Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Københavns Kommunes repræsentation i bestyrelsen for Københavns Idrætsefterskole, KIES

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Børne- og Ungdomsforvaltningens medlem af bestyrelsen for Københavns Idrætsefterskole (KIES) trækker sig ud af bestyrelsen for i stedet at prioritere andre opgaver.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Københavns Kommune udtræder af bestyrelsen for Københavns Idrætsefterskole, KIES.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

Det følger af § 17, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at det er Borgerrepræsentationen, som træffer beslutning om udpegning af medlemmer til medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunen skal at være repræsenteret. 

I forbindelse med den løbende prioritering og tilpasning af forvaltningens ressourcer har Børne- og Ungdomsforvaltningen overvejet deltagelsen i de hverv, hvori forvaltningen er repræsenteret. Generelt ønsker forvaltningen ikke at være repræsenteret i enkeltbestyrelser.

For så vidt angår deltagelsen i bestyrelsen for KIES er overvejelserne mundet ud i, at forvaltningen ønsker at udtræde af denne bestyrelse for i stedet at prioritere ressourcerne andre steder, herunder til fordel for opgaver, som har et bredere børne- og ungdomsfagligt perspektiv.

Kommunen er på nuværende tidspunkt i kraft af delegation fra forvaltningens administrerende direktør repræsenteret ved en områdechef, som forvaltningen således ønsker udtræder af bestyrelsen. 

KIES er en uafhængig og selvejende skole. Skolens formål er at drive en idrætsefterskole ud fra et socialt, humanistisk og demokratisk livssyn, med særlig fokus på idræt og andre fysiske udfoldelser. Det er skolens formål, at eleverne udvikles til at tage aktiv del i det samfund der omgiver dem. Skolen drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
 
KIES bestyrelse består af ni stemmeberettigede medlemmer. Det fremgår af vedtægterne, at den administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen - er født medlem af bestyrelsen. Tilsvarende gælder et medlem fra hver af boldklubberne Frem, Fremad Valby og Ajax – København. De øvrige fem bestyrelsesmedlemmer vælges på en generalforsamling. Herudover udpeges én forældrerepræsentant, én personalerepræsentant og én elevrepræsentant til bestyrelsen uden stemmeret.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Københavns Kommune udtræder af bestyrelsen.

Det vil herefter være op til KIES at ændre sine vedtægter i overensstemmelse med kommunens beslutning, således at Københavns Kommune fremover ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Borgerrepræsentationen.

 

Tobias Børner Stax /Tine Weber

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at Københavns Kommune udtræder af bestyrelsen for Københavns Idrætsefterskole, KIES.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 25. maj 2022

 

Indstillingen blev godkendt.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top