Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om Nyholm

Medlemsforslag 

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Økonomiforvaltningen, pålægges at gå i dialog med grundejer om udvikling af Nyholm og derefter orientere udvalgene om, hvordan man kan sikre,
  2. at der bliver en helhedsplanlægning for Nyholm, fremfor en opdeling i flere mindre lokalplaner,
  3. at helhedsplanlægningen sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, historie og arkitektur,
  4. at områdets kulturarv, historiske og arkitektoniske værdier, herunder de grønne rekreative arealer bevares, samtidig med at der gives mulighed for nye aktiviteter med tilknytning til Nyholms maritime historie, både til lands og til søs,
  5. at Nyholm kan realiseres som en grøn ø med plads til et levende museumsmiljø samt rekreative, kulturelle, erhvervs- og uddannelsesmæssige formål, samtidig med at områdets egenart bevares
  6. at der undersøges muligheden for et plejehjem, evt. et profilplejehjem og et begrænset antal boliger. Det kan fx være ungdomsboliger målrettet unge på de maritime uddannelser, forskerboliger, kunstnerboliger og seniorbofællesskab.
(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti)

Motivering 

Ifølge forsvarsforliget 2018-2023 skal staten frasælge dele af Nyholm. Det er praksis, at salg af ejendomme sker ved overdragelse til statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, hvorefter det er deres opgave at udvikle området og stå for frasalg.

Partierne ønsker, at der allerede nu sættes en politisk retning for udviklingen af Nyholm, så blandt andet de lokalpolitiske ønsker fra Christianshavns Lokaludvalg kan indfries.

Partierne mener, at det er vigtigt, at udviklingen af Nyholm tager afsæt i områdets særlige karakter, historie og arkitektur, således at der bl.a. sikres plads til udførelse af maritime erhverv. Vi ønsker en helhedsplanlægning for en bydel med vægt på grønne og rekreative områder for københavnere og byens gæster. Og med begrænset bilkørsel.

Nyholm skal være en bydel, hvor der er plads til hverdagsliv med uddannelsesintuitioner og fritidsaktiviteter, herunder erhvervsskole og værksteder, der relaterer sig til det maritime miljø.

Det er vigtigt, at der fortsat er plads til skoleskibet Georg Stage, og at også andre gamle træskibe kan blive en del af et levende miljø på Nyholm, med maritime værksteder på land.

Partierne ønsker at eksisterende bygninger skal bevares, både af kulturhistoriske og klimamæssige hensyn, men bygningerne kan anvendes til nye funktioner, fx maritimt museum, erhvervsskole for maritime håndværk, ungdomsboliger fortrinsvis til de unge på skolen, forskerboliger, kunstnerboliger, seniorbofællesskab og plejehjem. Partierne ønsker at der så vidt muligt ikke bygges nyt.

Partierne ønsker derfor, at Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Økonomiforvaltningen, skal gå i dialog med grundejer omkring udviklingsønskerne af Nyholm og derefter orientere udvalgene om, hvordan en helhedsplanlægning, som indfrier disse ønsker, kan realiseres.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Et forslag fra Radikale Venstre om at udvalgshenvise forslaget til Teknik- og Miljøudvalget blev forkastet med 44 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B og I
Imod stemte: Ø, A, C, F, V, Å og D

 

Medlemsforslaget blev herefter vedtaget uden afstemning. 

 

 

Radikale venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Forslaget har mange gode takter, men formuleringen om ”et begrænset antal boliger” er uhensigtsmæssig. Der bør, i respekt for den historiske kulturarv på Nyholm, åbnes for, at Nyholm udgør et mere mærkbart svar på fremtidens boligudfordringer.”

Til top