Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til lokalplan for Kirsebærhaven Nord og kommuneplantillæg, Valby

Se alle bilag

En bygherre ønsker at opføre et nyt tidssvarende plejehjem i Folehavekvarteret med 85 almene plejeboliger. Boligerne skal erstatte de 78 plejeboliger, der indtil 2019 har været i et eksisterende plejehjem. Projektet kræver, at det eksisterende plejehjem rives ned for at opføre den nye bebyggelse på 7.500 m2. Byggeriet opføres i tre etager og med gule tegl og enkelte elementer i træ, for at passe ind i områdets egenart. Udover plejehjemmet rummer lokalplanområdet en ny central plads samt en stiforbindelse, der begge er arbejdet med i Områdefornyelse Folehaven, der løb frem til foråret 2023. Lokalplanforslaget fastlægger en række eksisterende træer som bevaringsværdige og stiller krav om, at der skal plantes en stor andel nye træer. 

Indstilling

Indstilling om,
 1. at godkende forslag til lokalplan for Kirsebærhaven Nord (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger,
 2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i otte uger.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Budget 2018 (A, F, O og Ø) indeholder en udbygningsplan for plejeboliger i København frem til 2025. I Budget 2018 blev der afsat midler til ca. 430 nye plejeboliger og modernisering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ca. 1.040 utidssvarende plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i den sammenhæng den 24. oktober 2017, at Kirsebærhaven Plejehjem i Valby skulle afvikles i 2019 med henblik på at modernisere og udbygge den eksisterende bebyggelse. På baggrund af en efterfølgende bygningsanalyse vurderede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen imidlertid, at det vil være en bedre løsning at rive det eksisterede plejehjem ned og opføre et nyt. Området er i dag omfattet af lokalplan 237 Folehaven (BR 10. februar 1994). Den ønskede nye og større bebyggelse forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan, hvor bebyggelsesprocenten hæves fra 60 % til 90 % og et kommuneplantillæg, hvor bygningshøjden hæves fra 14 m til 16 m.

Løsning

Lokalplanområdet ligger i Folehavekvarteret i den sydlige del af Valby og omfatter bl.a. det tidligere Kirsebærhaven Plejehjem, der lukkede i 2019. Folehavekvarteret er særligt kendetegnet ved de 28 almene og næsten identiske L-formede, gule murstensstensejendomme med sorte sadeltage, der er opført i perioden 1952-1961. Midt i kvarteret danner en række offentlige og fælles funktioner et lokalt centrum med bl.a. et centralt byrum, Harrestrup Å Skole, biblioteket, dyrelegepladsen, Kirsebærhaven Plejehjem og Margrethekirken. Folehavekvarteret er i Kommuneplan 2019 udpeget som bevaringsværdig bebyggelse, og størstedelen af bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE værdi 4 (middel). Indenfor lokalplanområdet ligger Kirsebærhavens Plejehjem, der blev opført i 1984. Bygningen er uden arkitektonisk bevaringsværdi.


Plejehjemmet rummede frem til sin lukning 78 utidssvarende plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at opføre et nyt tidssvarende plejehjem med 85 moderne plejeboliger frem for at om- og tilbygge den eksisterende bygning, der ville kunne huse 55 moderne plejeboliger, som oprindeligt blev besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2017. Det nye plejehjem har et volumen på 7.500 m2 og opføres primært i gule tegl og med et tagprofil, der ligner kvarterets karakteristiske sadeltage. Det nye plejehjem opføres i tre etager. På grund af ændrede krav til loftshøjder i moderne plejebyggeri kan det ikke undgås, at den ny bebyggelse får en højde, der er højere end den omgivende bebyggelse, som også er opført i op til tre etager. Den ny bebyggelse til plejehjem kan blive op til 15,5 m, mens de omgivende boliglænger har en højde på ca. 12,5 m. Kun en mindre del af bygningen opføres med fladt tag. Skyggemæssigt får byggeriets højde ikke væsentlige konsekvenser for naboer. Dog vil den vestlige del af det centrale byrum påvirkes i nogen grad i vintermånederne (se skyggediagrammer i bilag 2).

Byliv
Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 1. december 2022 Projektforslag og indtægtsbevilling til etablering af nyt byrum i Folehaven, Valby. Projektet, der er udformet i tæt dialog med områdets beboere og interessenter, er et af områdefornyelsens centrale greb i den femårige områdeindsats, der løb frem til foråret 2023. Det nye byrum skal styrke kvarterets grønne identitet, og skabe rum til fællesskab, tryghed og sammenhæng i kvarteret. Det nye byrumsdesign strækker sig desuden udover en vejstrækning, som grænser op til Harrestrup Å Skole. Vejstrækningen ændres fra gågadezone til opholds- og legeområde og vejarealet indsnævres, så bilisterne nedsætter hastigheden, og sikkerheden for gående og cyklende øges.

Lokalplanen muliggør et byggefelt i den nordlige del af det centrale byrum til et mindre fælleshus/orangeri op til 75 m2. Placeringen af en bydelsforbindelse for gående og cyklende fastlægges, som løber i nord-/sydgående retning gennem byrummet.

Bynatur
Både det nye byrumsdesign og placering af et nyt byggefelt til plejehjemmet er indpasset, så der tages størst muligt hensyn til eksisterende træer. Med lokalplanen udpeges i alt 31 eksisterende træer som bevaringsværdige, henholdsvis 11 træer i det centrale byrum og 20 træer på plejehjemmets ejendom.

Seks eksisterende træer, der lever op til bevaringskriterierne, udpeges ikke som bevaringsværdige af hensyn til placering af byggefelt til det nye plejehjem. Ét træ, der lever op til bevaringskriterierne, udpeges ikke som bevaringsværdig af hensyn til placering af bydelsforbindelsen for gående og cyklister. Lokalplanen fastsætter, at der skal plantes 28 nye træer på plejehjemmets ejendom. Heraf sikres det, at 80 % af træerne skal være hjemmehørende- og/eller frugtbærende arter.

I forbindelse med udviklingen af det centrale byrum blev ’haven’ overskriften til idéoplægget. For de involverede borgere fyldte det særligt, at hele kvarterets ’have’ skal rumme frugttræer og generelt mange træer med en stor årstidsvariation, som sikrer at byrummet bliver attraktivt og oplevelsesrigt at opholde sig i til alle årstider. Lokalplanen sikrer 91 nye træer i forbindelse med anlæg af det nye byrum. Der er valgt træarter, som harmonerer med idéoplægget til 'haven’, og som passer til brugen af byrummet. Herunder prioriteres robuste arter, en høj biodiversitet og en stor bredde af træarter. Samtidig er der lagt vægt på at undgå træer, der er giftige eller påvirker folk med allergi. Mindst 15 % af træerne i det centrale byrum skal være hjemmehørende- og/eller frugtbærende arter. Herudover udpeges et grønt beplantningsbælte, der ligger i skel ind mod naboejendommen vest for plejehjemmet. Projekteringen af det centrale byrum er allerede langt og forventes påbegyndt i januar 2024. (bilag 4)

Almene boliger
Der opføres almene boliger i form af et plejehjem. Lokalplanområdet er omfattet af Harrestrup Å skoledistrikt, hvor andelen af almene boliger udgør 27 %. Der stilles ikke krav om almene boliger i lokalplanen.

Parkering
I kommuneplanen er der krav om, at der skal fastsættes en parkeringsnorm i lokalplanen for biler på én parkeringsplads pr. 714 m2 etageareal for plejehjem. Det svarer til, at der skal etableres 11 pladser inkl. pladser til handicapparkering. Pladserne placeres på terræn.

I forhold til krav om cykelparkeringspladser ved plejehjem stiller kommuneplanen krav om 0,65 pladser pr. 100 m2 etageareal. Dette svarer til 51 cykelparkeringspladser, som i lokalplanen er placeret tæt ved bygningens tre indgange. I forbindelse med etablering af det nye byrum etableres der 116 nye cykelparkeringspladser, henholdsvis i den nordlige del, ved Frugthaven og i den sydlige del, ved Kirsebærhaven.

Kommuneplantillæg
Kommuneplan 2019 er området udlagt til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 90 og en bygningshøjde på op til 14 m. Kommuneplantillægget muliggør det ønskede byggeri ved at hæve den maksimale bygningshøjde til 16 m.

Borgerinddragelse
Der er foretaget indledende høring af lokalplanforslaget, herunder af Valby Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring (bilag 2). Følgende hovedsynspunkter har været fremført af lokaludvalget.

 1. Ønske om at plejecenterets ydre fremtræden falder bedre ind i den omgivende bebyggelse end det eksisterende plejehjem for eksempel med gule tegl/gule nuancer.
 2. Ønske om at lokalplanen sikrer og styrker bydelsforbindelsen ved at fastsætte dens placering og udførelse.

Forvaltningens bemærkninger:

 1. Hovedparten af det nye byggeri vil blive opført i gule tegl kendt fra den omgivende bebyggelse. Lokalplanen regulerer at det nye byggeri fx med hensyn til valg af materialer, tagform og placering af byggefelt på respektfuld vis underlægger sig områdets bevaringsværdige kvaliteter.
 2. Lokalplanforslaget sikrer bydelsforbindelsen i § 4, stk. 2, hvor placering og udformning er angivet. Strækningen udføres som en del af byrumsprojektet.

I forbindelse med den offentlige høring om planforslagene afholdes der et borgermøde for naboer og øvrigt interesserede. 

Miljøvurdering
Lokalplanen og kommuneplantillægget vurderes ikke at medføre miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Politisk handlerum
Det kan besluttes, at,

 • Alle bevaringsværdige træer på plejehjemmets ejendom skal bevares. Dette vil dog forudsætte, at hele plejehjemsbyggeriet skal gentænkes i forhold til indretning af plejeboliger og øvrige funktioner. Det vil kræve, at sagen sendes retur til Teknik- og Miljøforvaltningen mhp. at revidere projektet før lokalplanforslaget kan sendes i offentlig høring.
 • Den eksisterende bygning skal om- og tilbygges frem for nedrives for at reducere CO2 aftrykket betydeligt. Den eksisterende bygning vurderes ikke at kunne anvende til et tidssvarende plejehjem, hvorfor budget 2018’s vedtagelse om den fremtidige tilstrækkelige plejehjemsdækning derved skal fremmes i andre plejehjemsprojekter. Det vil betyde, at sagen skal sendes retur til Teknik- og Miljøforvaltningen mhp. at udarbejde en ny lokalplan.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningerne planforslagene høring i otte uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i forbindelse med høringen. På baggrund af resultatet af høringen vil forvaltningerne udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Indstillingen forventes forelagt for Borgerrepræsentationen i foråret 2024.

                   Søren Hartmann Hede                                   Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til lokalplan for Kirsebærhaven Nord (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i otte uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt med tilstrækkeligt med parkeringspladser i forbindelse med plejehjemsbyggeri, dette er vigtigt for at muliggøre familiebesøg hos beboerne, såvel som af hensyn til de ansatte.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ønsker, at parkeringsnormen fastholdes på det eksisterende niveau.”

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2023:

 

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt med tilstrækkeligt med parkeringspladser i forbindelse med plejehjemsbyggeri, dette er vigtigt for at muliggøre familiebesøg hos beboerne, såvel som af hensyn til de ansatte.”

 

”Det Konservative Folkeparti ønsker, at parkeringsnormen fastholdes på det eksisterende niveau.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

”at parkeringsnormen fastholdes på det eksisterende niveau.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: Ø, A, F, B, Å og I.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning:

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt med tilstrækkeligt med parkeringspladser i forbindelse med plejehjemsbyggeri, dette er vigtigt for at muliggøre familiebesøg hos beboerne, såvel som af hensyn til de ansatte.”

Til top