Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til overborgmesteren om økonomien bag byggeprojektet på Amager Fælled

Forespørgsel

Overborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Hvor store udgifterne til at etablere afværgeforanstaltninger mod forureningen i byggegrundene på Amager Fælled vil være, og hvordan disse udgifter bliver finansieret?

  2. Hvor store udgifterne til at vedligeholde og drifte afværgeforanstaltningerne vil være, og hvordan disse udgifter bliver finansieret?

  3. Hvordan øgede udgifter til afværgeforanstaltninger vil blive finansieret, hvis bygherres undersøgelser viser, at der er behov for yderligere afværgeforanstaltninger?

  4. Hvordan økonomien i byggeprojektet påvirkes af de stigende materiale- og byggepriser, og hvad forventningerne er til fortsatte prisstigningers konsekvenser for økonomien?

  5. I hvilket omfang byggeprojektet i lyset af besvarelser på ovenstående spørgsmål fordyres, og hvem der i sidste ende kommer til at betale for denne fordyrelse, samt om fordyrelsen vil have betydning for byggeprojektets almene boliger?

(Stillet af Enhedslisten)

Motivering

I forbindelse med byggeriet på Amager Fælled er der dokumenteret omfattende forurening i byggegrundene, herunder forekomst af methan og øvrig forurening. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen stillet en række byggetekniske krav om afværgeforanstaltninger, som skal sikre bebyggelsen og de fremtidige beboere mod miljøforureningen.

Miljøforurening i det omfang, som forekommer i byggegrundene på Amager Fælled, fordrer omfattende afværgeforanstaltninger. Det vil i sagens natur gøre byggeriet dyrere, end hvis man bygger tilsvarende boliger på steder uden samme omfang af miljøforurening. Derfor er det væsentligt for offentligheden og for de ansvarlige politikere at vide, hvilke udgifter der er forbundet med at etablere de nødvendige afværgeforanstaltninger, samt hvordan finansieringen hertil tilvejebringes. Dette gælder desuden udgifterne til vedligeholdet og driften af afværgeforanstaltningerne, således at miljøforureningen heller ikke i fremtiden vil påvirke beboerne, samt udgifterne til potentielt yderligere tiltag, hvis det viser sig nødvendigt at etablere yderligere afværgeforanstaltninger.

Tilmed stiger priserne i bygge- og anlægsbranchen, hvilket ligeledes må have en effekt på byggeprojektet på Amager Fælled. De økonomiske konsekvenser på grund af såvel miljøforureningen som stigende priser må være afgørende for stillingtagen til projektet i sin helhed.

Særligt er det nødvendigt at få afklaret, hvordan ændringer i økonomien bag projektet påvirker de almene boliger, som er planlagt som en del af byggeprojektet. Byggeprojektet har i høj grad hvilet på argumenter om, at det skulle tilvejebringe billige boliger til københavnerne, og derfor må det afklares, hvordan fremtiden ser ud for de almene boliger.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Forespørgslen blev besvaret.
Til top