Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af tillæg 14 til lokalplan 310 Teglværkshavnen, Vesterbro/Kongens Enghave

Se alle bilag

Ejer af et pakhus i Teglværkshavnen ønsker at drive restaurant i stueetagen på pakhuset, der i dag anvendes til kantine for kontorbygnings brugere. Ændringen kræver et tillæg til gældende lokalplan med en udvidelse af anvendelsesmulighederne. Forslag til tillæg til lokalplanen har været i høring. Forvaltningen anbefaler, at tillægget godkendes, så ejer kan drive restaurant i pakhuset.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende tillæg 14 til lokalplan 310 Teglværkshavnen (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget )

Problemstilling

Ejer af et pakhus på Scandiagade 8 ønsker at udnytte stueetagen (1. sal) til restaurant. I dag anvendes stueetagen som kantine for kontorbygningens brugere og med en tilføjelse til anvendelsen er det muligt også at drive restaurant. Gældende lokalplan 310 Teglværkshavnen (BR 16. juni 1999) fastlægger anvendelsen af området til serviceerhverv. Anvendelsen med restaurantformål kan ikke rummes inden for den gældende lokalplan, og det er derfor nødvendigt, at udarbejde et tillæg til lokalplanen.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg 14 til lokalplan 310 Teglværkshavnen, der har været i høring fra den 9. august 2023 til 14. september 2023. Forvaltningen har modtaget tre henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslag til tillæg 14 til lokalplan 310 Teglværkshavnen har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Lokalplanområdet udgøres alene af pakhuset, der er opført i 1919, hvor huset imidlertid aldrig blev bygget helt færdigt og i mange år fremstod i omtrent den halve størrelse af, hvad det gør i dag. I forbindelse med en bygningsrestaurering i begyndelsen af 2000’erne blev huset med en tilbygning færdigbygget. Huset er siden blevet anvendt til kontorformål. I dag opfattes pakhuset som et vidnesbyrd om kvarterets industri- og havnehistorie. Industrien i Teglværkhaven undergik for alvor en afvikling i begyndelsen af 1990’erne. Siden er havnearealerne blevet omdannet til det, som vi kender i dag med boliger, kontorer, skole, daginstitutioner, dagligvarebutikker og metroforbindelse. Lokalplanområdet er omsluttet af store indfaldsveje, Scandiagade, Sydhavns Plads og Sydhavnsgade, men ligger samtidig inden for en afstand af maks. 250 m til Sydhavns Station, Godsbaneterrænet, og de gamle og nye boligkvarterer i området. Flere udadvendte stueetager og publikumsorienterede destinationer kan skabe grobund for mere færden og byliv i området og mellem de nye og gamle kvarterer i Sydhavnen og Kongens Enghave.    

Forvaltningen foreslår at imødekomme grundejers ønske om at tilføje restaurantformål til anvendelsen, så pakhusets stueetage (1. sal) fortsat kan anvendes som kantine for husets brugere og samtidig kan åbne op som restaurant for folk udefra. Alle øvrige planmæssige forhold vil fortsat være reguleret i den gældende lokalplan 310 for Teglværkshavnen.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at det i lokalplantillæggets redegørelse fremgår, at hele pakhuset er bevaringsværdigt. Dette er ikke korrekt. Pakhuset blev registreret i 1993 med en SAVE-værdi på 3. Huset er i 2001-2003 blevet tilbygget. Det vil sige, at dele af bygningen er af nyere dato og dermed ikke er omfattet af SAVE-registreringen. Forvaltningen foreslår at tilrette afsnittet i lokalplantillæggets redegørelse i forbindelse med bekendtgørelsen af tillægget, så det fremgår, at det kun er en del af huset der er bevaringsværdig. 

Høring

Forvaltningen har modtaget tre henvendelser i høringsperioden (bilag 3). Kgs. Enghave Lokaludvalg støtter planforslaget og har ingen yderligere bemærkninger. Metroselskabet A/S og Københavns Museum har ingen bemærkninger til planforslaget.

Politisk handlerum

Det kan besluttes,

  • ikke at tilføje en ny anvendelse til gældende lokalplan 310 Teglværkshavnen, og dermed fastholde den eksisterende anvendelse af pakhuset, og herved ikke imødekomme grundejers ønske om at etablere restaurant.
  • at gøre hele bygningen bevaringsværdig. Ændringen vil skulle sendes i supplerende høring af bygherre inden behandling af sagen i Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende tillæg 14 til lokalplan 310 Teglværkshavnen (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top