Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af Energistrategien

Se alle bilag

I Budgetaftalen 2022 (ØK27) blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen, i samarbejde med de andre forvaltninger, skal udarbejde en energistrategi for kommunale ejendomme. Herudover blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en erfaringsopsamling vedr. alternative finansieringsformer for energioptimering på ejendomme. Strategien skal godkendes i Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Energistrategien for Københavns Kommunes ejendomme godkendes (bilag 1),
 2. at ”Muligheder for Alternativ finansiering af energirenoveringsprojekter i Københavns Kommune” tages til efterretning (bilag 2),
 3. at Økonomiforvaltningen årligt fremlægger en investeringsplan for, hvordan kommunen kan realisere sine energi- og klimamålsætninger vedr. kommunens ejendomme,
 4. at Økonomiforvaltningen til budget 2023 fremlægger forslag til afprøvning af alternative finansieringskilder til energirenoveringsprojekter, hvor udførelsesfasen helt eller delvist gennemføres uden at belaste kommunens anlægs- og serviceramme,
 5. at Økonomiforvaltningen frem mod OFS 2022/23 og budget 2024 udarbejder forslag til investeringscases på energiområdet, som kan have både kortere og længere tilbagebetalingstid end seks år.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

KBH2025 Klimaplan indeholder en målsætning om 40% reduktion i det samlede energiforbrug i kommunens ejendomme i årene fra 2010 og frem til 2025. Det samlede energiforbrug i 2021 er reduceret med 21% samtidig med en arealtilgang på ca. 11 pct. Energibesparelsen svarer til 70.100 MWh. For at komme i mål med Klimaplanens målsætning, skal der yderligere reduceres 65.600 MWh.

Med Budgetaftalen 2022 (ØK27) blev det besluttet, at Københavns Kommune (KK) skal have en fælles energistrategi for kommunens ejendomme. Derudover skulle der foretages en erfaringsopsamling vedr. alternative finansieringsmodeller for energirenoveringsprojekter for at vurdere mulighederne for at udføre renoveringsprojekter, der finansieres helt eller delvist udenfor kommunens anlægs- og serviceramme.

Løsning

Københavns Ejendomme og Indkøb har i samarbejde med forvaltningerne udarbejdet en energistrategi for kommunens ejendomme. Kredsen af økonomidirektører har godkendt Energistrategien i maj. Energistrategien indeholder 17 indsatser fordelt på fire temaer:

 • Energirigtig Drift
 • Energirigtigt Nybyggeri
 • Energirigtig Renovering
 • Innovation -København som foregangskommune

Strategien giver for første gang en fælles ramme for en række indsatser, som allerede er vedtaget og i gang. Samtidig indebærer strategien, at der etableres en samarbejdsstruktur på energiområdet på tværs af forvaltningerne. Strukturen skal sikre samarbejde, tydelig ansvarsfordeling og bedre kommunikation mellem energiteams/energimedarbejdere i forvaltningerne. Organiseringen af energiteams kan ske i egen forvaltning eller være overdraget til KEID/ anden forvaltning i forbindelse med ejendomsdriften. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i et ”Tværgående Forum for Energioptimering på ejendomme”, som KEID betjener.

Energistrategien skal understøtte realiseringen af kommunens energi- og klimamålsætninger vedr. kommunens ejendomme. Med afsæt i strategien vil Økonomiforvaltningen (ØKF) fremlægge en årlig investeringsplan for, hvordan KK kan realisere sine energi- og klimamålsætninger vedr. kommunens ejendomme, første gang til budget 2023. Investeringsplanen skal indeholde oversigt over de nødvendige investeringer samt energi- og CO2-besparelsen ved forskellige tiltag. Investeringsplanen vil kunne indgå i kommunens klimabudgetter.

Energioptimeringer på kommunens ejendomme kan ligeledes fortsat ske gennem investeringscases. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er et potentiale i at gennemføre investeringscases på energiområdet med en længere tilbagebetalingstid end seks år. På den baggrund vil Økonomiforvaltningen frem mod OFS 22/23 og budget 2024, at udarbejde forslag til investeringscases på energiområdet som kan have både kortere og længere tilbagebetalingstid end seks år.

 Alternative finansieringsmodeller

Erfaringsopsamlingen om alternativ finansiering er udarbejdet i et samarbejde mellem KEID og Konsulenthuset Transition. På baggrund af erfaringsopsamlingen er det ØKF’s vurdering, at der ikke er én finansieringsmodel, der hensigtsmæssigt kan anvendes bredt til energirenoveringer i KK. I mange tilfælde vil brug af alternativ finansiering være uhensigtsmæssigt for Københavns Kommune, men i konkrete projekter kan ESCO eller OPP give kommunen mulighed for at prioritere anlægs- og servicemåltal anderledes. Derfor vil alternative finansieringsmuligheder blive overvejet ved udarbejdelse af budgetforslag for energioptimering på ejendomme.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der fortsat kan være et potentiale i at udvikle tilpassede modeller for ekstern finansiering, der kan bidrage til, at energirenoveringer finansieres helt eller delvist uden for kommunens anlægs- og serviceramme. For at opnå erfaringer hermed, vil Økonomiforvaltningen til budget 2023 udarbejde forslag til afprøvning af alternative finansieringskilder til energirenoveringsprojekter, hvor udførelsesfasen helt eller delvist gennemføres uden at belaste kommunens anlægs- og serviceramme.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Frem mod budgetforhandlingerne 2023 udarbejder Økonomiforvaltningen investeringsplan med tilhørende budgetnotater samt forslag til afprøvning af alternative finansieringskilder til energirenoveringsprojekter. Derudover udarbejdes investeringscases frem mod OFS 2022/23 og budgetforhandlingerne 2024.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Energistrategien for Københavns Kommunes ejendomme godkendes (bilag 1),
 2. at ”Muligheder for Alternativ finansiering af energirenoveringsprojekter i Københavns Kommune” tages til efterretning (bilag 2),
 3. at Økonomiforvaltningen årligt fremlægger en investeringsplan for, hvordan kommunen kan realisere sine energi- og klimamålsætninger vedr. kommunens ejendomme,
 4. at Økonomiforvaltningen til budget 2023 fremlægger forslag til afprøvning af alternative finansieringskilder til energirenoveringsprojekter, hvor udførelsesfasen helt eller delvist gennemføres uden at belaste kommunens anlægs- og serviceramme,
 5. at Økonomiforvaltningen frem mod OFS 2022/23 og budget 2024 udarbejder forslag til investeringscases på energiområdet, som kan have både kortere og længere tilbagebetalingstid end seks år.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget ønsker en status på mulighed for at udrulle solceller på Københavns Kommunes ejendomme, når lovgivningen giver bedre mulighed herfor.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

En samlet Borgerrepræsentation videreførte følgende protokolbemærkning:

”Økonomiudvalget ønsker en status på mulighed for at udrulle solceller på Københavns Kommunes ejendomme, når lovgivningen giver bedre mulighed herfor.”
Til top