Mødedato: 11.08.2022, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Investerings- og innovationsforslag til anden udmøntning af investeringspuljerne i 2022

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til innovationsforslaget Bedre kapacitetsudnyttelse, der handler om at undersøge mulighederne for at forbedre kapacitetsudnyttelsen af kommunens baner og lokaler.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at innovationsforslaget Bedre kapacitetsudnyttelse indgår i anden udmøntning af innovationspuljen for 2022 ved forhandlingerne om Budget 2023, jf. bilag 1.

Problemstilling

Med Budget 2022 afsatte aftaleparterne i lighed med tidligere år investeringspuljer og en innovationspulje til forslag, som kan understøtte intelligente varige effektiviseringer frem for simple besparelser. Puljerne udmøntes næste gang ved budgetforhandlingerne for 2023.

Løsning

Innovationsforslag til Budget 2023

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en innovationscase til Budget 2023 om bedre kapacitetsudnyttelse. Formålet med innovationsforslaget er at teste aktivitetstælling på forvaltningens idrætsanlæg og undersøge mulighederne for at forbedre kapacitetsudnyttelsen af baner og lokaler, så der skabes mere rum for idræt og andre aktiviteter i kommunens eksisterende lokationer. Dette gøres via et kamera med en software, der kan tælle personer baseret på anonymiserede billeder, så GDPR samtidig overholdes.

Kultur- og Fritidsforvaltningen søger i alt 1,1 mio. kr. fra innovationspuljen til gennemførelse af forslaget (jf. bilag 1). Innovationsforslaget forventes at føre til et investeringsforslag, som kan indgå i Budget 2025 eller Overførelsessagen 2024-2025. Forslaget er godkendt af Økonomiforvaltningen. 

Tabel 1. Investeringsmidler i innovationsforslaget (1000. kr., 2023 p/l)

Innovationsforslag

2023

Bedre kapacitetsudnyttelse

1.147

Investeringsmidler i alt

1.147

Høringsproces
Da forslaget er af teknisk karakter og vedrører et begrænset antal medarbejdere foreslår forvaltningen, at der ikke gennemføres en høringsproces.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt innovationsforslaget godkendes, vil det indgå i anden udmøntning af innovationspuljen ved forhandlingerne om Budget 2023.

Søren Tegen Pedersen

                                           /Annegrete Vallgårda

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Frederik W. Kronborg (Ø), Bente Møller (Ø), Stine Finné Toft (Ø), Jonas Bjørn Jensen (A), Lea Friedberg (A), Mia Nygaard (B), Kashif Ahmad (B), Klaus Mygind (F) og Louise Theilade Thomsen (V) anmodede om følgende protokolbemærkning:

"Vi er glade for initiativet for at få en reel indsigt i anvendelsen af idrætsfaciliteterne i byen, så vi kan udnytte den sparsomme plads bedst muligt. Vi har et forbehold overfor den øgede overvågning og kan kun se initiativet gennemført, hvis der forsikres fuld anonymitet. Samtidig er det et krav, at udstyret ikke indkøbes hos firmaer, der ikke overholder menneskerettigheder, som det tidligere er set ved indkøb af udstyr med forbindelse til fx den kinesiske stat."

Folkeoplysningsudvalget orienteres om sagen.

Økonomi- og digitaliseringschef, Annegrete Vallgårda, og kontorchef for Budget og opfølgning, Kristian Bay Knudsen, deltog under punktets behandling.

Til top