Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Igangsætning af miljøvurderingsproces for metrolinje M5

Se alle bilag

Der skal tages stilling til opstart af miljøvurderingsproces for metrolinje M5, herunder længden af den indledende idefasehøring.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Økonomiforvaltningen igangsætter miljøvurderingsproces for metrolinje M5, med henblik på at give tilladelse efter § 25 i Miljøvurderingsloven,

   

 2. at miljøvurderingen tager udgangspunkt i ansøgningen (bilag 1) fra Metroselskabet med to mulige linjeføringer:
  1. Orange linje (M5 Vest, 1. etape) fra Østerport til Lynetteholm, 4 stationer.
  2. Lilla linje (M5 Øst Amagerbrogade Nord eller varianten M5 Øst Amagerbrogade Syd) fra København H til Lynetteholm, 9 stationer,

    

 3. at Økonomiforvaltningen gennemfører en 8 ugers indledende idefasehøring af projektet.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Metroselskabet har den 20. juni 2022 indsendt ansøgning til Københavns Kommune om miljøvurdering af metrolinje M5.

Et projekt af den størrelsesorden, som hver af de to ansøgte linjer udgør, kan have væsentlig indvirkning på miljøet og kræver derfor tilladelse efter Miljøvurderingsloven fra myndigheden, som i denne sag er Københavns Kommune.

Løsning

På baggrund af Metroselskabets ansøgning om tilladelse efter §25 i Miljøvurderingsloven til projektet, skal Københavns Kommune som myndighed, sammen med øvrige relevante myndigheder, fastlægge omfang og detaljering af de oplysninger om projektet og dets miljøforhold, som Metroselskabet som bygherre skal tilvejebringe i miljøkonsekvensrapporten for projektet.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten skal myndigheden foretage en miljøkonsekvensvurdering forud for tilladelse til det konkrete projekt. Myndighedsarbejdet forankres i Økonomiforvaltningen og gennemføres med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen, som det også var tilfældet med miljøvurdering for metro til Nordhavn og Sydhavn.

Ansøgningen fra Metroselskabet indeholdende kort over linjeføring og stationer for orange og lilla linje fremgår af bilag 1. Begge linjer inkluderer i udgangspunktet CMC (kontrol- og vedligeholdelsescenter) på Prøvestenen – dog fremgår det af Metroselskabets ansøgning, at for orange linje kan CMC alternativt placeres på Lynetteholm, som også er den placering, der er medtaget i udredningsrapporten for orange linje.

Metroselskabet har udarbejdet notater med nøgletal for orange og lilla linje. Notaterne er vedlagt indstillingen (bilag 2 og 3). Delelementer af linjerne er medtaget i Metroselskabets udredning fra 2020, som det fremgår af ansøgningen. Denne udredning er vedlagt indstillingen som bilag 4. Metroselskabet er ved at udarbejde materiale for lilla linje på udredningsniveau.

 

 Indledende høring og borgerinddragelse

Første skridt i processen er en indledende høring (idefasehøring), hvor offentligheden kan komme med idéer og forslag til, hvilke miljøforhold, alternativer og øvrige undersøgelser, de ønsker skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. Alt efter projektstørrelse varer idefasehøringer normalt 2-4 uger. På baggrund af omfanget af projektet, og af hensyn til høringsfristerne i kommissorium for lokaludvalgene, foreslår forvaltningen at forlænge idefasehøringen til 8 uger. Det bemærkes, at syv potentielt direkte berørte lokaludvalg (med metrolinje og stationer i bydelen) har været tidligt inddraget med orienteringsmøder i januar/februar 2022.

På baggrund af idefasehøringen udarbejder forvaltningen en hvidbog over indkomne høringssvar og vurdering af disse til forelæggelse for Borgerrepræsentationen. Efterfølgende kan der i ejerkredsen indgås aftale med staten (og Frederiksberg Kommune, hvis der ønskes VVM-undersøgt en linjeføring, der fortsætter efter KBH H.) om at indsnævre VVM-ansøgningen til én af de mulige linjeføringer for metrolinje M5.

 

Proces for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport

Efter der i ejerkredsen er truffet beslutning om, hvilken linjeføring, der skal indgå i den endelige ansøgning, vil Metroselskabet skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport for projektet. Denne vil blive forelagt Borgerrepræsentationen, og der vil efterfølgende skulle være en 8 ugers offentlig høring. Udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten inkl. høringsperiode forventes at vare ca. to år men vil afhænge af det konkrete omfang på baggrund af valg af endelig linjeføring til VVM.

 

Påvirkning af fredninger og fortidsminder

Både orange og lilla metrolinje indeholder anlæg i fredede områder, og begge linjer kan have anlæg, der ligger inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Det vurderes at ligge udenfor kommunens myndighedskompetence at give tilladelse til disse anlæg. I forbindelse med Cityringen blev tilsvarende forhold håndteret i en anlægslov (der var ikke tilsvarende forhold ved metro til Nordhavn og Sydhavn).

Forvaltningen har derfor været i dialog med Transportministeriet for at afklare processen for, hvordan de ansøgte metrolinjer kan realiseres. Transportministeriet har oplyst, at kommunen må tage forbehold for, at der forventes vedtaget en anlægslov, der giver mulighed for, at anlægget kan gennemføres uagtet eksisterende fredninger og fortidsminder. Forbeholdet vil indgå i kommunens udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, som vedlægges miljøkonsekvensrapporten i den offentlige høring. Samtidig kan kommunen tage forbehold for, at håndtering af gener fra det kommende anlæg vil blive varetaget i samme anlægslov ved, at de gældende regler herom i Cityringsloven også vil gælde for metrolinje M5.

Når anlægsloven er vedtaget af Folketinget, kan kommunen meddele tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Der vil være klageadgang over kommunens tilladelse efter miljøvurderingsloven og eventuelle tilladelser, som helt eller delvist måtte erstatte en tilladelse efter miljøvurderingsloven. De forhold, der måtte blive reguleret ved anlægslov, er det ikke muligt at klage over. Notat fra Transportministeriet om proces frem mod anlægslov er vedlagt som bilag 5.

 

Inddragelse af øvrige VVM-myndigheder

Dele af metrolinje M5 (både orange og lilla linje) går under Københavns Havn, og derfor vil Trafikstyrelsen blive inddraget som myndighed for disse områder.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Økonomiudvalget har i sit budgetbidrag til budget 2023 afsat 1,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 til myndighedsopgaven vedr. VVM for metro til Lynetteholm (Økonomiudvalget 26. april 2022).

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, sendes metrolinje M5, som ansøgt af Metroselskabet, i 8 ugers idefasehøring fra primo september 2022.

Forvaltningen udarbejder på baggrund af idefasehøringen en hvidbog over indkomne høringssvar med vurdering af høringssvarene, som forelægges Borgerrepræsentationen.

Søren Hartman Hede /Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Økonomiforvaltningen igangsætter miljøvurderingsproces for metrolinje M5, med henblik på at give tilladelse efter § 25 i Miljøvurderingsloven,

   

 2. at miljøvurderingen tager udgangspunkt i ansøgningen (bilag 1) fra Metroselskabet med to mulige linjeføringer:
  1. Orange linje (M5 Vest, 1. etape) fra Østerport til Lynetteholm, 4 stationer.
  2. Lilla linje (M5 Øst Amagerbrogade Nord eller varianten M5 Øst Amagerbrogade Syd) fra København H til Lynetteholm, 9 stationer,

    

 3. at Økonomiforvaltningen gennemfører en 8 ugers indledende idefasehøring af projektet.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti, Radikale, SF, Venstre og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi er rigtig glade for, at der påbegyndes en proces for at etablere yderligere en Metrolinje under havnen, så der kan komme en direkte forbindelse fra Hovedbanegården via det sydlige Islands Brygge og med et stop på Amagerbrogade og videre til Lynetteholmen.

For os er det vigtigt, at der etableres en ring, så der hurtigst muligt også etableres Metro fra Hovedbanegården via Rigshospitalet og Østerport til Lynetteholmen.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Enhedslisten fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF1):

”at sagen sendes tilbage til Økonomiforvaltningen med henblik på at undersøge muligheden for, at Metroselskabets ansøgning også kommer til at omfatte en lilla linje uden forlængelse til Lynetteholm”.

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 37 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å

Imod stemte: A, C, B, F, V, D og O

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre og Liberal Alliance videreførte følgende protokolbemærkning, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Vi er rigtig glade for, at der påbegyndes en proces for at etablere yderligere en Metrolinje under havnen, så der kan komme en direkte forbindelse fra Hovedbanegården via det sydlige Islands Brygge og med et stop på Amagerbrogade og videre til Lynetteholmen.

For os er det vigtigt, at der etableres en ring, så der hurtigst muligt også etableres Metro fra Hovedbanegården via Rigshospitalet og Østerport til Lynetteholmen.”

 

Enhedslisten afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Enhedslisten er imod Lynetteholm, der er et projekt med massiv negativ påvirkning af klima og miljø, men ønsker at få en miljøundersøgelse af en bedre trafikbetjening af Amager og en ny forbindelse under havnen. Generelt ønsker Enhedslisten mere og bedre kollektiv trafik, blandt andet med letbane.”

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Alternativet er ikke tilhængere af udbygningen af mere metro så længe, finansieringsmodellen er uansvarlig. Partiet opfordrer Metroselskabet til at prioritere reducering af sandsynligheden for støjgener både ved anlæg men i særdeleshed også drift af M5. Støjgener ved M3 er stadig et problem for mange københavnere.”

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning, som Venstre tilsluttede sig:

”SF ønsker, at etablering af et forgreningskammer i M5 undersøges, så en fremtidig metroforbindelse til Nordvest/Bispebjerg/Brønshøj/Husum/Tingbjerg kan kobles på M5.”

Til top