Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Teknik- og Miljøudvalgets studietur til Amsterdam i 2022

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udgiftsgodtgørelse i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets studietur den 7.-10. juni 2022 samt beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen anmoder Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer om at tage på studietur om mobilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam den 7.-10. juni 2022,
  2. at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som har valgt denne ordning.

(Teknik- og miljøborgmesteren)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har været på studietur om mobilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam i perioden den 7. -10. juni 2022, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2022 og den 9. maj 2022.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udgiftsgodtgørelse i den forbindelse.

En forudsætning for betaling af udgiftsgodtgørelse samt eventuel erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til udvalgets medlemmer er, at Borgerrepræsentationen har anmodet udvalgets medlemmer om at deltage i studieturen, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5 og 10 og Borgerrepræsentationen den 20. januar 2022.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets studietur har fokus på indsatser, der kan indfri det overordnede mål for København som CO2-neutral by, jf. KBH2025 Klimaplanen. Der er på den baggrund fokus på et overordnet hovedtema om mobilitet og cirkulær økonomi i sammenhæng med byudvikling og klima.

Amsterdam arbejder med at udvikle byen med cirkulær økonomi og mobilitet som omdrejningspunkt bl.a. ved, at cyklen er byens primære transportmiddel sammen med stramme regler for bilparkering. Dette kan give erfaring til Københavns generelle byudvikling, infrastruktur og parkeringsløsninger. Amsterdam er desuden lige som København med i bl.a. bysamarbejdet C40.

Studieturen vil derved danne baggrund for Teknik- og Miljøudvalgets videre arbejde med at implementere KBH2025 Klimaplanen og det fremtidige arbejde med ny klimaplan, herunder mobilitet og stormflodssikring m.v.

Økonomi

Udgifterne til Teknik- og Miljøudvalgets studietur afholdes inden for udvalgets budgetramme. Teknik- og Miljøudvalget har estimeret nedenstående foreløbige budget for studieturen (18 deltagere).

Udgift

Kr.

Transport (tog og fly)

40.000 kr.

Hotel*

102.000 kr.

Forplejning

57.600 kr.

Gaver o.lign.

1.500 kr.

Planlægning af program, besøg og lokal transport

70.000 kr.

I alt

271.100 kr.

* Pris for hotel afviger niveau på 1.035 kr. (139 euro) pr. overnatning inden for retningslinjer i ’Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2021 for tjenesterejser’ fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen, som Borgerrepræsentationen ellers følger i forhold til udgiftsniveau, jf. Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015. Årsagen er, jf. Københavns Kommunes rejseselskab Egenzia, afholdelse af mange kongresser i Amsterdam i perioden for studieturen, hvilket medfører højere priser. På den baggrund forventes pris for hotel at være 2.000 kr. pr. overnatning.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, kan der foretages udgiftsgodtgørelse samt yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Søren Wille                      / Morten Rixen

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top