Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om forbud mod brændeovne i Københavns Kommune

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning.

(Stillet af SF)

Motivering

Brændeovne er en massivt forurenende og, i det meste af København, en unødvendig varmekilde. Danmarks 700.000 brændeovne anslås at stå for 40 % af den samlede danske partikelforurening og ældre brændeovne udleder op til fem gange så mange partikler som nye.

Brændefyring er den største, lokale kilde til partikelforurening i København. Antallet af brændefyringsanlæg alene i Københavns Kommune er omkring 17.000, heraf er hovedparten brændeovne. Brændeovnene udleder på en fyringssæson (omkring tre måneder) mere end dobbelt så meget skadelig partikelforurening (PM2,5), som den samlede vejtrafik (inklusiv vej-, bremse- og dækslid) i København udleder på et helt år. Derfor er det vigtigt at arbejde for at forbyde brændefyring i Københavns Kommune – så vi kan sikre mere ren luft til københavnerne. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er et kvalificeret bud, at 3-4.000 af byens brændeovne er fra før 2008, og altså vil blive forbudt med dette medlemsforslag.  

Med budgetaftalen for 2019 blev der med indsatsen ’Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København’ bl.a. nedsat en ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til initiativer, der kan mindske de sundhedsskadelige effekter af luftforurening. En af ekspertgruppens anbefalinger var netop, at Københavns Kommune skulle presse på over for regeringen for at give kommunerne mulighed for at forbyde brændefyring.

Det pres bærer nu endelig frugt, og derfor bør Københavns Kommune udnytte den nye lovgivning maksimalt og forbyde brændeovne, der er produceret før 2008, til gavn for københavnernes sundhed. 

Oversigt over politisk behandling

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning.

(Stillet af SF)

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

 

En enig Borgerrepræsentation besluttede at udsætte behandlingen af medlemsforslaget til næste møde i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022. 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag om at (ÆF1):

formuleringen, ” at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, der er produceret før 2008, i områder, der har kollektiv varmeforsyning.”

ændres til: ” at ingen husstande fremover skal have brændeovn som primær opvarmningskilde”

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om at (ÆF2):

Formuleringen, ”at forbyde brændeovne i Københavns Kommune, der er produceret før 2008 i områder, der har kollektiv varmesyning”

ændres til: ”at brændeovne fra før 2008 skal udskiftes, når helårsboliger, kolonihaver og sommerhuse handles i områder, der har kollektiv varmeforsyning.”

 

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af 2. at-punkt (ÆF3):

”2. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde og forelægge modeller, der økonomisk kan understøtte tilkoblingen til områdets kollektive varmeforsyning.”

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af nyt at-punkt (ÆF4):

”at det undersøges, hvilke ordninger der kan lavet for haveforeninger, hvor der er adgang til fjernvarme, men hvor mange haver ikke har adgang”.

 

Venstre fremsatte følgende forslag om tilføjelse til at-punktet (ÆF5):

”dog således, at kravet tidligst skal gælde fra 2025.”

 

 


 

Det af Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 36 stemmer imod 13. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: C og V
Imod stemte: Ø, A, B, F, Å og D
Undlod at stemme: I

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 46 stemmer imod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V
Imod stemte: Ø, A, C, B, F, Å, I og D

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev godkendt med 50 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å og D
Imod stemte: I

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev godkendt med 27 stemmer imod 24. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, F, V og Å
Imod stemte: A, C, B, I og D

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 46 stemmer imod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V
Imod stemte: Ø, A, C, B, F, Å, I og D

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter vedtaget uden afstemning:

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten støtter forslaget, da det kun omfatter boliger der har anden opvarmning end brændeovn. Personer der i dag har brændeovn som eneste varmekilde, f.eks. fordi de bor i en haveforening uden fjernvarme, er således ikke omfattet. Da forslaget ikke kan gennemføres, før den nye lovgivning på området er trådt i kraft, ønsker Enhedslisten at Teknik- og Miljøudvalget ser nærmere på, hvordan et forbud bedst kan gennemføres med den nye lovgivning. Enhedslisten ønsker desuden at få undersøgt, hvad der skal til for at udbrede kollektiv varmeforsyning til f.eks. helårshaveforeninger, herunder dialog med HOFOR og om der kan gives kommunal støtte, f.eks. med byfornyelsesmidler til boliger/husbåde, der ønsker at erstatte brændeovne med anden opvarmning. Således at indsatsen mod luftforurening fra gamle brændeovne kan blive så omfattende som muligt. ”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Da de fleste københavnske husstande anvender mindre end én m3 brænde om året, finder vi ikke behov for et forbud, men mener, at ingen bør have brændeovne som primær opvarmningskilde, når der er kollektive varmeforsyningsmuligheder i hele kommunen.”
Til top