Mødedato: 23.11.2023, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Temadrøftelse: Evaluering af Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 27. april 2023 en indstilling om evaluering af kriterier for udvalgets disponible midler. Udvalget ønskede i den forbindelse en temadrøftelse om udvalgets puljer.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte og evaluere udvalgets puljer, herunder anvendelsen af kriterier og pointgivning, ansøgningsfrister og beslutningen om at flerårige tilskud ikke PL-fremskrives (høst af PL-midler).

Kultur- og Fritidsudvalget råder over otte puljer (beløb for 2023):

1. Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler

22,15 mio. kr.

2. Festivalpuljen

20,29 mio. kr.

3. Pulje til kreative erhverv og bymiljøer

1,35 mio. kr.

4. Klubhuspuljen

6,2 mio. kr.

5. Pulje til idrætsskabende initiativer

0 mio. kr.

6. Pulje til outdoor idrætsfaciliteter

2,0 mio. kr.

7. Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen

2,25 mio. kr.

8. Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet

7,5 mio. kr.

Størstedelen af de puljer, Kultur- og Fritidsudvalget udmønter, er vedtaget af Borgerrepræsentationen, og de overordnede rammer vil derfor kun kunne ændres i Borgerrepræsentationen. For disse puljer kan Kultur- og Fritidsudvalget dog beslutte de nærmere kriterier samt procedurer vedrørende pointgivning, ansøgningsfrister etc.

Ud af Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede budget til tilskud på 390,5 mio. kr. er 55 mio. kr. puljer til udmøntning. Puljerne udgør således 14 procent af det samlede tilskudsområde.

Kultur- og Fritidsudvalget har derimod vide rammer for ændringer vedrørende udvalgets pulje for disponible midler.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt der fortsat skal høstes PL fra besluttede tilskud,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og evaluerer udvalgets puljer, herunder eventuelt overlap mellem puljeformålene,
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anvendelsen af kriterier for puljerne,
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter anvendelsen af pointgivning for puljerne,
  5. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter antallet af ansøgningsfrister for puljerne,

Problemstilling

På møde den 27. april 2023 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget en indstilling om evaluering af kriterierne for anvendelsen af udvalgets disponible midler. Udvalget ønskede i den forbindelse en temadrøftelse om udvalgets forskellige puljer på baggrund af information om puljernes størrelse, kriterier, ansøgningsfrister og de administrative udgifter ved puljeadministrationen.

Udvalget skal derfor drøfte og evaluere udvalgets puljer, herunder tage stilling til anvendelsen af kriterier, pointgivning, ansøgningsfrister og høst af PL-midler.

Løsning

Ud af Kultur- og Fritidsforvaltningens samlede budget til tilskud på 390,5 mio. kr. er 55 mio. kr. puljer til udmøntning. Puljerne udgør således 14 procent af det samlede tilskudsområde.

Puljer

Kultur- og Fritidsudvalget udmønter tre faste puljer: Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, Klubhuspuljen og Festivalpuljen. Klubhuspuljen og Festivalpuljen er afsat af BR, og vil derfor kun kunne ændres af BR fx i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte:

  • om der skal indføres rammer for at afsætte midler til særlige initiativer i puljen for de disponible midler, fx ved at beslutte om man vil fremme særlige aktiviteter eller konkrete politiske mål i det kommende år (som det fx blev besluttet med Nørrebro Bibliotek, se bilag 1).

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at afsætte formålsspecifikke puljer indenfor rammen af udvalgets disponible midler. Udvalget kan anvende denne mulighed til at fremme politiske ønsker fra f.eks. Kultur- og Fritidspolitikken.

Med budget 2022 blev der afsat anlægsmidler til tre midlertidige puljer: Pulje til nye idrætsskabende aktiviteter, Pulje til outdoor idrætsfaciliteter samt Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen, som udløber i hhv. 2024 og 2025. Med budget 2023 blev der afsat midler til endnu en anlægspulje: Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet og til en pulje med servicemidler til Kreative erhverv og bymiljøer, som udløber i hhv. 2026 og 2024.

De aktuelle puljer er beskrevet nærmere i bilag 2-6. Af bilagene fremgår antallet af ansøgninger og bevillinger fra puljerne i perioden 2021-2023.

Høst af PL-midler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i oktober 2019, at tilskud ikke længere skulle PL-fremskrives. Tilskudsmodtagere – med enkelte undtagelser[1] - modtager således samme nominelle beløb i hele aftaleperioden. Denne beslutning omfatter også tilskud givet ved budgetforhandlinger. PL-fremskrivningen for de enkelte tilskud tilgår til udvalgets disponible midler, hvor de kan disponeres til nye tilskud.

I 2022-23 har pris- og lønudviklingen været markant og dermed er der sket en betydelig tilskrivning af midler til Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler (se oversigt i bilag 3). Samtidigt giver tilskudsmodtagere udtryk for, at de rammes hårdt økonomisk af pris- og lønudviklingen.

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte:

  • om der fortsat skal høstes PL fra tilskud
  • om varige bevillinger skal justeres til et nyt PL-niveau i forbindelse med fornyelse af aftale.

Administrationsomkostninger

Der er et stigende ressourcetræk i forbindelse med administration af ansøgningspuljer i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvilket ikke pr. automatik modsvares af finansiering til administration. KFF havde indtil 2022 ikke en fast praksis for finansiering af administration af puljer, hvilket betyder, at der historisk ikke har været afsat finansiering til puljeadministrationen.

En detaljeret beskrivelse af det administrative ressourcetræk forbundet med ansøgningspuljer fremgår af bilag 2.

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte:

  • hvor mange puljer der skal administreres og om det kunne overvejes at samle ansøgningerne i færre puljer.

 


 

[1] Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at følgende tilskud fortsat PL-fremskrives årligt: Team Copenhagen, Karens Minde Kulturhus, Christianshavns Beboerhus og tilskud i Puljen til Alternative Kulturhuse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at ændre puljerne, herunder proces og kriterier, vil forvaltningen informere om ændringerne på hjemmesiden (kk.dk/Brug Byen).

 

Søren Tegen Pedersen

 

                                                          /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2023

Kultur- og Fritidsudvalgets puljer blev drøftet.

Til top