Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udmøntning af budget 2024

Se alle bilag
For rettidigt og korrekt at kunne udmelde budget 2024 til alle forvaltningens budgetansvarlige enheder skal udvalget tage stilling til udmøntningen af budget 2024.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at udmøntningen af den uspecificerede besparelse på administration (5,0 mio. kr.) tages til efterretning, jf. bilag 6, dog med tilføjelse af at der bevares 1,5 kutyme-fridag, og at forvaltningen i samarbejde med de faglige- og paraplyorganisationer udarbejder en model for, hvorledes overenskomster og aftaler bedst udmøntes på selveje-området, herunder afdækning af eventuel dobbeltadministration.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

(Standsningssag)

Problemstilling

Budgettet for 2024 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen (BR) den 5. oktober 2023. Med denne sag skal BUU behandle udmøntningen og tage stilling til finansieringen af de specifikke udfordringer, som der ikke blev afsat midler til.

I budgettet blev der tildelt 194,5 mio. kr. til drift inkl. 18,2 mio. kr. til supplerende demografi på undervisningsområdet, og der indgår nye effektiviseringer for i alt 66,2 mio. kr. i 2024, herunder 5,0 mio. kr. i besparelse på administrative opgaver, hvor der skal tages stilling til udmøntningen.

I budgettet blev der ikke afsat midler til de forvaltningsspecifikke udfordringer vedrørende rengøring, specialtandplejen, anskaffelse af journaliseringssystem samt IT-sikkerhed og Kvantum. Det er derfor nødvendigt, at udvalget træffer beslutning om finansieringen af udfordringerne.

Primært pga. stigninger i udgifter på specialområdet har udvalgets budgetramme de seneste par år været under pres. Det har bl.a. resulteret i behov for at foretage kompenserende besparelser midt på året. Udvalget skal overholde sit budget, og der orienteres i denne indstilling om de tiltag, som skal være med til at sikre budgetoverholdelse.

Til orientering er der vedlagt en oversigt over tilskud til eksterne organisationer i bilag 7 samt en oversigt over anlægsbevillinger i bilag 8. Udmøntningen af anlægsbudgettet, inkl. toiletpakken, behandles på udvalgets møde den 6. december.

Løsning

Specifikke udfordringer

På BUU’s område blev der til budgetforhandlingerne fremlagt specifikke udfordringer for i alt 40,3 mio. kr. i 2024 vedrørende udskiftning af trådløse netværk på skoler og KKFO’er, prisstigning på rengøring, journaliseringssystem og IT-sikkerhed til skoler og dagtilbud, specialtandplejen samt udskudt gevinstrealisering på Kvantum 2.0.

I budgettet blev det aftalt, at anlægsudgifterne til udskiftning af trådløse netværk på skoler og KKFO’er i 2024 finansieres ved, at BUF optager et internt lån på 11,0 mio. kr. Lånet afdrages i 2025-2030 med 2,0 mio. kr. årligt på hhv. skole- og dagtilbudsområdet.

For at løse udfordringen på rengøringsområdet på 12,5 mio. kr. årligt, foreslår forvaltningen at sænke det generelle rengørings-niveau, så prisstigningen holdes indenfor det nuværende budget. Dermed vil alle forvaltningens enheder opleve en lavere rengøringsstandard. Konkret vil nedjusteringen ske ved at reducere hyppigheden af gulvvask, reducere i tiden afsat til rengøringspersonalets oprydning på skolernes lærerværelser samt tilpasse den afsatte tid til at slå alarmer fra og åbne døre på skolerne, så den passer bedre med det faktiske tidsforbrug. Den konkrete udmøntning er nærmere beskrevet i bilag 1. Det vil stadig være muligt at tilkøbe ekstra rengøring.

Den nye rengøringsstandard kan først implementeres pr. 1. juni, og der resterer derfor en midlertidig udgift på 5,2 mio. kr. i 2024, som forvaltningen foreslår at finansiere ved i 2024 at reducere budgetudmeldingen på de bevillingsrammer, hvor merudgiften er placeret.

Det er nødvendigt, at udvalget finansierer de resterende udfordringer på 16,8 mio. kr., da det er uomgængelige udgifter, der sikrer lovmedholdelighed vedr. journalisering og IT-sikkerhed samt undgår øgede udgifter til privat specialtandpleje.

Forvaltningen foreslår, at udgifterne finansieres ved at reducere budgetudmeldingen på de bevillingsrammer, hvor udgifterne er placeret. Udgifterne til journaliseringssystemet på skoler og institutioner finansieres ved en reduktion af budgetterne til skoler, institutioner og øvrige enheder placeret på bevillingsområderne undervisning, dagtilbud, specialundervisning og specialdagtilbud. Ligeledes finansieres udgifter til specialtandplejen på sundhed, mens IT-sikkerhed og Kvantum finansieres på bevillingsområdet administration. Den konkrete finansiering fra de enkelte bevillingsrammer fremgår af bilag 1.

Alternative forslag til finansiering ved konkrete besparelsesforslag fremgår af bilag 2.

 Budget 2024 i balance

Til at finansiere BUF’s forventede merforbrug i 2024, er det en del af budgetaftalen, at besparelsen på 65 mio. kr. i forbindelse med 1. regnskabsprognose 2023 permanentgøres (BUU 17.05.23), og at der tilføres 106,2 mio. kr. til at dække, det forventede merforbrug på specialområdet.

For så vidt muligt at sikre budgetoverholdelse har forvaltningen frem mod udmøntningssagen haft ekstra fokus på at estimere budgetbehovet på de enkelte bevillingsområder (dagtilbud, undervisning, specialundervisning, specialdagtilbud, sundhed og administration) for at vurdere, om der er behov for at reducere budgetudmeldingen yderligere. Bl.a. er den samlede undervisningsramme afstemt pba. viden om efterskoleelever og elever i modtageklasser, og udgifter til aktivitet på specialområdet er estimereret på baggrund af de seneste oplysninger fra visitationen og områderne.

Derudover gennemføres styringstiltag for at overholde budgetterne. Fritids- og juniorklubbers aktivitetsafhængige budgetter vil kun blive reguleret ved årets start. På dagens udvalgsmøde behandles desuden særskilte indstillinger om sygeundervisning og udfasning af læseklasserne, hvor det i begge modeller forudsættes, at det nuværende budget til områderne skal overholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at budget 2024 ikke er i balance, da der kan forventes merudgifter på ca. 40 mio. kr. på specialområdet, fordelt med 30 mio. kr. på specialundervisning og 10 mio. kr. på specialdagtilbud og -KKFO. De seneste tal fra visitationen og genberegning af prognosen for antallet af elever i specialundervisning og børn i specialdagtilbud i 2024 viser således en yderligere vækst end forudsat på ca. 100 elever og 65 børn i dagtilbud og KKFO.

På specialområdet er der en politisk beslutning om, at et evt. forventet merforbrug skal håndteres ved, at alle enheder på undervisning, dagtilbud, specialundervisning og specialdagtilbud reduceres med deres relative andel (BUU 04.05.2022). Det svarer til, at merforbrug på specialundervisning deles med ca. 77% på almen og ca. 23% på special, mens merforbrug på specialdagtilbud deles med ca. 92% på almen og ca. 8% på special. Dermed reduceres budgetudmeldingen med ca. 23 mio. kr. på det almene undervisningsområde og ca. 7 mio. kr. på specialområdet, mens fordelingen er ca. 9 mio. kr. på almene dagtilbud og KKFO og 1 mio. kr. på special.

På de øvrige områder forventes balance med de tilførte midler, iværksatte tiltag og finansiering af specifikke udfordringer, og der er derfor ikke er behov for at reducere yderligere i budgetudmeldingen.

Størstedelen af forvaltningens forbrug er aktivitetsafhængig, og en anden udvikling end forventet i antallet af børn og unge, der benytter forvaltningens tilbud, kan medføre mer- eller mindreforbrug. Det følges der op på i regnskabsprognoserne. På specialområdet dækkes et evt. merforbrug med den vedtagne model for fordeling mellem almen – og specialområdet, mens et forventet merforbrug på forvaltningens øvrige områder skal holdes indenfor de enkelte bevillingsrammer.

Tildelinger i budget 2024

Udmøntningen af samtlige tildelinger er beskrevet i bilag 3. Hovedparten af tildelingerne er til specialområdet. I alt er der tildelt 137,6 mio. kr. i 2024, fordelt med 106,2 mio. kr. til at dække de forventede merudgifter, 29,4 mio. kr. til at videreføre Plads til Forskellighed og 2,0 mio. kr. til at dække udgifter til specialanalysen. Midlerne til at dækkede de forventede merudgifter er alene givet til perioden 2024-2027, og der udestår dermed en finansiering af de varige udgifter fra 2028 og frem.

De 29,4 mio. kr. udmøntes iht. budgetnotatet om styrket trivsel for københavnske børn og unge, som BUU vedtog 21. juni. Konkret udmøntes 21,0 mio. kr. direkte til skolerne til bl.a. ressourcecentre og arbejdet med co-teaching og aktionslæring. 3,3 mio. kr. går til områdeforvaltningerne, der støtter skolernes inklusionsarbejde, mens resten går til andre understøttende opgaver, support og projektstyring mv.

Til rekruttering og fastholdelse er der afsat 10,0 mio. kr. i 2024. Det blev aftalt ved budgettet at prioriteringen af midlerne til fastholdelse og rekruttering sker i de respektive udvalg og at der i den forbindelse også kan omprioriteres i midler bevilliget i budgetaftalerne 2022 og 2023. De 10,0 mio. kr. er mindre end nødvendigt, hvis centrale tiltag på området skal opretholdes. Derfor omprioriteres 2,3 mio. kr. i 2024 fra de statslige midler til meritpædagoguddannelsen. Det er muligt, da midlerne er givet til samme formål. De 12,3 mio. kr. udmøntes med 3,4 mio. kr. til gennemførsel af dagtilbudsledelsesuddannelsen i områderne Amager, Brønshøj-Vanløse og Nørrebro-Bispebjerg, 0,5 mio. kr. til ekstra hold på skolelederuddannelsen, 2,7 mio. kr. til forbedret psykisk arbejdsmiljø og 5,7 mio. kr. til styrket praktik i læreruddannelsen. Udmøntningen af midlerne i 2024-2027 fremgår af bilag 3.

Der er behov for at skalere enkelte indsatser og tilbud, da der i budgettet ikke blev afsat de midler, som var forudsat i beskrivelse af udmøntningen i budgetnotaterne. Der drejer sig om styrket udbud af musikundervisning, velfærdspraktik, strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel samt specialanalysen. Udmøntningen fremgår af bilag 3.

Endelig bemærkes, at der til Åben Skole ikke afsat specifikke midler til brobyggerne, men forløb om brobygning og demokratisk dannelse vil indgå i Åben Skole.

Effektiviseringer i budget 2024

I budgetaftalen indgår effektiviseringer for i alt 101,1 mio. kr. på BUUs område. Heraf er 66,2 mio. kr. nye effektiviseringer vedtaget i 2024 mens 35,0 mio. kr. er stigende profiler fra effektiviseringer vedtaget i tidligere budgetter. Der er ikke med budgettet truffet beslutning om at ændre de effektiviseringer, som udvalget vedtog ved 2. behandlingen af sit budgetforslag. Udmøntningen fremgår af bilag 4 og 5.

Udmøntningen af den nye administrative besparelse på 5,0 mio. kr. skal ses i sammenhæng med 0,75%-besparelsen (2,4 mio. kr. på bevillingsområdet administration) og finansieringen af de specifikke udfordringer, som udgør yderligere 3,6 mio. kr. Den samlede administrative besparelse er derfor på i alt 11,0 mio. kr. i 2024. Besparelsen udmøntes i centre og områder med fokus på at ruste resten af organisationen til kommende administrative besparelser, som må forventes i 2025 og frem mod 2030 jf. regeringsgrundlaget, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal spare 2,1 mia. kr. på administrationen frem mod 2030.

Konkret udmøntes besparelsen i 2024 ved at reducere faglig support og implementeringsunderstøttelse til dagtilbud og skole, fjerne dobbeltadministration, reducere mødeaktivitet samt generel prioritering i arbejdstilrettelæggelse i de administrative enheder.

Det betyder fx, at dobbeltadministration fjernes ved, at de selvejende institutioner ikke længere vil blive understøttet af både forvaltningen og deres administrationsselskaber, men entydigt via deres administrationsselskab. Mht. understøttelse af implementering, så vil den faglige centrale understøttelse af skoler og institutioner begrænses til de største strategiske udviklingsområder, og centrale understøttelsesfunktioner til fx idræt, mad- og måltid og BUF-SOF samarbejdet bortfalder. Derudover reduceres mødeaktiviteten med interesse-institutioner mv. Endelig afskaffes de 2½ årlige kutyme-fridage, som medarbejdergrupper i centralforvaltningen, områder og bydækkende enheder medarbejdere kan afholde. Personalet på skoler og institutioner har ikke kutyme-fridage.

I udmøntningen af yderligere administrative besparelser i de kommende budgetter vil det være nødvendigt at udmønte besparelser på forvaltningens samlede administrative opgaver, som er placeret både centralt og decentralt. Det flugter også med, at den samlede administrative besparelse på 38,0 mio. kr. i kommunen i 2024, ikke er fordelt efter størrelsen på forvaltningernes centrale administration, men i stedet med 5,0 mio. kr. til hver fagforvaltning og 8,0 mio. kr. til Økonomiforvaltningen.

Udmøntningen af de administrative besparelser er uddybet i bilag 6.

Orientering om tilskud til organisationer

Der er i budget 2024 ikke behov for forlængelse af tilskud til eksterne organisationer og derfor er bilag 7 vedr. igangværende tilskud udelukkende til orientering. Udvalget skal med udmøntningssagen tage stilling til forlængelse af tilskud, hvis godkendelsen udløber. Et tilskud kan maksimalt gives for 3 år jf. reglerne om god tilskudspraksis beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet fra Økonomiforvaltningen.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge at beslutte en alternativ håndtering af specifikke udfordringer eller en alternativ udmøntning indenfor rammerne af budgetaftalen.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Intet yderligere.

 

Tobias Børner Stax                                   Sti Andreas Garde

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

  1. at forslag til håndtering af specifikke udfordringer vedr. rengøring, specialtandplejen, journaliseringssystem, IT-sikkerhed og Kvantum godkendes,
  2. at udmøntningen af budgettildelinger, effektiviseringer og investeringscases – jf. bilag 3-5 – tages til efterretning,
  3. at udmøntningen af den uspecificerede besparelse på administration (5,0 mio. kr.) tages til efterretning, jf. bilag 6.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. november 2023

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til erstatning for indstillingens 1. at-punkt (ÆF1):

”1. at forslag til håndtering af specifikke udgifter vedr. journaliseringssystem, IT-sikkerhed og Kvantum godkendes, mens specifikke udfordringer vedr. rengøringen og specialtandplejen håndteres ved nedlæggelse af EAT”.

 

ÆF1 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 6 medlemmer: A, C og F.

1 medlem undlod at stemme: Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

 

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 2. at-punkt (ÆF2):

”at håndteringen af det forventede yderligere merforbrug på specialområdet håndteres ved nedlæggelse af EAT og dermed en tilsvarende reduktion af den generelle rammebesparelse”.

 

ÆF2 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 6 medlemmer: A, C og F.

1 medlem undlod at stemme: Å.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev herefter taget til efterretning uden afstemning.

 

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 3. at-punkt (ÆF3):

”at forvaltningen finder en ny model for besparelse på administration, som ikke fratager personalet i centre og områder kutymefridagene og at de foreslåede ændringer ift. de selvejende institutioner sættes i bero ved at den administrative understøttelse af disse fortsætter som i dag”.

 

ÆF3 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 7 medlemmer: A, C, F og Å.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

 

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 3. at-punkt (ÆF4):

”at der bevares 1,5 kutyme-fridag”.

 

ÆF4 blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, C og F.

Imod stemte 1 medlem: Å.

2 medlemmer undlod at stemme: Ø.

 

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 3. at-punkt (ÆF5):

”at forvaltningen i samarbejde med de faglige- og paraplyorganisationer udarbejder en model for, hvorledes overenskomster og aftaler bedst udmøntes på selveje-området, herunder afdækning af eventuel dobbeltadministration.”

 

ÆF5 blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, C og F.

Imod stemte ingen.

3 medlemmer undlod at stemme: Ø og Å.

 

Indstillingens 3. at-punkt blev herefter – med justeringerne i ÆF4 og ÆF5 – taget til efterretning uden afstemning.

 

 

Enhedslisten stillede ændringsforslag om tilføjelse af følgende 4. at-punkt (ÆF6):

”4. at børne- og ungdomsudvalget beder børne- og ungdomsborgmesteren om at rette henvendelse til Folketinget – dvs. partiernes finansordførere - med et ønske om, at kommunens forøgede udgifter på specialområdet dækkes, så der tages afsæt i stigningen i andelen af børn og unge som anvender specialtilbud, og som Folketingets lovgivning giver borgerne krav på”.

 

ÆF6 blev godkendt uden afstemning.

 

 

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Alternativet tilsluttede sig: ”Det er forstemmende, at der i år er blevet indgået en budgetaftale, med titlen Ansvar for Københavns Fremtid, som først finansieres fuldt i forbindelse med udmøntningen.”

 

 Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Det er vigtigt for SF, at der er ro på budgetterne for vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidstilbud. Vi mener, at hvis der skal spares, skal besparelserne ske længst muligt væk fra børnene. Omvendt må vi konstatere, at det efter 15 års sparerunder er svært at finde opgaver, der kan fjernes uden at det går ud over kvaliteten - særligt med kort varsel - og at det vil skabe stor uro i et i forvejen presset system. Der er brug for en grundig proces. Det er vores ambition at finde penge til øget rengøring og IT-udgifter hos institutionerne ved forhandlingerne om "restmidler" (overførselssagen) til foråret, så vi kan få genoprettet budgetterne for 2024. Og det er også vores ambition i forhandlingerne om budget 2025 og frem. Vi skal investere i den bedst mulige start på livet for byens børn.”

 

 

Katrine Hassenkam Zoref (Ø) ønskede indstillingens 3. at-punkt – med justeringerne i ÆF4 og ÆF5 – indbragt til beslutning i Borgerrepræsentationen efter reglerne om standsning af beslutninger i Den Kommunale Styrelseslov §23.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt med 32 stemmer imod 15. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, F, B, V, I og O.

Imod stemte: Ø.

Undlod at stemme: Å.

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning:

"En synlig konsekvens af administrationsbesparelsen i BUF er bortfald af 1 kutymefridag. Det er vores ambition, at der fremadrettet ikke sker yderligere forringelser af ansættelsesvilkårene. Det skal fortsat være attraktivt at arbejde i Københavns kommune, så vi kan fastholde gode kolleger og ledere og opretholde et stærkt fagligt miljø."

 

Enhedslisten afgav følgende nye protokolbemærkning:

“Enhedslisten er mod, at personalet fratages kutymefridage og standsede denne sag i udvalget, fordi partiet finder dette forslag i strid med Københavns ønske om respekt for aftalesystemet med de faglige organisationer, i strid med ønsket om styrket rekruttering af personale og i strid med en mangeårig kæde af afvisninger af netop dette forvaltningsforslag fra det politiske udvalgs side.”

Til top