Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevillingen til skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne, for at projektet kan færdiggøres. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at rådighedsbeløbet på 8,8 mio.kr. til skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne (takstmidler) forhøjes med 2,2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 2,2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne, der er et overfladeprojekt, indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (BR 26. november 2015) og i Skybrudsprojektpakke 2016 (BR 30. april 2015) (se oversigtskort i bilag 2). I forbindelse med det gennemførte entrepriseudbud af det samlede projekt i februar-juni 2021 har det vist sig, at der er et behov for at forhøje det tidligere budget for skybrudsprojektet med 2,2 mio. kr. Heri indgår en udvidelse af det oprindeligt planlagte overfladeprojekt, så det samtidig opfylder HOFORs forsyningspligt i forbindelse med fornyelsesprojektet i Urbanplanen Syd. Denne udvidelse af projektet er den primære årsag til fordyrelsen og er en billigere løsning, end hvis HOFOR skulle opfylde forsyningspligten via en rørløsning under jorden. Herudover overgår en del af det oprindelige projekt (Hattemagerstien) til HOFOR, idet det ikke er muligt at gennemføre denne del som en overfladeløsning.

Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Løsning

Skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne består af skybrudsprojektet i Remiseparken, skybrudsprojektet i den sydlige del af Urbanplanen samt skybrudsprojektet i Hattemagerstien. Projekterne har én samlet økonomi og finansieret af HOFORs takster.

Det første skybrudprojekt - skybrudsprojektet i Remiseparken - blev udført som led i revitaliseringen af Remiseparken, og er afsluttet.

Skybrudsprojektet i den sydlige del af Urbanplanen er under udførelse. Udførelse (herunder entrepriseudbud) af skybrudsprojektet varetages af Økonomiforvaltningen (Byggeri København) på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen som led i fornyelsesprojektet i Urbanplanen Syd, der er omfattet af lokalplan ’Urbanplanen Syd’ (BR 22. marts 2018). Det oprindeligt planlagte projekt, der er er et 600 m3 overfladebassin til at tilbageholde skybrudsvand, kan udvides med 800 m3, så det også kan opsamle hverdagsregn fra bebyggelsen i området. HOFOR er forpligtet til at modtage dette regnvand. Hvis HOFOR skal modtage regnvandet i kloaknettet, vil den eksisterende kloak skulle udvides.  Københavns Kommune er ikke forpligtet til at udvide overfladeprojektet, men HOFOR vil – hvis vi ikke udvider overfladeprojektet - være forpligtet til at udvide kloakken. Dette vil være en dyrere løsning. Det er ifølge de gældende regler om finansiering af klimatilpasningsprojekter muligt for takstmidler at håndtere regnvandet i overfladeprojektet i stedet for i kloakken. Den budgetterede anlægsudgift til udvidelsen af overfladeprojektet er 2,4 mio. kr., mens anlægsudgiften til en udvidelse af kloakken af HOFOR er anslået til 11 mio. kr. Opfyldelse af HOFORs forsyningspligt gennem overfladeløsningen er dermed en fornuftig investering.

Projektet på Hattemagerstien var oprindelig planlagt udført som en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på en privat parkeringsplads. I forbindelse med projekteringen har det imidlertid vist sig, at terrænet er for fladt til, at denne løsning kan gennemføres. Projektet udgår derfor af Københavns Kommunes samlede skybrudsprojekt, og den videre udvikling af løsningen varetages i stedet af HOFOR.

Baggrund for forhøjelse af bevilling til skybudsprojekt

Den primære årsag til fordyrelsen af projektet er som nævnt, at det udvides til også at opfylde HOFORs forsyningspligt på en billigere måde end at udvide kloakken. Herudover er en medvirkende årsag til fordyrelsen, at det samlede projekt blev berosat maj 2019 - april 2020 på grund af manglende anlægsmåltal.

Den reviderede anlægsøkonomi på 12,0 mio. kr. (p/l 2022) til skybrudsprojektet er forsat omkostningseffektiv, sammenlignet med en traditionel underjordisk løsning, der er vurderet til 91 mio. kr.

Parkering og træer

Byggeri København vurderer, at der vil blive nedlagt omkring 10-15 parkeringspladser på privat fællesvej som følge af det samlede projekt, dvs. inkl. fornyelsesprojektet, hvilket er aftalt med grundejerne. Projektet ligger udenfor betalingszonen. Byggeri København vurderer ikke umiddelbart, at der vil blive fældet træer som følge af skybrudsprojektet.

Politisk handlerum

Det kan besluttes ikke at forhøje rådighedsbeløbet til skybrudsprojektet, hvorved skybrudsprojektet ikke kan gennemføres i sin nuværende form, herunder med et større overfladebassin for at sikre HOFORs forsyningspligt. Projektet skal derfor enten annulleres, eller et nyt projekt skal udvikles med dertilhørende omkostninger. Endvidere vil det medføre, at HOFOR må opfylde forsyningspligten via en dyrere kloakudvidelse. En evt. beslutning om ikke at forhøje rådighedsbeløbet til skybrudsprojektet vil ikke påvirke de skattefinansierede tiltag, idet disse kan gennemføres uafhængigt af skybrudsprojektet.

Økonomi

På Borgerrepræsentationens møde 30. april 2015 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 351,8 mio. kr. (2016 p/l), hvoraf der blev frigivet 8,8 mio. kr. (2016 p/l) til projektet Remiseparken og Stierne.

Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. (2022 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Heraf er indeholdt en forøgelse af budgettet med 2,4 mio. kr. (2022 p/l) til at sikre HOFORs forsyningspligt og en reduktion af budgettet med 0,7 mio. kr. (2022 p/l) som følge af, at projektet Hattemagerstien udgår af Københavns Kommunes skybrudsprojekt. Forhøjelsen af budgettet ekskl. de to projektændringer er således 0,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Specifikation af bevillingsforhøjelse

 

Beløb i mio. kr.

Bevillingsforhøjelse

2,2

Heraf forårsaget af projektændringer: Forsyningspligt: 2,4

Hattemagerstien: -0,7

Projektændringer i alt: 1,7

 

 

1,7

Forhøjelse af budget ekskl. projektændringer

0,5

HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 17 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 2, mens frigivelsen fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt

Udvalg

Bevillingsnavn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2023

 

1

TMU

2030 Klima anlæg

1.35.46.3

U

2.200

Nej

1

ØU

Finansposter (Kassen)

8.22.05.5

I

-2.200

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 3. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Klima ID

Projekt

Bevilling (navn)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2023

TMU

AM21

Remiseparken og Stierne

2030 Klima Anlæg

2.200

I alt

 

 

 

2.200

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdigprojekteres projektet. Forventet fysisk anlægsstart er september/oktober 2022. Dog er der allerede påbegyndt mindre gravearbejder. Den forventede ibrugtagning er april 2023.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at rådighedsbeløbet på 8,8 mio.kr. til skybrudsprojektet Remiseparken og Stierne (takstmidler) forhøjes med 2,2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 2,2 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 2,2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at parkeringspladserne reetableres i nærområdet og indenfor projektets økonomi”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F og Ø

Undlod at stemme: V

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Konservativt folkeparti er bekymret for det stigende forbrug af takstmidler, da dette direkte føre til øgede omkostninger for borgerne”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2022:

”Det Konservative Folkeparti er bekymret for det stigende forbrug af takstmidler, da dette direkte føre til øgede omkostninger for borgerne”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således, at parkeringspladserne reetableres i nærområdet og indenfor projektets økonomi”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 40 stemmer imod 9. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, Å, I og O
Undlod at stemme: V

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Konservativt folkeparti er bekymret for det stigende forbrug af takstmidler, da dette direkte føre til øgede omkostninger for borgerne”
Til top