Mødedato: 30.03.2023, kl. 18:30
Mødested: Sammen om Bellahøj, Frederikssundsvej 123H

Høring vedr. dispensation fra lokalplan Tingbjerg

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

25.02.21: Lokaludvalget afsatte 6.000 kr. til at afholde borgermøde om kommende lokalplanshøring for Tingbjerg sammen med boligorganisationerne i Tingbjerg. Læs mere her: Høring om lokalplan for Tingbjerg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

27.04.21: Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdt sammen med boligorganisationerne digitalt borgermøde om kommende lokalplan med 70-80 deltagere.

29.04.21: Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede høring af lokalplan Tingbjerg og bemyndigede Byudviklingsudvalget til at udarbejde høringssvar: Offentlig høring af lokalplan for Tingbjerg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

27.05.21: Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog lokaludvalgets høringssvar til efterretning: Høringssvar vedr. lokalplan for Tingbjerg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

22.11.21: Teknik- og Miljøudvalget godkendte lokalplan for Tingbjerg. Læs mere her: Endelig vedtagelse af lokalplan Tingbjerg med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

16.12.21: Borgerrepræsentationen godkendte lokalplan for Tingbjerg. Læs mere her: Endelig vedtagelse af lokalplan Tingbjerg med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

24.02.22: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede høringssvar vedr. indledende høring af lokaplan for Tingbjerg, etape 2. Læs mere her: Indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Tingbjerg - etape 2" | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

30.06.2022: Brønshøj-Husum Lokaludvalg besluttede høringssvar vedr. supplerende indledende høring om tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg. Læs mere her: Supplerende indledende høring om tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter høring om dispensation fra lokalplan Tingbjerg.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg nedsætter en arbejdsgruppe til at udarbejde høringssvar, såfremt lokaludvalget ønsker at svare.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver forpersonerne mandat til at godkende høringssvaret.

 

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om placering af en ny bygning til KKFO (Københavns Kommunes fritidsordning) i tilknytning til Tingbjerg Skole, renovering af Tingbjerg Skole og fældning af bevaringsværdige træer. Ansøgningen forudsætter dispensation fra lokalplan Tingbjerg 609.

Dispensation

Der søges om dispensation til:

- Placering af en tilbygning som skal anvendes af KKFO. Tilbygningen er i 1 etage i tilknytning til skolens østlige facade. Den nye tilbygning søges holdt i samme udseende og materialer som den eksisterende skole.

- At udskifte udvalgte vinduer og facadeplader samt at isolere og udskifte tagmateriale på Tingbjerg Skole på adressen Ruten 12. Herudover søges dispensation til at isætte riste, taghætter og rør til udluft og flugtvejsdøre på Tingbjerg Skole. Visse dele af skolen står i dag nedslidt og der er behov for en renovering og tiltag til at forbedre indeklimaet på skolen.

- At fælde 12 bevaringsværdige træer, for at kunne bygge den nye KKFO. Træerne er placeret i en trærække øst for skolen. Træerne erstattes af 12 nye træer og seks ekstra træer, der placeres ved den nye bygning.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering af projektet
Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da der er tale om en ændring, som sikrer et bedre indeklima på skolen. Renoveringen og tilbygningen til skolen sker med respekt og fin samklang med skolens eksisterende materialer, udseende og arkitektoniske udtryk.
Det er indgået i forvaltningens vurdering, at de træer der fældes genplantes samme sted og der tilføjes flere træer end der allerede er.

Høringsmateriale

Se bilag for høringsmateriale og læs lokaludvalgets høringssvar til lokalplan Tingbjerg 609 her: Brev_eDoc (kk.dk)

Høringsfrist

Der er høringsfrist 14. april. 

Løsning

Lokaludvalget drøfter høringen.

Høringen er sendt til sekretariatet efter Forretningsudvalgets møde. Forretningsudvalget har derfor ikke drøftet høringen.

 

Videre proces

Sekretariatet bistår med at samle og sende lokaludvalgets høringssvar, såfremt lokaludvalget ønsker at svare på høringen.

Beslutning

ad 1) Lokaludvalget drøftede høring om dispensation fra lokalplan Tingbjerg.

ad 2) Lokaludvalget besluttede, at input til høringssvaret kan sendes til David Grolin Kristensen, der samler disse til behandling på Byudviklingsudvalgets møde 13. april.

ad 3) Lokaludvalget gav forpersonerne mandat til at godkende høringssvaret.

 

Til top