Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 77 Hejrevej-karréen, Bispebjerg

Se alle bilag

En grundejer ønsker at lovliggøre en uddannelsesinstitution i Fuglekvarteret i Nordvest, der siden 2009 har været skole for unge med autisme. Lovliggørelsen kræver en anvendelsesændring til gældende lokalplan. Forslag til tillæg til lokalplanen har været i høring, der ikke har givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen. Forvaltningen anbefaler, at tillægget godkendes, så institutionen kan fortsætte fremover.

Indstilling

Indstilling om,  

  1. at godkende tillæg 1 til lokalplan 77 Hejrevej-karréen (bilag 2).

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Ejeren af ejendommen Svanevej 14-16 ønsker at lovliggøre en uddannelsesinstitution, der siden august 2009 har været uddannelsesinstitution for unge med autisme. Gældende lokalplan 77 Hejrevej-karréen (BR 4. oktober 1984) fastlægger anvendelsen af området til erhvervsformål. Den nuværende anvendelse, som uddannelsesinstitution kan ikke rummes inden for gældende lokalplan, og det er derfor nødvendigt at udarbejde et tillæg til lokalplanen. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 77 Hejrevej-karréen vil ændre anvendelsen, så ejendommen både kan bruges til uddannelsesinstitution og erhvervsformål.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til lokalplanen, der har været i høring fra den 10. august 2023 til den 15. september 2023. Forvaltningen har modtaget to henvendelser. Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag fra forvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 77 Hejrevej-karréen har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Lokalplan 77 Hejrevej-karréen dækker et område afgrænset af Ørnevej, Svanevej, Glentevej og Hejrevej. Siden vedtagelse af gældende lokalplan i 1984 har området ændret karakter, og der er behov for andre funktioner i området. Området er et tidligere industrikvarter, der med tiden har ændret sig til at rumme andre former for erhverv, såsom kontor, administration, kreative erhverv o. l. Derfor bærer området præg af at være en blanding af gamle industrielle bygninger, boliger og andre former for erhvervsbyggerier. For at værne om diversiteten af området tillades der en anvendelse til uddannelsesinstitutioner udover gældende anvendelse til erhvervsformål.

Anvendelsen for området ændres til udover erhvervsformål at kunne anvendes til uddannelsesformål. Alle øvrige planmæssige forhold vil fortsat være reguleret i den gældende lokalplan 77 Hejrevej-karréen.

Forvaltningen foreslår derfor, at ejerens ønske om en tilføjelse til anvendelsen på adressen Svanevej 14-16 imødekommes.

Forvaltningen har modtaget to henvendelser i høringsperioden (bilag 3). Den ene henvendelse er fra Metroselskabet A/S, som ingen bemærkninger har. Den anden henvendelse er fra Københavns Museum, som bakker op om planforslaget og den fortsatte diversitet i området.

Politisk handlerum
Det kan besluttes, ikke at godkende planforslaget og dermed ikke lovliggøre uddannelsesinstitutionen. Hvis det besluttes ikke at lovliggøre uddannelsesinstitutionen, vil uddannelsesinstitutionen ikke lovligt kunne blive liggende på adressen, hvor de har været siden 2009 og forvaltningen vil derfor være forpligtet til at lukke den ned.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,  

  1. at godkende tillæg 1 til lokalplan 77 Hejrevej-karréen (bilag 2)

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top