Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Principper for valg af Små Storbyteatre 2025-2028

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet Scenekunstudvalget om at give et høringssvar vedrørende principper for valg af små storbyteatre 2025-2028. 

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

 1. at udvalget drøfter principper for valg af Små Storbyteatre 2025-2028

Problemstilling

Den nuværende aftale mellem Københavns Kommune og de 14 små storbyteatre udløber den 31. december 2024. Derfor skal Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2024 vælge små storbyteatre for en ny 4-årig periode gældende fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 27. april 2023 principper for valg af små storbyteatre 2025-2028, og herunder at sende principperne i høring hos Københavns Scenekunstudvalg, PUS og Dansk Teater. 

Der fremgår af oversigten (bilag 1) 11 Principper for valg af små storbyteatre i perioden 2025-2028. Principperne er opdelt i seks principper, der omhandler teatrets målgrupper og repertoire, tre principper, der omhandler teatrenes organisatoriske kapacitet, samt to principper, som beskriver
de principper som Kultur- og Fritidsudvalget vil arbejde ud fra.

Principper for valg af små storbyteatre 2025-2028

I forhold til teatrenes målgrupper og repertoire skal teatrene tilsammen:

 • 1. Rumme børne- og familieteater
 • 2. Tilgodese det unge publikum
 • 3. Løfte og udfordre deres kerne publikumsgrupper
 • 4. Orientere sig internationalt
 • 5. Sikre plads til vækstlaget og tværæstetiske samarbejder
 • 6. Rumme plads til inklusion, mangfoldighed og diversitet

Teatrenes organisatoriske kapacitet skal vise, at:

 • 7. Teatrene hver især har solid ekspertise - kunstnerisk og organisatorisk
 • 8. Teatrene har fokus på bæredygtighed og klimavenlig teaterproduktion
 • 9. Teatret har overholdt de gældende tilskudsaftaler i perioden 2021-2024, hvis der ikke er tale om en ny ansøger

Kultur- og Fritidsudvalget vil arbejde for at:

 • 10. Tilskuddene til de enkelte teatre skal være økonomisk bæredygtige
 • 11. De små storbyteatre skal bidrage til åben-scene faciliteter i København

Principperne er uddybet i det vedlagte materiale (bilag 1).

Principperne vil fungere som guidelines i den samlede udvælgelse af teatre. Det enkelte teater skal således ikke alene opfylde alle principper.

Løsning

Det foreslås på baggrund af det præsenterede materiale, at udvalget drøfter de valgte principper med henblik på at afgive et høringssvar. 

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser lave et udkast til et høringssvar, som bliver sendt i skriftlig votering i udvalget umiddelbart efter Scenekunstudvalgets møde den 20. juni 2023.

Høringssvaret sendes herefter til Kultur- og Fritidsudvalget, og skal indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på deres møde den 25. august 2023. 

Beslutning

Udvalget drøftede punktet. Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejde et høringssvar, som sendes til udvalget i skriftlig votering. 

Til top