Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Udmøntning af Klubhuspuljen 2022/2023

Se alle bilag

Klubhuspuljen er en varig pulje, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler. Der kan bevilliges ekstra midler frem mod 2023, da der ikke er udmøntet midler til nye projekter i 2021. Der er modtaget 17 ansøgninger samt 5 ansøgninger, der er henvist fra andre puljer. Udvalget skal tage stilling til fordeling af puljens midler til de indkomne ansøgninger. Det indstilles, at der bevilges tilskud til 12 af de indkomne ansøgninger samt 3 af de henviste ansøgninger, hvormed der udmøntes 16,8 mio. kr. fra Klubhuspuljen. De øvrige 7 ansøgere vil modtage et afslag. Hermed resterer 4,0 mio. kr. i puljen i 2023 til senere fordeling.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fordele Klubhuspuljens midler i 2022 og 2023 til nybyggeri og renoveringer blandt de projekter, der fremgår af løsningsafsnittet.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget dispenserer fra kriterierne for tre af de tidligere henviste projekter, og at der bevilges i alt 527 t. kr. fra Klubhuspuljen til projekterne.

Problemstilling

Udvalget igangsatte den 31. marts 2022 en ansøgningsrunde til Klubhuspuljen 2022/2023 med ansøgningsfrist den 15. juli 2022. Der er modtaget 17 ansøgninger samt 5 tidligere henviste ansøgninger, og udvalget skal tage stilling til fordeling af i alt 20,8 mio. kr. Oversigt over alle ansøgninger fremgår af bilag 1.

Løsning

Der er 2,9 mio. kr. i 2022 og 17,9 mio. kr. i 2023 til rådighed i Klubhuspuljen til nye projekter (tabel 1). Der er indkommet 17 ansøgninger samt 5 ansøgninger, der er henvist fra andre puljer. Det indstilles, at der bevilges tilskud til 12 af de indkomne ansøgninger samt 3 af de henviste ansøgninger, hvormed der udmøntes 16,8 mio. kr. fra Klubhuspuljen. De øvrige 7 ansøgere vil modtage et afslag.

Tabel 1. Midler i Klubhuspuljen til disposition

2022 p/l, mio. kr.

2022

2023

Midler i puljen

1.073

14.819

Ubrugte midler fra Klubhuspuljen 2020

Stands & Dans

819

 

Valby Boldklub

165

 

Københavns Trampolinklub

365

 

Momskompensation i alt

496

3.035

I alt

2.918

17.854

Der er råderum i kommunens anlægsmåltal i 2022 og dermed mulighed for at benytte puljens 2023-midler i 2022. Der er dermed ikke noget til hinder for, at der bevilges midler til projekter, der igangsættes allerede i 2022. Forvaltningen vil gå i dialog med tilskudsmodtagerne om periodisering i forbindelse med udarbejdelse af tilskudsaftaler.

Tilbageførelse af bevilling fra Klubhuspuljen 2020

Stands & Dans fik bevilget tilskud fra Klubhuspuljen 2020 til bl.a. at omlægge et eksisterende gulv i en kirkesal til et dansegulv. Projektet kan ikke gennemføres, da det har vist sig, at foreningen ikke råder over de lokaler i Sydhavnen, som var udgangspunktet for projektet. Der er p.t. ikke nogen konkret løsning for en ny lokation for projektet.

Valby Boldklub og Københavns Trampolinklub fik bevilget tilskud fra den ekstraordinære Klubhuspulje i 2020 til henholdsvis et materialerum og aflukning af afsnit i Grøndal Multicenter. I og med at puljen blev udmøntet som følge af den midlertidige ophævelse af anlægsloftet i 2020, var det et krav for tilskuddene, at projekterne blev eksekveret i 2020. Projekterne er endnu ikke igangsat grundet udestående myndighedstilladelse og manglende eksekverbarhed.

Forvaltningen har i overensstemmelse med tilskudsbestemmelserne informeret tilskudsmodtagerne om, at bevillingen annulleres med mulighed for fornyet ansøgning. Forvaltningen foreslår, at de ikke anvendte tilskudsmidler indgår i fordelingen til nye projekter.

Ansøgninger henvist til Klubhuspuljen fra andre puljer

6 projekter blev ved Kultur- og Fritidsudvalgets udmøntning af puljer til idrætsfaciliter den 31. marts 2022 henvist til behandling i Klubhuspuljen, da de ikke umiddelbart faldt inden for puljernes kriterier om at skabe mere aktivitet. De henviste ansøgninger fremgår af bilag 3. Én ansøger har indsendt en revideret ansøgning, der ligger over Klubhuspuljens minimumskrav på 500 t. kr. og er indstillet til tilskud.

De 5 sidste projekter er på 60-250 t. kr. og altså under Klubhuspuljens minimum. Ud fra en samlet vurdering af intentionen med puljer til idrætsfaciliteter og Klubhuspuljen indstiller forvaltningen, at følgende 3 projekter bevilges tilskud:

  • B1908 ansøgning om aktivering af klubhusets have
  • BK Unions ansøgning om støtte til renovering af omklædningsrum
  • Københavns Hockeyklub og Copenhagen Floorball Clubs ansøgning om indretning med henblik på aktivt pigefællesskab.

Efter de vejledende kriterier for Klubhuspuljen (bilag 5), har udvalget mulighed for at dispensere fra kriterierne. Det indstilles, at udvalget dispenserer fra kriterierne, og at der bevilges 527 t. kr. fra Klubhuspuljen til de tre projekter.

Ansøgning fra Brønshøj Bordtennis om møbler og maling og Amager SKs ansøgning om tilskud til cafemiljø vurderes samlet set ikke at kunne fremmes indenfor Klubhuspuljen og imødekommes derfor ikke med den foreslåede prioritering og vil modtage et afslag.

Status på udviklingsbevillinger fra Klubhuspuljen 2020

Der blev i forbindelse med Klubhuspuljen givet fem udviklingsbevillinger til projekter á 200 t.kr. til afklaring af økonomi, planforhold mv. med henblik på opfølgende ansøgning om anlægsmidler ved senere bevillingsrunde. Status på projekter, der tidligere har modtaget udviklingsbevilling, fremgår af bilag 4. Bevillingerne har bidraget til at kvalificere projekterne, myndighedsprocessen og foreningernes behov. Når der ikke er flere, der er vendt tilbage med ansøgning om anlægstilskud til anlægsarbejdet, kan det ikke henføres til generelle men specifikke udfordringer for hver af projekterne, hvilket fremgår af bilag 4.

Supplerende bevilling til KFUM Lundehus Spejderne

Udvalget gav den 31. marts 2022 tilsagn om at bevilge et supplerende anlægstilskud på op til 1.357 t. kr. til KFUM Lundehus Spejderne, under forudsætning af at Lokale- og Anlægsfonden og Underværker supplerer deres tilskud proportionalt med deres respektive andel af den oprindelige finansiering. Forudsætningerne vurderes med foreningens opfølgende ansøgning at være indfriet.

Fordeling af midler i Klubhuspuljen 2022/2023

Der er i modtaget 17 ansøgninger, der sammen med de tidligere henviste ansøgninger beløber sig til i alt 26,6 mio. kr. (bilag 2 og 3).

Forvaltningen har foreslået en prioritering med afsæt i de vedtagne kriterier fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningerne er blevet tildelt en samlet score på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, og et udtræk har vist, at der er mulighed for at bevilge tilskud til projekter med vurderingen 3-5.

Det indstilles, at der bevilges 16,8 mio. kr. fordelt på nedenstående 15 projekter. De øvrige 7 ansøgere vil modtage et afslag. Med denne fordeling resterer 4,0 mio. kr. i puljen i 2023 til fordeling til nye projekter.

Tabel 2. Forslag til prioritering af ansøgninger

Nr.

Ansøger

Revideret titel

Indstillet beløb

1

Badmintonklubben af 1937

Renovering af rundbuehal (tag, gulv, fundament og energioptimering)

3.554.348

2

Big Heart Skateboarding

Mobile klubhuse på hjul

1.200.000

4

Boldklubben Skjold

Opgradering af omklædningsfaciliteter og etablering af terrasse

1.755.000

6

KFUM-spejderne Borggruppen

Udvidelse og energioptimerende renovering af spejderhus

483.525

7

Lundehusspejderne

Supplerende bevilling til opførelse af
Ryparkens Børne- og Ungehus

1.189.831

8

Robin Hood Trop DGS

Indlæggelse af kloak samt udbygning af hytte med indendørs toilet

318.000

9

Roklubben Gefion

Udskiftning til fjernvarme

578.557

10

Roklubben Skjold

Udskiftning af vinduer i klubhus

1.513.638

11

Sparta Atletik og Løb

Renovering af klublokaler og omklædningsrum

500.000

12

Sundby Boldklub

Renovering af omklædningsrum, toiletter, radiatorer og terrasseudvidelse

818.483

15

Valby Badminton Club

Renovering af rundbuehal (tag, gulv, fundament og køkken/kiosk)

3.600.000

17

Ørestad IF

Containerby i Ørestad

780.750

Ansøgninger henvist fra andre puljer

 

Københavns Hockeyklub og Copenhagen Floorball Club

Indretning og møblering af Stavsportens Hus

 

76.031

 

 

Boldklubben 1908

Aktivering af klubhusets have

200.000

 

Boldklubben Union

Renovering af BK Unions omklædningsrum

250.800

I alt

16.818.963

Økonomi

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, udmøntes 2,9 mio. kr. i Klubhuspuljen 2022 og 13,9 mio. kr. i Klubhuspuljen 2023.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil de tilgodesete foreninger modtage en bevillingsbeskrivelse, som er betinget af, at foreningen inden seks måneder indsender et endeligt budget, samt at byggeriet igangsættes i overensstemmelse med etableringsplanen.

Nogle af ansøgningerne vedrører foreninger, der er involveret i taskforce arbejdet, hvilket indebærer igangværende eller forestående forhandling om nye brugsaftaler. Bevilges der tilskud til pågældende foreninger/lokaliteter, vil udbetaling af tilskuddet forudsættes af, at der forlods indgås nye brugsaftaler.

Såfremt projekterne ændres væsentligt i idé eller indhold, vil dette blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forvaltningens indstilling til udmøntning af Klubhuspuljen 2022/2023.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingens 2. at-punkt.

Plan- og tilskudschef, Mads Kamp Hansen, og kontorchef for Byudvikling og Kulturfaciliteter, Kim Natour Svendsen, deltog under punktets behandling.

 

 

Til top