Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Tingbjerg - etape 2"

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

Brønshøj-Husum Lokaludvalg indsendte 20. maj 2021 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af Tingbjerg Lokalplan 609, kommuneplantillæg nr. 9 og miljørapport.

Høringsvaret kan læses her: Brev_eDoc (kk.dk)

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget 'Tingbjerg - etape 2' til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til svar på den indledende høring.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen skal i gang med at udarbejde et udkast til lokalplan for Tingbjerg - etape 2. I den forbindelse vil forvaltningen gerne vide, om der er områder eller emner, som lokaludvalget mener, at forvaltningen bør forholde sig til i lokalplanen.

Løsning

Byudviklingsudvalget har indtryk af, at boligorganisationerne i Tingbjerg også er høringspart i denne sag og vil overlade til boligorganisationerne at komme med konkrete input til den indledende høring.

Forretningsudvalget indstiller, at lokaludvalget bruger denne indledende høring til at gøre opmærksom på generelle temaer fra lokaludvalgets seneste høringssvar omkring byudviklingen i Tingbjerg fra 20. maj 2021.

Videre proces

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fået ændret høringsfristen fra 17. til 25. februar. Sekretariatet indsender høringssvaret.

Forvaltningen forventer, at der vil kunne fremlægges en startredegørelse til politisk behandling i juni måned.

Beslutning

Lokaludvalget tog den indledende høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslaget 'Tingbjerg - etape 2' til efterretning.

Lokaludvalget godkendte høringssvaret.

 

Sekretariatet sender høringssvaret.

Til top