Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Model for halværter og aftenværter på Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter

Se alle bilag

Med værtskab ønsker forvaltningen at sikre, at brugerne føler sig velkomne og har mulighed for at udfolde sig i de aktuelle kultur- og fritidsaktiviteter. Der er gode erfaringer med halinspektørordningen, som samlet set har sikret en højere grad af tryghed på idrætsanlæggene, en bedre service og en større tilfredshed blandt brugerne. Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt med fast tilstedeværelse på alle idrætsanlæg. Forvaltningen foreslår med denne værtskabsmodel, hvordan ressourcer og tilstedeværelse på tværs af anlæg og institutioner kan koordineres i forhold til de konkrete behov.

Modellen indebærer blandt andet en mindre justering af halinspektørordningen, og implementeringen forudsætter, at Kultur- og Fritidsudvalget henviser finansiering af bevillingsudløb til Budget 2024.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den beskrevne værtskabsmodel, herunder
  2. en justering af halinspektørordningen, så ressourcerne i højere grad kan omprioriteres til forebyggende indsatser på tværs af flere faciliteter, jf. bilag 1, og
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget henviser beslutning om finansiering af bevillingsudløb for halinspektørordningen til Budget 2024.

Problemstilling

Værtskab består af mange forskellige elementer, og der er forskellige behov for værtskab på tværs af forvaltningens faciliteter.

Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt med fast tilstedeværelse på alle idrætsanlæg. Forvaltningen foreslår med denne værtskabsmodel, hvordan ressourcer og tilstedeværelse på tværs af anlæg og institutioner kan koordineres i forhold til de konkrete behov for tilstedeværelse.

Løsning

For at kunne tilbyde mest muligt værtskab med en proaktiv profil på tværs af alle forvaltningens faciliteter inden for de eksisterende bevillinger, foreslår forvaltningen følgende værtskabsmodel, hvor værtskabet varetages af henholdsvis faste halværter og mobile aftenværter i den selvbetjente åbningstid.

Halværter med fast tilstedeværelse (lokalt værtskab):

  • Halinspektører fortsætter med en fast tilstedeværelse på alle de nuværende anlæg i ordningen. Tilstedeværelse på de faste anlæg reduceres til de tidsrum, hvor forvaltningen vurderer, at behovet er størst.
  • Den frigivne tid anvendes til øget tilstedeværelse på mellem 1-3 flere anlæg enten af mere mobilt runderende karakter eller af opsøgende og relationsskabende karakter.

Aftenværter med fleksibel tilstedeværelse (mobilt værtskab):

  • Værtskabsrundering på prioriterede lokationer, der ikke er bemandet.
  • Besvare servicetelefonen og køre ud ved behov.

Både halværterne og aftenværterne har en proaktiv profil i forhold til tryghed og løser følgende tryghedsopgaver: Henviser gæster, der er utryghedsskabende eller på anden måde til gene for foreningerne og betalende gæster til rette tilbud (hvis muligt), modvirker utryghed og hærværk via tilstedeværelse (fleksibelt eller fast), opsamler viden og data om tryghedsudfordringer og melder ind i de relevante systemer samt videregiver informationer til rette aktører, indgår i netværkssamarbejder på tværs af København, fx SSP, Sikker By, Hjemløseenheden m.v.

De lokale værter indgår i relationsdannende og inklusionsskabende dialog og aktivitet. Denne mulighed er ikke i lige så høj grad til stede med det mobile værtskab.

Både de lokale og de mobile værter løser desuden en række praktiske serviceopgaver: Sørger for adgangsforhold, svarer på spørgsmål om lokationen, hjælper med at finde inventar samt anden service i forbindelse med bookinger, udbedrer praktiske problemer i bygninger (lys, lyd m.v.) eller indmelder problemerne som opgaver til viceværterne.

De mobile værter løser desuden lidt mere komplekse viceværtsopgaver som fx at udbedre de akutte skader, melde ind til KEID eller bestille håndværkere eksternt ved behov, fx ved ødelagte døre/vinduer, sprængte vandrør m.v.

Det fremgår af bilag 2, hvor forvaltningen tilbyder henholdsvis fast og mobilt værtskab i tidsrummet mellem kl. 15.00-24.00 indenfor den økonomiske ramme.

Øvrig fast tilstedeværelse

Enkelte idrætsanlæg såsom Prismen, Nørrebrohallen, Korsgadehallen, Kampsportens Hus, X-Hall, Copenhagen Skatepark, Grøndal Multicenter, Svanemøllehallen og Østerbro Skøjtehal har fast bemanding i åbningstiden. Hovedparten af bibliotekerne har betjent åbningstid i hverdage mellem kl. 14.00-17.00 og lørdage mellem kl. 11.00-14.00. I kulturhusene er bemandingen mere varieret og behovsstyret, og hovedparten har en delvis bemanding i dagtimerne.

Der er et tæt samarbejde med foreningerne og frivillige omkring værtskabet på idrætsanlæggene og kulturhusene. Foreningerne og de frivillige har et godt kendskab til institutionerne, og deres tilstedeværelse er med til at styrke fællesskabet og modvirke utryghed. Forvaltningen afsøger mulighederne for at udvide værtskabsrollen til i endnu højere grad at blive varetaget af foreninger og frivillige. Forvaltningen vurderer dog ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at erstatte de ansattes tilstedeværelse ved at uddelegere værtskabet yderligere.

Bevillinger

Bevillingerne til 15-24-serviceteamet og halinspektørordningen giver samlet en økonomisk ramme på 10,8 mio. kr., der finansierer 20,6 årsværk.

Tabel 1: Nuværende bevillinger i 2023-2025:

1.000 kr., 2023 p/l

2023

2024

2025

Budget 2020: Halinspektørordningen (udløb 2023)

6.462

 

 

Budget 2021: Halinspektørordningen (udløb 2024)

1.605

1.605

 

Budget 2023: 15-24-serviceteam med (udløb 2026)

2.470

2.470

2.470

Budget 2023: Ekstra rundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg (udløb 2027)

189

189

189

Bevillinger i alt:

10.726

4.264

2.659

I Vanløsehallerne varetages halinspektøropgaven af forpagteren i hallerne. Ordningen i Vanløsehallerne er finansieret af ovenstående bevilling og fortsætter uændret.

15-24-serviceteamet har tidligere varetaget værtskabet i weekenderne fra kl. 07.00-15.00. Fra 1. januar 2023 er de ikke længere til stede i dette tidsrum i weekenderne som følge af Budget 2023, og der er således ikke personale til rådighed for brugerne i dette tidsrum på langt de fleste faciliteter.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen implementere værtskabsmodellen. Derudover vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat med henblik på at forlænge de bevillinger, der udløber i 2023 og 2024.

 

Søren Tegen Pedersen

  /Christian Biel Knudsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen:

Det Konservative Folkeparti mener, at halværterne er vigtige for trygheden på de kommunale anlæg. Ift. tilstedeværelse og tryghed på biblioteker, ønsker vi at den varetages af udlærte bibliotekarer, hvorfor vi har bestilt et særskilt budgetnotat på øget bemandet åbningstid på bibliotekerne.

Til top