Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Implementering af interne klimaafgifter i Københavns Kommune

Se alle bilag

Som led i at reducere klimaaftrykket fra Københavns Kommunes indkøb er det besluttet, at kommunen indfører klimaafgifter på indkøb af flyrejser og udvalgte kontormøbler. Borgerrepræsentationen skal godkende, at afgiften pr. 1. december 2023 pålægges de specifikke varegrupper præsenteret nedenfor samt, at afregningsmodellen for afgifterne justeres i forhold til det oprindeligt foreslåede.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende, at der pr. 1. december 2023 indføres en intern klimaafgift på varegrupperne: lufttransport af passagerer, kommerciel flytransport, kontorstole, skriveborde og hæve-sænkeborde,
  2. at godkende, at afregningsmodellen for interne klimaafgifter justeres, så opkrævningen sker via intern afregning fremfor gennem leverandøren i indkøbsøjeblikket.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Implementering af interne klimaafgifter på flyrejser og udvalgte kontormøbler kommer som en forlængelse af besvarelsen af et medlemsforslag om intern CO2-afgift/skyggepris fra den 2. marts 2023 (bilag 1). Her vedtog Borgerrepræsentationen (BR), at afgifterne skulle indfases senest i sidste kvartal i 2023 og at afgiften opkræves i indkøbssituationen gennem leverandøren og uden om indkøberen. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at justere den foreslåede afregningsmodel.

Herudover indgår interne klimaafgifter som ét ud af fem virkemidler til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i besvarelsen af medlemsforslaget om, hvordan klimapåvirkning i øget omfang kan indgå i indkøb og udbud i Københavns Kommune (KK) fra den 24. juni 2022 (bilag 2).

I løsningsafsnittet beskrives først, hvordan klimaafgiften implementeres, dernæst de justeringer Økonomiforvaltningen (ØKF) anbefaler at lave i afregningsmodellen i forhold til det oprindeligt foreslåede og til sidst den efterfølgende evaluering af afgifterne.  

Løsning

Implementering af klimaafgift på udvalgte varegrupper

Fra den 1. december 2023 pålægges en intern klimaafgift på varegrupperne lufttransport af passagerer, kommerciel flytransport, kontorstole, skriveborde og hæve-sænkeborde.

Afgiftsniveauet vil i 2023 være 1.000 kr./ton CO2e, hvilket svarer til en prisstigning på ca. 22% på fly og 6% på nyindkøb af møbler. Afgiftsniveauet stiger med ca. 70 kr. årligt til 1.500 kr. i 2030. I 2022 var den samlede indkøbssum for lufttransport af passagerer og kommerciel flytransport afrundet 3 mio. kr. For kontorstole, skriveborde og hæve-sænkeborde var indkøbssummen i 2022 afrundet 7 mio. kr. Afgiften beregnes ved at sammenholde indkøbskroner med den gennemsnitlige emissionsfaktor, der eksisterer for hhv. møbler og flyrejser. Dette er på nuværende tidspunkt det bedst tilgængelige datagrundlag.

Varegrupperne lufttransport af passagerer og kommerciel flytransport er valgt, fordi de kun dækker over faktiske indkøb af flyrejser. Dette gør sig ikke gældende for varegruppen rejsebureauer, der til sammenligning også dækker over togrejser og hotelophold som ikke kan adskilles på fakturaniveau. For at undgå at afgiftsbelægge rejser, der ikke er foretaget med fly, er denne varegruppe derfor i første omgang valgt fra. Hæve-sænkeborde, skriveborde og kontorstole er valgt, fordi der med åbningen af KKs genbrugslager i 2023 forventes være et reelt alternativ til nyindkøb af især disse møbelgrupper.

Det gøres muligt for forvaltningerne at gøre indsigelse indenfor 14 dage, hvis de er uenige i afgiften, da der kan være tilfælde, hvor fakturadata ikke kategoriseres korrekt, så afgiften enten rammer et indkøb, som ikke er afgiftsbelagt eller omvendt.

Justering af afregningsmodel

ØKF’s første anbefaling til afregningsmodellen for klimaafgifter var at opkræve afgiften i indkøbsøjeblikket udenom selve indkøberen. Denne model gør det dog svært at afgiftspålægge indkøb, der sker udenfor kommunens indkøbsaftaler, hvilket især for møbler er en udfordring. Herudover er afregning via leverandøren mere administrativt tungt og komplekst end først antaget.

ØKF anbefaler i stedet at anvende intern afregning, som også anvendes når fagforvaltninger køber ydelser fra ØKFs koncernenheder. I en intern afregningsmodel vil klimaafgifterne blive opkrævet på bagkant fremfor i indkøbsøjeblikket, og ske via en direkte bogføring af afgiften til den indkøbende enheds økonomi. Opkrævningen vil ske på baggrund af fakturadata fra det indkøb, der er foretaget. Denne afregning vil ske kvartalsvist i forskudte kvartaler, og den pågældende enhed vil efterfølgende modtage en mail, der oplyser om afgiften og giver mulighed for at gøre indsigelse. Ved implementering den 1. december 2023 afregnes for perioden december 2023 – februar 2024 i marts 2024

Opfølgning og evaluering

Der følges løbende op på implementeringen af klimaafgifter. Der vil blive foretaget en intern opfølgning på den administrative håndtering af klimafgifterne. Denne forventes at finde sted efter to afregningsrul i juni 2024.

Evaluering af effekten af klimaafgiften forventes tidligst at kunne påbegyndes efter et års afprøvning, dvs. i starten af 2025. Dog vil erfaringerne med klimaafgifterne herunder den administrative håndtering løbende blive inddraget i arbejdet med ’Klimaplan 2035’. I besvarelsen af medlemsforslaget om intern CO2-afgift/skyggepris fra den 2. marts 2023, blev det foreslået, at anbefalinger til en varig model skulle indgå i både ’Budget 2025’ og ’Klimaplan 2035’. Med henblik på at kunne nå at opnå erfaringer med klimafgifterne vil anbefalingerne til eventuelt videre brug af klimaafgifter og finansiering heraf alene indgå i arbejdet med ’Klimaplan 2035’. Arbejdet med pejlemærket for indkøb i ’Klimaplan 2035’ udvikles frem mod udgangen af 2024 og forventes politisk vedtaget i august 2025.

Økonomi

Provenuet fra klimaafgiften overføres til Klimapuljen.

Videre proces

Fra den 1. december 2023 pålægges en intern klimaafgift på varegrupperne lufttransport af passagerer, kommerciel flytransport, kontorstole, skriveborde og hæve-sænkeborde. Forvaltningerne informeres forud for implementeringen via intranettet og supportsiden i Kvantum.

Der følges løbende op på implementeringen af klimaafgifter jf. ovenfor

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende, at der pr. 1. december 2023 indføres en intern klimaafgift på varegrupperne: lufttransport af passagerer, kommerciel flytransport, kontorstole, skriveborde og hæve-sænkeborde,
  2. at godkende, at afregningsmodellen for interne klimaafgifter justeres, så opkrævningen sker via intern afregning fremfor gennem leverandøren i indkøbsøjeblikket.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B og F.

Imod stemte: C, V og I.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance videreførte deres protokolbemærkning fra Økonomiudvalgsmødet den 21. februar 2023:

”Vi stemmer imod lokale, kommunale klimaafgifter kun til internt brug i Københavns Kommune, idet vi forudser et øget kommunalt bureaukrati, der ikke står mål med klimagevinsten.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt med 38 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B og Å.

Imod stemte: C, V, I og O.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Vi stemmer imod lokale, kommunale klimaafgifter kun til internt brug i Københavns Kommune, idet vi forudser et øget kommunalt bureaukrati, der ikke står mål med klimagevinsten.”

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Alternativet mener fortsat at løsningen er for uambitiøs. Det er vores håb at vi i København, på linje med Aarhus udvider de varegruppen der pålægges en intern klimaafgift.”

 

Til top