Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Delegation vedrørende hegnssyn

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den kompetence, der efter hegnsloven tilkommer Borgerrepræsentation til at træffe bestemmelse om, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinjen mellem grundstykker, fastsættelse af hegnhøjde m.v., formelt skal delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Området varetages i praksis i dag af Teknik- og Miljøforvaltningen på Teknik- og Miljøudvalgets område i medfør af kommunens styrelsesvedtægt. For at sikre tydelighed i rollefordelingen mellem Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget, bør Borgerrepræsentationens kompetence efter hegnsloven juridisk set delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Dermed kan udvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen (fortsat) varetage den umiddelbare forvaltning af opgaverne på området. Der er med denne indstilling således tale om en formel juridisk beslutning, som vil være en formalisering af gældende praksis.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinjen, fastsættelse af hegnshøjde m.v., jf. hegnslovens § 52, stk. 2 og stk. 4, delegeres fra Borgerrepræsentationen til Teknik- og Miljøudvalget.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Det følger af hegnsloven, at det i Københavns Kommune er Borgerrepræsentationen, som bestemmer, om der skal anbringes hegn i skellinjen mellem grundstykker. Det følger  ligeledes af loven, at bestemmelserne i hegnsloven ikke finder anvendelse i lige præcis Københavns Kommune. I stedet gælder bestemmelserne i bygningsvedtægten af 18. december 1939 (se bilag 2) indtil Borgerrepræsentationen måtte fastsætte særlige bestemmelser om hegn. Københavns Kommune er således ikke omfattet af hegnslovens øvrige bestemmelser om hegnssyn m.v.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med gennemgang og redaktionel opdatering af den gældende delegationsfortegnelse på Teknik- og Miljøudvalgets område, konstateret den nævnte problemstilling. Efter Københavns Kommunes styrelsesvedtægt varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på b.la. bygge- og ejendomsområdet, og sagerne er  indtil nu blevet håndteret i Teknik- og Miljøforvaltningen som led i forvaltningens almindelige sagsbehandling.

For at sikre tydelighed i rollefordelingen mellem Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget, bør Borgerrepræsentationens kompetence efter hegnsloven delegeres til Teknik- og Miljøudvalget, således, at udvalget og Teknik- og Miljøforvaltningen (fortsat) kan varetage den umiddelbare forvaltning af opgaverne på området. Der er med denne indstilling således tale om en formel juridisk beslutning af gældende praksis.

Løsning

Regler vedrørende hegn i skel følger som udgangspunkt af hegnsloven. Det følger dog af loven, at lovens øvrige bestemmelser om bl.a. hegnssyn ikke gælder for Københavns Kommune, hvilket juridisk set betyder, at Borgerrepræsentationen skal træffe afgørelse i enkeltsagerne, medmindre Borgerrepræsentationen beslutter noget andet.

De konkrete sager, som kommunen behandler på området, drejer sig bl.a. om etablering af hegning, fornyelse af udskiftningsmodent hegn og klipning af hæk/vedligeholdelse af hegn. Sagerne behandles som klager efter henvendelse fra borgerne, når borgernes dialog ikke har ført til enighed. Årligt behandler forvaltningen ca. 25 sager af denne type.

Den retlige ramme 

At hegnslovens bestemmelser, om b.la. hensyn, ikke gælder for Københavns Kommune, følger af lovens § 52, stk. 1. Hertil følger det af bestemmelsens stk. 2 og 3, at Borgerrepræsentationen bestemmer, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinjen mellem grundstykker og  at Borgerrepræsentationen, med ressortministerens godkendelse, kan fastsætte nærmere bestemmelser om hegnspligt, hegnets art, højde og vedligeholdelse, fordeling mellem grundejerne af en pålagt hegnspligt, og udnyttelse af andenmands hegn eller mur beliggende i skel. 

Borgerrepræsentationen har dog på nuværende tidspunkt ikke fastsat sådanne bestemmelser, og det betyder, at bestemmelserne i § 16 i Bygningsvedtægten af 18. december 1939 for Staden København (bilag 2) gælder, indtil dette måtte ske. 

I § 16 i Bygningsvedtægten er fastsat bestemmelser for, hvorledes hegn skal etableres, når Borgerrepræsentationen har truffet bestemmelse herom, herunder bl.a. bestemmelser om hegns udformning, hegnspligtens fordeling og hvornår Borgerrepræsentation træffer afgørelse. Alle spørgsmål, der opstår ved anvendelsen af § 16, afgøres endeligt af Borgerrepræsentationen.

De relevante bestemmelser er vedlagt som bilag 2.

Varetagelse af opgaver om hegnssyn i dag 

Teknik- og Miljøforvaltningen har konstateret, at området i dag håndteres af Teknik- og Miljøforvaltningen som del af forvaltningens almindelige sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed på bygge- og ejendomsområdet, der i henhold til kommunens styrelsesvedtægt er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen vurderer derfor, at det i denne sag ikke er nødvendigt at (videre)delegere kompetencen direkte til Teknik- og Miljøforvaltningen eller foretage en selvstændig delegation fra udvalget til forvaltningen.

Politisk handlerum

Borgerrepræsentationen kan vælge ikke at delegere sin kompetence til Teknik- og Miljøudvalget, hvilket vil medføre, at Borgerrepræsentationen skal behandle og træffe afgørelse i sager vedrørende hegn.

Vælger Borgerrepræsentationen at delegere sin kompetence til Teknik- og Miljøudvalget, kan udvalget vælge at træffe beslutning om selv at behandle sagerne, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen ikke (længere) vil forestå sagsbehandlingen af enkeltsagerne.

Det bemærkes, at såvel Borgerrepræsentationen som udvalget i sagsbehandlingen vil være underlagt de samme retlige rammer, og forvaltningsretlige principper for sagsbehandlingen, som forvaltningen, og at der ikke er mulighed for at foretage politiske skøn i forbindelse med sagernes behandling og afgørelse.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen opdatere den gældende delegationsfortegnelse for Teknik- og Miljøudvalget, så denne sags konkrete delegation fremgår af det samlede overblik.

 

Søren Wille / Michel Schilling

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal anbringes hegn i skellinjen, fastsættelse af hegnshøjde m.v., jf. hegnslovens § 52, stk. 2 og stk. 4, delegeres fra Borgerrepræsentationen til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top