Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022-2025

Se alle bilag

Der skal vedtages en værdighedspolitik for Københavns Kommune i 2022. Det er lovfastsat, at alle kommuner skal vedtage en værdighedspolitik inden for det første år af hver valgperiode, ligesom temaerne for værdighedspolitikken og inddragelse af Ældrerådet er fastlagt i lovgivningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 31. marts 2022 processen for værdighedspolitikken.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022-2025 (jf. bilag 1).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Rammerne for en ny værdighedspolitik

Folketinget besluttede med finansloven for 2016, at alle kommuner skal have en værdighedspolitik på ældreområdet.

Værdighedspolitikken skal ifølge bekendtgørelsen indeholde følgende temaer:

1. Livskvalitet.

2. Selvbestemmelse.

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.

4. Mad og ernæring.

5. En værdig død.

6. Pårørende.

7. Bekæmpelse af ensomhed.

Udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal ifølge bekendtgørelsen ske med inddragelse af Ældrerådet, og værdighedspolitikken skal være vedtaget inden for det første år af en valgperiode.

Løsning

Københavns Kommunes værdighedspolitik 2018-2021 blev revideret i 2019, hvor afsnittet om bekæmpelse af ensomhed blev tilføjet efter en revision af bekendtgørelsen, som stillede krav herom.

Københavns Kommunes nye værdighedspolitik 2022-2025 (se bilag 1) bygger videre på den foregående værdighedspolitik, men er tilpasset, så den afspejler de seneste års udvikling på politikkens faste temaer. Det samlede overordnede fokus i politikken er det værdige ældreliv med fokus på muligheder, autonomi og medbestemmelse.

Ældrerådet har forud for udvalgsbehandlingen været inddraget i udformningen af den foreslåede revision af værdighedspolitikken, som nu forelægges til godkendelse. Ældrerådet påpegede, at begrebet værdighed kunne udfoldes mere, og at inddragelsen af de pårørende kunne konkretiseres herunder i forhold til en værdig død. Ældrerådets høringsbemærkninger til udkastet er vedlagt (se bilag 2).

Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen inddraget medarbejdere og borgere gennem en række mindre dialogmøder, hvor forslaget til en ny politik er blevet drøftet.

Københavns Kommune har igennem en årrække hvert fjerde år udarbejdet en ældrepolitik. Ældrepolitikken er med sin brede beskrivelse af visioner og værdier den bærende politik på ældreområdet, og dermed supplerer værdighedspolitikken kommunens ældrepolitik. Derfor har forvaltningen fokus på at sikre, at værdighedspolitikkens lovpligtige temaer også indgår i den kommende ældrepolitik, som skal udarbejdes og gælde fra medio 2023 og frem.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget kan godkende Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022-2025, vil politikken blive sendt til behandling i Økonomiudvalget den 14. juni 2022 forud for behandling i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022.

 

Katja Kayser /Helle Schnedler

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022-2025 (jf. bilag 1).

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 2. juni 2022

 

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget opfordrer Københavns Ældreråd til at tage deres bemærkninger med til drøftelsen af ældrepolitikken.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top