Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Genopretning af vejstrækninger og torontoanlæg – frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2025

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler fra Genopretningsrammen 2025 til genopretning af nedslidte vejstrækninger og udskiftning af 15 stk. torontoanlæg.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der overføres en bevilling på i alt 144 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens   genopretningsramme til helhedsgenopretning af de seks nævnte vejstrækninger samt   udskiftning af 15 torontoanlæg, og at anlægsbevillingerne på i alt 144 mio. kr. frigives på   Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3, samt at der   prioriteres anlægsmåltal for i alt 21,0 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i udvalgets   anlægsbudget som overbooking i 2023.

Økonomiudvalget noterer sig at anlægsmåltal til sagen håndteres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme udgøres af en årlig basisramme på 144 mio. kr. (2023 p/l). Midlerne i Genopretningsrammen anvendes til at sikre den langsigtede planlægning og koordinering af genopretningsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet ’Et løft til vejene’.

Genopretningsrammen muliggør, modsat midler til genopretning fra Indkaldelsescirkulæret (IC), en større fleksibilitet ift. anlægsperiode og synergi, da forvaltningen har tre år (2023-2025) til at færdiggøre en given vejstrækning. Vejstrækninger planlagt og udvalgt til genopretningsrammen er derfor typisk også større og mere omfattende i både størrelsesmæssig og økonomisk henseende.

Strækningerne er valgt, da de er slidte, støjplagede og mangler tilgængelige fremkommelighedselementer for borgere med mobilitetshandicap, hvorfor genopretningen tilsigter at afhjælpe disse forhold. Derudover genoprettes også 15 stk. nedslidte torontoanlæg (trafiklys der består af gule blink), E17-tavler og særskilt belysning i et fritlæggende fodgængerfelt.

Løsning

Nedenfor gennemgås de enkelte genopretningsprojekter, som anbefales gennemført. Bilag 2 indeholder et oversigtskort, der viser placeringen af projekterne. De seks vejstrækninger er koordineret med budgetnotat ”TM61 Genopretning af vejinfrastruktur – udmøntning af IC-midler”, som udarbejdes til forhandlingerne om Budget 2023.

Helhedsgenopretning af seks vejstrækninger
Forvaltningen anbefaler, at følgende seks vejstrækninger helhedsgenoprettes, da strækningerne er meget nedslidte:

 1. Blegdamsvej (hele strækningen)
 2. Lundevangsvej (hele strækningen)
 3. Overgaden Oven Vandet (Sankt Annæ Gade-Bodenhoffs Plads)
 4. Sundbyvestervej (Irlandsvej-Englandsvej)
 5. Teglværksgade (Aldersrogade-Haraldsgade inkl. stump på Haraldsgade)
 6. Vigerslevvej (Valby Langgade-Hansstedvej og Landlystvej-Vigerslev Allé)

De seks genopretningsstrækninger er blevet udvalgt på baggrund af data fra forvaltningens vejforvaltningssystem. Ydermere er de seks strækninger blevet kvalificeret på baggrund af fysiske screeninger, samt omfattende koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere, hvorved strækningerne er blevet vurderet ”frie” fra andre anlægsarbejder med undtagelse af planlagte synergiprojekter.  

I bilag 4 beskrives de seks vejstrækninger nærmere, hvor der også gives en beskrivelse af årsdøgnstrafikken på strækningerne, og hvordan genopretningen er samtænkt med andre projekter. De seks vejstrækninger helhedsgenoprettes, hvilket indebærer, at strækningerne genoprettes fra facade til facade, hvor der som udgangspunkt ikke ændres på de eksisterende forhold. Overfladerne forbliver derved de samme som eksisterende på nær en opdatering af trafiksikkerheden og tilgængeligheden for mobilitetshandicappede, så den er i overensstemmelse med de gældende regler. Det betyder, at for vejstrækninger med begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, vil genopretningen sikre hensigtsmæssige og forbedrede forhold. De seks vejstrækninger består af 4,2 km kørebaner, ca. 500 vejbrønde og stikledninger, 5,4 km fortove, 3,4 km cykelsti, belysning og signalanlæg der på én gang genoprettes til nutidig standard.

Der vil blive udlagt støjdæmpende asfalt på alle seks strækninger. Alle strækninger er koordineret med andre aktiviteter i byen og med eksterne ledningsejere. 

Helhedsgenopretning af de seks vejstrækninger planlægges gennemført i perioden 2023-2025, jf. bilag 4.

Politisk handlerum

 • Der kan fravælges enkelte strækninger, og det kan have som konsekvens, at forvaltningen vil anlægge for et mindre beløb og derved ikke opfylder målsætningen om at indhente vedligeholdelsesefterslæbet, som er skitseret i genopretningsprogrammet ’Et løft til vejene’. Omvendt vil det reducere den trafikale belastning fra anlægsprojekterne i byen.
 • Der kan også vælges andre vejstrækninger, som lever op til samme krav beskrevet i problemstillingen end de skitserede, som præsenteres i en ny indstilling til efteråret 2022. Konsekvensen vil være, at sandsynligheden for at de nye vejstrækninger genopgraves indenfor en kort tidshorisont vil stige væsentligt, da disse nye vejstrækningerne ikke vil have gennemgået samme koordineringsarbejde internt såvel som med eksterne ledningsejere (fx. HOFOR).
 • Der kan i denne indstilling ikke tilvælges begrønning, byrumstiltag og/eller trafiksikkerhed, da sådanne tiltag ligger uden for genopretningsprogrammets mandat. Skulle der som en del af budgetforhandlingerne 2023 blive bevilget midler til tiltag af netop denne karakter, og som vedrører de seks genopretningsstrækninger, vil dette blive koordineret.

Økonomi

Med denne indstilling skal der overføres og frigives i alt 144 mio. kr. (2023 p/l) fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2025, som er en 3-årig budgetramme for årene 2023, 2024 og 2025. Tabeller med bevillinger og frigivelse af midler fremgår af bilag 3. Oversigter over udgifter til anlæg, ekstern rådgivning og interne udgifter fremgår af bilag 4.

Bevillingen til de seks projekter styres som én samlet bevilling. Det skyldes, at selvom projekterne vurderes at være ukomplicerede, kan der forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand og fortovets opbygning. Herved kan disse mindre variationer håndteres inden for den samlede bevilling. Der afsættes i forlængelse af tidligere praksis 5 % af anlægssummen til uforudsete udgifter. Der er i budgetteringen taget højde for de stigende materialepriser, der ses i markedet.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte projekteringen af projekterne, der forventes fysisk igangsat 2023-2025 og ibrugtaget i perioden 2024-2025 under forudsætning af, at der prioriteres anlægsmåltal til projekterne i 2023-2025.

 

Søren Wille                                     /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at der udføres helhedsgenopretning på følgende seks vejstrækninger: Blegdamsvej (hele strækningen), Lundevangsvej (hele strækningen), Overgaden Oven Vandet (Sankt Annæ Gade-Bodenhoffs Plads), Sundbyvestervej (Irlandsvej-Englandsvej), Teglværksgade (Aldersrogade-Haraldsgade inkl. stump på Haraldsgade) og Vigerslevvej (Valby Langgade-Hansstedvej og Landlystvej-Vigerslev Allé) samt udskiftning af torontoanlæg (15 stk.), jf. løsningsafsnittet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

          2. at der overføres en bevilling på i alt 144 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme til helhedsgenopretning af de seks nævnte vejstrækninger samt udskiftning af 15 torontoanlæg, og at anlægsbevillingerne på i alt 144 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 3, samt at der prioriteres anlægsmåltal for i alt 21,0 mio. kr. i 2023, der indarbejdes i udvalgets anlægsbudget som overbooking i 2023.

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2022

 

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget noterer sig at anlægsmåltal til sagen håndteres indenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

”SF ønsker, at modellen for vejgenopretningspuljen bliver revurderet, så vejgenopretningsprojekter kan indeholde begrønning og tryghedsskabende initiativer for cyklister og gående, og at der tages højde for konsekvenser af hastighedsnedsættelser.”

Til top