Gymnastikkens Hus, at det skal være en overbygningsfacilitet, der imødekommer behovene hos unge og andre øvede gymnaster, der ikke kan tilgodeses i en almindelig skoleidrætshal. Det vil ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at samle de mange lokale gymnastikaktiviteter, der tilbydes i idrætshaller tæt på børn og unges bopæl og skole.

For idrætsgymnastikken og trampolinspring er visionen at samle al deres aktivitet i Gymnastikkens Hus. Disse gymnastikdiscipliner har lavere medlemstal end spring- og rytmegymnastikken, og ser derfor heller ikke en ny specialfacilitet som en overbygningsfacilitet.

Gymnastikkens Hus skal være en træningsfacilitet, hvor redskaber og udstyr udgør en integreret og permanent del af faciliteten.

Principper for placering

Økonomiforvaltningen oplyser, at der er flere muligheder for at placere 4-5.000 nye m2 til gymnastikaktiviteter i København, og der er derfor behov for at fokusere søgningen af relevante placeringer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der findes en placering ud fra følgende principper:

  1. Tæt ved offentlig transport og med høj tilgængelighed da det skal være en bydækkende facilitet
  2. Samtænkning med eksisterende idrætsanlæg, skole eller andre idrætsområder for at opnå synergi og bedre udnyttelse af m2.

I tilknytning til foreningernes nuværende aktiviteter, så der kan bygges videre på foreningernes tilknytning til lokalområdet. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med en prioritering af idrætsgymnastik og trampolinspring. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil arbejde videre med projektet med udgangspunkt i udvalgets tilkendegivelser.

 

Søren Tegen Pedersen

                                                                                          /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet, og forvaltningen vil nu gå i yderligere dialog med foreningerne. 

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Venstre fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Vi pålægger forvaltningen at vende tilbage med en sag om at se på mulighederne for at få plads til alle discipliner på en lokation, evt. i form af en overbygning, der samler et gymnastikmiljø og arbejder med dygtiggørelse".

Til top