Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Opfølgning på medlemsforslag om at ændre betegnelsen 'formand' til 'forperson' i Københavns Kommune

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen (ØKF) har på baggrund af et medlemsforslag undersøgt mulighederne for at ændre betegnelsen ’formand’ til ’forperson’ i Københavns Kommune (KK). Denne sag anbefaler ændringer af betegnelsen på tre områder, som kan implementeres direkte. Det drejer sig om ændring af betegnelsen i hhv. kommunens interne organisering, i kommunens politiske udvalg og i de selskaber, kommunen er medejer af. Sagen er til godkendelse.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at betegnelsen ’formand’ ændres til ’forperson’ i kommunens interne organisering, hvor det er juridisk muligt,
  2. at betegnelsen ’formand’ ændres til benævnelsen ’forperson’ i kommunens styrelsesvedtægt, forretningsordener samt bestyrelsesvedtægter,
  3. at anvendelse af kønsneutralt sprog og kønsneutrale betegnelser skrives ind i ejerstrategierne for Københavns Kommunes selskaber,
  4. at medlemsforslaget om at ændre ordet ’formand’ til ’forperson’ i Københavns Kommune af den 14. oktober 2021 stillet af Å, jf. bilag 1, hermed er håndteret.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 14. oktober 2021 et medlemsforslag om, at ØKF i samarbejde med relevante forvaltninger skal fremlægge et forslag til politisk behandling, som ændrer alle de steder, kommunen i dag benytter betegnelsen ’formand’ til betegnelsen ’forperson’, i det omfang, det er juridisk muligt (bilag 1).

’Forperson’ er en kønsneutral betegnelse, der fremhæver funktionen fremfor personen, og sikrer fokus på funktionens ansvar og opgaver. Betegnelsen er anerkendt af den danske ordbog siden 1977 og er almindeligt udbredt som kønsneutralt alternativ til formand eller forkvinde.

Anvendelse af kønsneutrale betegnelser og kønsneutralt sprog er implementeret i bl.a. Europa-Parlamentet, EU, FN og NATO med formålet at mindske kønsstereotyper og bidrage til ligestilling. I Danmark har bl.a. Aarhus Kommune og Bornholms Regionskommune implementeret kønsneutrale og/eller kønsbestemte titelbetegnelser (bilag 2).

En beslutning om at indføre den kønsneutrale betegnelse ’forperson’ i KK vil være i overensstemmelse med det politisk tiltagende fokus på at fremme ligestilling i Danmark, ligesom det vil være i tråd med KKs kommunikationsvejledning om kønsinkluderende sprogbrug, der er en del af KKs LGBTI+ politik.

Løsning

ØKF vurderer, at det er muligt at ændre betegnelsen ’formand’ til benævnelsen ’forperson’ gennemgående i KK. Der lægges derfor op til, at betegnelsen ’formand’ ændres til ’forperson’ i alle de organiseringer, hvor betegnelsen benyttes.

I de tilfælde, hvor betegnelsen ’formand’ følger af lovgivningen, kan ændringen gennemføres ved, at det i relevante vedtægter mv. tilføjes, at ’formand’ benævnes ’forperson’. Dette kan foretages uden, at det kræver ændring af lovteksterne. Samtidig sikres det, at hvervets mandat, kompetence og ansvar samt afsæt i lovgivning fortsat fremgår tydeligt.

Det anbefales, at ændringerne implementeres fremadrettet, dvs. i forbindelse med, at relevante dokumenter, vedtægter, kommissorier etc. revideres. Ændring af betegnelsen i KKs styrelsesvedtægt, i udvalgenes forretningsorden samt i kommunens selskaber igangsættes dog umiddelbart efter BR’s godkendelse af sagen.

Ændringen har herudover en række afledte konsekvenser, herunder tilpasning af betegnelsens medfølgende pronomen ’han’ til fx ’vedkommende’, ’denne’ eller betegnelsens bestemte form ’forpersonen’. Derudover indebærer anbefalingen, at der i relevante sammenhænge foretages en tilpasning af betegnelsen ’formandskab’ til fx ’lederskab’, ’direktion’, ’bestyrelse’, ’chefgruppe’ eller ’styregruppe’.

Konkret anbefales det, at betegnelsen ’formand’ ændres til ’forperson’ på følgende tre områder:

1. Betegnelsen ’formand’ ændres til ’forperson’ i kommunens interne organisering   

I KKs interne organisering anvendes betegnelsen ’formand’ fx i forbindelse med projektorganiseringer, der har ’formænd’ for styregrupper, i kredse såsom Kredsen af administrerende direktører, HR-kredsen og IT-Kredsen eller i råd såsom Kvalitetsrådet. I tilfælde, hvor betegnelsen ikke fremgår af eller på anden måde determineres af lovgivning, kan KK ændre betegnelsen umiddelbart. Denne ændring omfatter således udelukkende kommunens interne organisering, hvor denne er uafhængig af lovgivning. Ændringen omfatter ikke overenskomstfastsatte stillingsbetegnelser.

2. Betegnelsen ’formand’ ændres til benævnelsen ’forperson’ i KKs styrelsesvedtægt, forretningsordener for udvalg, råd og nævn samt bestyrelsesvedtægter

I KKs styrelsesvedtægt samt i forretningsordener for udvalg, råd og nævn anvendes betegnelsen ’formand’ bl.a. i forhold til valg af formand og næstformænd for BR, overborgmesteren som formand for Økonomiudvalget (ØU), formand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Bevillingsnævnet, formanden og næstformanden for Børn- og Ungeudvalget m.fl. Betegnelsen anvendes desuden i bestyrelser, fx skolebestyrelser. Organiseringen, herunder dens betegnelser, fremgår for nogle af disse udvalg, råd, nævn og bestyrelser af lovgivningen.

BR kan imidlertid, jf. kommunestyrelsesloven, ændre benævnelser i styrelsesvedtægten for KK, ligesom fagudvalgene selv fastsætter deres forretningsordener. Fx kan det i KKs styrelsesvedtægt § 1. stk. 2. tilføjes, at: ”Borgerrepræsentationen vælger på det konstituerende møde en formand, der benævnes forperson, og en første og en anden næstformand, der benævnes næstforperson jf. § 6, stk. 5, og § 65, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). Forpersonen benævnes overborgmester, jf. styrelseslovens § 64 a, stk. 5, 2. pkt. ”.

For øvrige udvalg, råd, nævn og bestyrelser kan betegnelsen ændres ved i vedtægter og lignende at tilføje, at betegnelsen ’formand’ fremover benævnes ’forperson’, som beskrevet ovenfor.

I forhold til selvejende institutioner bemærkes, at disse ikke er en del af den kommunale forvaltning, og at det er institutionerne selv, der fastsætter sine vedtægter. KK kan dog generelt opfordre til anvendelsen af kønsneutrale betegnelser.

3. Anvendelse af kønsneutralt sprog og kønsneutrale betegnelser skrives ind i ejerstrategierne for selskaber i KK

KK har udarbejdet ejerstrategier for ni af de største selskaber og organisationer, som kommunen er medejer af eller repræsenteret i bestyrelser for, herunder bl.a. HOFOR, Metroselskabet, By & Havn, Movia og Amager Ressourcecenter. I disse selskaber benyttes betegnelsen ’formand’ bl.a. i selskabernes bestyrelser.

På linje med, at der i kommunens nuværende ejerstrategier fra 2020 henvises til bl.a. kommunens handicappolitik, ældrepolitik, sociale og etiske krav samt CSR, kan anvendelse af kønsneutralt sprog og kønsneutrale betegnelser tilføjes i ejerstrategierne. Dette kan gøres i forbindelse med, at denne revideres og behandles i fjerde kvartal 2022. ØKF vil rette henvendelse til de større selskaber umiddelbart efter BR’s godkendelse af sagen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ØU og BR godkender indstillingen, udarbejder ØKF forslag til ændring af betegnelsen i KKs styrelsesvedtægt, der skal behandles to gange i BR. Implementering af betegnelsen i de politiske udvalg påbegyndes ved ændring af først BRs forretningsorden og dernæst de øvrige udvalgs forretningsordener.

ØKF udsender samtidig orientering og vejledning om ændringen til forvaltningerne, som de er forpligtede til at implementere i kommunens interne organiseringer. Forvaltningerne opfordres desuden til at orientere selvejende institutioner om KKs beslutning om at ændre betegnelsen ’formand’ til ’forperson’.

Derudover retter ØKF henvendelse til de ni største selskaber i KK med orientering om kommunens ændrede brug af betegnelsen, den kommende revidering af KKs ejerstrategier og opfordring til, at selskaberne ændrer brug af betegnelse, hvor det er juridisk muligt.

Bredere integrering af kønsinkluderende sprogbrug på tværs af kommunen bliver derudover en del af den kommende KK kønsligestillingspolitik, som også vil indeholde afrapportering om status på forvaltningernes arbejde med at implementere ændringerne af betegnelsen. 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at betegnelsen ’formand’ ændres til ’forperson’ i kommunens interne organisering, hvor det er juridisk muligt,
  2. at betegnelsen ’formand’ ændres til benævnelsen ’forperson’ i kommunens styrelsesvedtægt, forretningsordener samt bestyrelsesvedtægter,
  3. at anvendelse af kønsneutralt sprog og kønsneutrale betegnelser skrives ind i ejerstrategierne for Københavns Kommunes selskaber,
  4. at medlemsforslaget om at ændre ordet ’formand’ til ’forperson’ i Københavns Kommune af den 14. oktober 2021 stillet af Å, jf. bilag 1, hermed er håndteret.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 3. 3 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, B og F.

Imod stemte: C, V og I.

Undlod at stemme: A.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt med 37 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F og Å
Imod stemte: C, V, I, D og O

 

Venstre, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne vil gerne understrege vigtigheden i, at man selv vælger, hvad man vil kaldes offentligt, når man bestrider den pågældende post”  
Til top