Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Team Copenhagen

Borgerrepræsentationen skal udpege to medlemmer til den selvejende institution Team Copenhagens bestyrelse, ud over kultur- og fritidsborgmesteren, der er født formand. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Team Copenhagen ud over kultur- og fritidsborgmesteren, der ifølge vedtægternes § 4 er født formand for bestyrelsen for Team Copenhagen,
  2. at Borgerrepræsentationen tager udpegningen af de øvrige anførte medlemmer i løsningsafsnittet til bestyrelsen for Team Copenhagen til efterretning.

(Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Problemstilling

Den selvejende institution Team Copenhagen varetager Københavns Kommunes opgaver med at fremme og udvikle talent- og eliteidrætten i København, herunder at udbetale tilskud på området og Københavns Kommunes elitekommuneaftale med Team Danmark.

Ifølge § 4 i Team Copenhagens vedtægter benævnes bestyrelsen for den selvejende institution også Københavns Kommunes ’Eliteråd’. Bestyrelsen/eliterådet består af 11 medlemmer. Der udpeges ikke suppleanter til medlemmerne.

Med beslutning på Borgerrepræsentationens møde den 3. februar 2022 vedtog Borgerrepræsentationen vedtægter for den selvejende institution Team Copenhagen som afløser for ’Fonden Team Copenhagen’.

Borgerrepræsentationen skal derfor udpege bestyrelsen for den selvejende institution for perioden 2022-2025.

Bestyrelsen (Eliterådet) består af 11 medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand. Herudover udpeger Borgerrepræsentationen 2 medlemmer, der ifølge vedtægten skal have sæde i Kultur- og Fritidsudvalget. De øvrige medlemmer udpeges af relevante specialforbund, den lokale eliteidræt, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Team Danmark. Jf. vedtægten har bestyrelsen følgende sammensætning:

  • Kultur- og fritidsborgmesteren
  • To medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
  • To repræsentanter på ledelses-, direktør-, eller elite-/talentansvarlig niveau fra specialforbund, der dækker de idrætsgrene, der er prioriteret i aftalen med Team Danmark
  • To repræsentanter for lokale talent- og elitemiljøer på hhv. træner- og eliteudøverniveau
  • To repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner på grundskole, ungdomsuddannelser og/eller videregående uddannelser)
  • En repræsentant fra det lokale erhvervsliv
  • En repræsentant udpeget af Team Danmark

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Løsning

Kultur- og fritidsborgmesteren er ifølge vedtægternes § 4 født formand for Team Copenhagen. Herudover udpeger Borgerrepræsentationen blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer 2 medlemmer.

De øvrige otte medlemmer af bestyrelsen for Team Copenhagen udpeges som det fremgår af nedenstående oversigt:  

Organisation

Medlemmer

To repræsentanter på ledelses-, direktør-, eller elite-/talentansvarlig niveau fra specialforbund, der dækker de idrætsgrene, der er prioriteret i aftalen med Team Danmark

Martin Elleberg Pedersen, direktør, Danmarks Cykle Union

og

Lars Green Bach, generalsekretær Dansk Skytte Union

To repræsentanter for lokale talent- og elitemiljøer på hhv. træner- og eliteudøverniveau

Lea Sletting Jakobsen, træner, Roforeningen KVIK

og

Nicolai Hartling, atlet, Sparta IF

To repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner på grundskole, ungdomsuddannelser og/eller videregående uddannelser)

Mette Wagner Toftdahl, uddannelseschef, Ørestad Gymnasium

og

Nikolaj Nordsborg, institutleder, Institut for Idræt & Ernæring, Københavns Universitet

En repræsentant for det lokale erhvervsliv

 

Anette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, HORESTA

En repræsentant fra Team Danmark

Christina Teller, Dual Career Konsulent, Team Danmark

 

Økonomi

Efter Borgerrepræsentationens udpegning vil Team Copenhagens bestyrelse blive indkaldt til det første møde i 2022.

Bemærkninger til hvervet

Antal pladser

11 medlemmer.

Særlige krav/valgbetingelser

Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand.

De to medlemmer, der udpeges af Borgerrepræsentationen blandt forsamlingens medlemmer, skal have sæde i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bemærkninger i øvrigt

Ingen.

Udpegningstype

Forholdstalsvalg (d´Hondts).

Vederlag

Nej.

Funktionsperiode

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top