Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Københavns Kommunes kontrolindsats

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunes borgerrettede kontrolindsats for 2021, dvs. kontrollen af udbetalinger af offentlige ydelser. Der er tale om en årlig afrapportering, som behandles i fagudvalgene forud for behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at afrapporteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats på de respektive udvalgs områder for 2021 tages til efterretning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for de berørte udvalgs budgetramme.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommunes borgerrettede kontrolindsats skal sikre, at sociale ydelser udbetales på korrekt grundlag. Alle borgere skal modtage netop de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Kontrolindsatsen skal medvirke til, at fejludbetalinger minimeres, og at ydelser, der er udbetalt uberettiget, returneres til Københavns Kommune.

Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

De nævnte forvaltninger har fra 2014-2016 systematisk arbejdet sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet ”Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats”. Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skulle orienteres om kommunens kontrolindsats.

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Ydelsesservice har i 2021 truffet et færre antal afgørelser om tilbagebetaling end i 2020, hvilket skyldes implementeringen af nye fagsystemer på både sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Der har derfor ikke i 2021 været særlige fokusområder i kontrolarbejdet i Ydelsesservice, da der har og fortsat er brug for fuld fokus på udskiftningen af de nye fagsystemer.

Børne- og Ungdomsforvaltningen: Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2021 fortsat arbejdet med at indføre nye arbejdsgange for kontrolindsatsen i forlængelsen af implementering af nyt fagsystem pr. 1. januar 2020. Der foretages fortsat automatisk månedlig kontrol af indkomsten for alle borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud, jf. regler indført pr. 1. januar 2016. Derudover foretages der en automatisk årlig efterregulering af fripladstilskuddet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Kontrol, Jura og IT-sikkerhed (Kontrolenheden) har i 2021 haft en stabil drift, og der kan konstateres en stigning i den samlede samfundsbesparelse i forhold til 2020 (1,8 mio. kr.). Kontrolenheden har herudover i samarbejde med Koncern IT haft fokus på den fortsatte udvikling af den digitale løsning (Investeringsforslag: Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser).

Socialforvaltningen: I 2021 har Borgercenter Voksne, som i de tidligere år, haft fokus på det løbende arbejde med kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder via kvartalsvise ledelsestilsyn. Derudover implementerer Socialforvaltningen i løbet af 2021 og 2022 et nyt fælles fagsystem. Det nye fagsystem Domus har bl.a. til formål at understøtte det faglige arbejde, samt at sikre bedre overblik og ledelsesinformation.

Forvaltningerne henviser herudover til vedlagte bilag (bilag 1) med afrapportering om Københavns Kommunes kontrolindsats for 2021. Heri indgår også en sammenligning med det tidligere års kontrolindsats for at illustrere og så vidt muligt redegøre for udviklingen i Københavns Kommunes løbende kontrolindsats.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med afrapporteringen.

Videre proces

Indstillingen behandles i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 2. maj, Børne- og Ungdomsudvalget den 4. maj, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj og Socialudvalget den 11. maj. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget den 14. juni og på Borgerrepræsentationens møde den 24. juni 2022.

Kultur- og Fritidsforvaltningen koordinerer udarbejdelsen af fællesindstillingen for 2022. Denne forventes at blive forelagt relevante udvalg i 2023.

 

Jeppe Bøgh Andersen  Lars Laustrup  Mikkel Boje  Tobias Børner Stax

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at afrapporteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats på de respektive udvalgs områder for 2021 tages til efterretning.

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 2. maj 2022

 

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2022

 

Indstillingen blev taget til efterretning.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2022:

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

 

Chef for Myndighed og Internationalisering, Aravni Jakobsen, og kontorchef for Kontrol, Jura og IT-sikkerhed, Peter Heiberg, deltog under punktets behandling.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 11. maj 2022

 

Indstillingen blev taget til efterretning. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for de berørte udvalgs budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top