Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om forsøg med kortere og fleksibel arbejdsuge

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af relevante forvaltninger at udarbejde en vurdering af mulighederne for at indføre en 4-dages arbejdsuge i Københavns Kommune samt forslag til en eller flere forsøgsordninger. Vurdering og forsøgsordning(er) skal tage højde for forskellige typer medarbejdergrupper samt tage udgangspunkt i de angivne opmærksomhedspunkter i motiveringen.

(Stillet af Alternativet)

Motivering

I Danmark er der ikke forandret noget ved den ugentlige arbejdstid i 30 år. Til gengæld fylder stress og den mentale trivsel mere og mere på arbejdsmarkedet. Og tallene er bekymrende, når 55 procent af de offentlige ansatte i 2020 føler, at deres arbejde er psykisk eller følelsesmæssigt belastende ifølge en surveyanalyse fra Epinion på vegne af FH.

Det er på tide, at vi fornyer den måde hvorpå, vi forholder os til arbejdsliv og fritid. For nylig har fagforeningen DJØF eksempelvis offentliggjort en undersøgelse, der viser, at en stor del af medlemmerne ønsker forsøg med 4-dages arbejdsuge. Ligeledes har mange private virksomheder såsom Sunset Boulevard, IIH Nordic m.v. afprøvet og indført 4-dages arbejdsuge. Erfaringerne fra hidtidige forsøg viser indtil videre, at produktiviteten ikke bliver mindre af en kortere arbejdsuge, og at medarbejdertrivslen stiger.

Tiden er kommet til, at Københavns Kommune også afprøver, hvilke effekter det har, at medarbejdere har mulighed for fire dages arbejde og tre dages sammenhængende fritid. Det kan for eksempel være med inspiration fra Odsherred Kommune, hvor man i 2019 gav en udvalgt gruppe medarbejdere mulighed for at arbejde fire dage om ugen. Som Danmarks største arbejdsplads har Københavns Kommune mulighed for at afprøve en 4-dages arbejdsuge i større skala til inspiration for både private og offentlige arbejdspladser.

Vurderingen og forsøgsordning(erne) bør bl.a. indeholde følgende opmærksomhedspunkter:

  • Vurderingen skal indeholde en vurdering af potentielle effekter på medarbejdertrivsel, rekruttering, sygefravær, opgaveløsning, borgerservice og eventuelle øgede eller lavere lønomkostninger.
  • Vurderingen skal indeholde forskellige forsøgsordninger afhængig af medarbejdertype. Her bør der sondres mellem centraladministrationen og velfærdsmedarbejdere.
  • Forsøgsordning(erne) skal indeholde forslag til, hvordan forsøgene evalueres.
  • Forsøgsordning(erne) må ikke stille forsøgspersonernes rettigheder ringere, hvilket betyder, at forsøget ikke må stille forsøgspersonerne i en situation, hvor de ikke længere er fuldtidsforsikret i dagpengesystemet.
  • Forsøgsordning(erne) kan eksempelvis tage udgangspunkt i nedenstående modeller:

1: Medarbejderne arbejder det samme samlede antal timer, men fordelt på fire dage

2: Medarbejderne går ned i tid og løn

3: Medarbejderne har samme arbejdsopgaver, som nås på færre timer gennem effektivisering

Formålet med forsøgsordning(erne) er at gøre kommunen til en bedre og mere attraktiv arbejdsplads for kommunens nuværende og kommende medarbejdere. Samtidig vil medarbejderne få bedre muligheder for at tilrettelægge deres arbejdstid og fritid på en måde, der tilgodeser deres behov, og borgerne kan, afhængig af hvilken model og medarbejdergruppe der vælges, opleve et løft i kommunens service, fordi medarbejderne er tilgængelige uden for normal arbejdstid. Slutteligt, vil kortere og mere fleksibel arbejdsuge kunne hjælpe på de rekruttingsudfordringer, vi bl.a. ser i sundhedsvæsenet, som melder ud, at der vil vende flere tilbage til faget, hvis de kan arbejde deltid. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Medlemsforslaget blev vedtaget med 44 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F og Å
Imod stemte:  V, I og D

 

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser positivt på forsøg med en mere fleksibel arbejdsuge som f.eks. en fire-dages arbejdsuge. Dog er det afgørende, at forsøgene ikke må stå i vejen for at løse de massive problemer med manglen på medarbejdere, føre til et højere forbrug af vikartimer, eller at borgere oplever manglende kontinuitet, når de modtager velfærdsydelser som f.eks. hjemmehjælp eller sociale indsatser.”

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:

SF støtter et moderniseret arbejdsliv, hvor medarbejdernes mulighed for at få bedre balance mellem arbejde og privatliv styrkes. For SF er det vigtigt, at alle medarbejdergrupper får mulighed for at være med i forsøget, hvorfor modellerne også kan bygge på andre forsøg med arbejdsugens tilrettelæggelse, så ingen funktioner bliver ekskluderet af forslaget.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre går ind for, at medarbejderne i Københavns Kommune skal have gode muligheder for at tilrettelægge deres arbejdstid på en måde, der bedst muligt tilgodeser deres behov. I den forbindelse vil vi gerne sende en kraftig opfordring til alle ledere om så vidt muligt at imødekomme et ønske om fleksibel arbejdstid for medarbejderne. Men en egentlig ændring af arbejdsugen fra fem til fire dage, mener vi skal være drevet af arbejdsmarkedets parter og indgå i overenskomstforhandlingerne og ikke bæres igennem af Borgerrepræsentationen.”
Til top