Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om hjælp til stigende elpriser

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger at nedsætte en hurtigt arbejdende taskforce, der skal fremlægge et oplæg til politisk behandling om kommunens muligheder for at kompensere borgerne for stigende elpriser forud for forhandlingerne om budget 2023.

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

Elpriserne stiger, og det sætter udsatte borgere med begrænset indkomst under pres. Socialforvaltningen kan konstatere, at der er sket en markant stigning i antallet af ansøgninger om enkeltydelser i forhold til varme/el/gas set ift. tidligere år.

Vi må ikke sidde på hænderne mens vi ser dette problem udvikle sig. Der er behov for, at vi som kommune handler hurtigt, for at se om der er noget, vi kan gøre for yde nødhjælp. Det gælder særligt for udsatte familier med børn, hvor børn risikerer at havne i fattigdom. Med medlemsforslaget ønsker vi at sende et betryggende signal til økonomisk trængte borgere om, at vi i København gør, hvad vi kan for, at man ikke bliver sat ud af sin bolig, bliver nødt til at tage dyre lån eller prioritere vigtige fornødenheder fra, fx medicin.

Forslagsstillerne foreslår derfor, at der skal nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce, som skal afdække, hvilke muligheder kommunen på tværs af alle forvaltningsområder har for at afhjælpe problemet – og hvor der er behov for, at regeringen giver kommunen værktøjerne til at hjælpe. Oplægget skal ligge klar forud for budgetforhandlingerne, så det er muligt evt. at prioritere midler i forhandlingerne om budget 2023.

Taskforcen skal som minimum undersøge kommunens muligheder for at:

  • Yde støtte til ydelsesmodtagere i København til at betale høje elregninger, fx ved at se på om de eksisterende regler for tildelingen af enkeltydelser udnyttes fuldt ud, eller om der på anden vis kan oprettes en kommunal pulje til støtte til at betale elregninger, samt hvordan processen for ansøgning kan forenkles ift. i dag.
  • Genberegne rådighedsbeløb for beboere på kommunens botilbud, så de afspejler de stigende elpriser.
  • Give øget feriehjælp til udsatte familier, fx gennem flere kommunale ferieaktiviteter.
  • Gå i dialog med de almene boligorganisationer om muligheden for at udskyde huslejebetalinger eller på anden måde indføre afdragsordninger for borgere, der risikerer udsættelse
  • Redegøre for mulighederne for gældsrådgivning, fx i forhold til henstand med offentlig gæld hos SKAT.

Hvor der er lovgivningsmæssige begrænsninger på kommunens mulighed for at handle på disse områder, skal taskforcen tydeliggøre dette, så det bliver muligt for Borgerrepræsentationen at tage kontakt til Christiansborg for at få dette ændret.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Radikale Venstre og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt (ÆF1):

"At økonomiforvaltningen i lyset af KL og Regeringens aftale skal udarbejde et oplæg om konsekvenserne og mulighederne for skattelettelser forud for budgetforhandlingerne for økonomiudvalget mhp at give københavnerne flere penge tilbage til at håndtere de stigende el-priser og den stigende inflation”

 

Radikale Venstre og Venstre fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse af nyt 2. at-punkt (ÆF2):

”At der i taskforcens oplæg indgår et scenarie om at sænke kommuneskatten, så det lidt større råderum en skattenedsættelse vil give for de københavnske husholdninger, evt. kan kompensere for de stigende el-priser.”

 

 

Det af Radikale Venstre og Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 30 stemmer imod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, I og D
Imod stemte: Ø, A, F og Å

 

Det af Radikale Venstre og Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 30 stemmer mod 21. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, B, V, I og D
Imod stemte: Ø, A, F og Å

 

Medlemsforslaget blev herefter forkastet med 34 stemmer imod 15. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø
Imod stemte: A, C, B, F, V, I og D
Undlod at stemme: Å

 

 

Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

"Partierne opfordrer til at Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bruger de muligheder de har for at sikre, at københavnere ikke bliver sat ud af deres bolig p.g.a. manglende evne til at betale for de ekstraordinære prisstigninger på el, der sker pga krigen i Ukraine og den stigende inflation."

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre ser positivt på at hjælpe udsatte borgere med begrænset indkomst, der er under pres grundet stigende priser og inflation. Dog stemmer vi imod forslaget fordi som motiveringen selv tager forbehold for, så er der meget af det, som ikke kan lade sig gøre kommunalt. Og det der kan lade sig gøre, kan fx socialforvaltningen allerede nu udarbejde budgetnotater på, hvilket vi ser frem til at behandle ved de kommende budgetforhandlinger.”
Til top