Mødedato: 24.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag om skærpelse af krav i miljøzonen i offentlig annoncering i otte uger. Skærpelsen af krav betyder, at dieseldrevne personbiler i miljøzonen skal have partikelfilter.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til skærpelse af miljøzonekravene til at omfatte krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler sendes i otte ugers offentlig annoncering (bilag 2).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Miljøbeskyttelsesloven blev ændret den 22. marts 2022 og giver København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner mulighed for at skærpe krav i byernes eksisterende miljøzoner pr. 1. januar 2023. En miljøzone kan med lovændringen omfatte dieseldrevne personbiler ud over lastbiler, busser og varevogne, der allerede stilles krav til. Denne mulighed indfrier ønske i Kommuneplan 2019 om, at også dieseldrevne personbiler er omfattet af miljøzonekrav for at reducere sundhedspåvirkningen fra trafikkens sundhedsskadelige emissioner.

Lovgivningen kræver, at skærpelser i kommunens miljøzone først kan implementeres efter en offentlig annoncering i minimum fire uger. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til, at Københavns Kommune udvider annonceringen til otte uger for at sikre offentligheden tid nok til at indsende bemærkninger. Det forventes, at de øvrige kommuner med miljøzoner ligeledes annoncerer forslag til skærpelse af miljøzonekravene medio 2022.

Løsning

Borgerrepræsentationen kan med den ændrede miljøbeskyttelseslov indføre krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler, så der i miljøzonen vil være forbud mod at køre i en dieseldreven personbil uden et partikelfilter. Partikelfiltre til dieseldrevne personbiler kom på markedet i 2006 og blev obligatoriske for nyregistrerede biler 1. januar 2011.  Der er i dag ca. 90.000 dieseldrevne personbiler på landsplan, som ikke har partikelfilter, hvoraf ca. 3.600 er indregistreret i Københavns Kommune og ca. 600 i Frederiksberg Kommune.

Et standardpartikelfilter koster ca. 6.000 kr. inklusiv eftermontering. Bilejere i lavindkomstgrupper vil kunne ansøge om tilskud på 2.000 kr. til eftermontering af et partikelfilter. Information og ansøgning herom kommer til at fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside og den fælleskommunale hjemmeside www.miljøzoner.dk. Herudover undgår bilejere fremadrettet at betale 1.000 kr. årligt i partikeludledningsafgift. Miljøstyrelsen har opstillet kriterier for undtagelser og kan dispensere fra kravene (bilag 2).   

Effekt

Ifølge rapport fra National Center for Miljø og Energi kan man ved at indføre det nye krav om partikelfilter på ældre dieseldrevne personbiler forvente en reduktion på omkring 40% i partikelforurening fra udstødning og 10% reduktion af NOx fra udstødning i forhold til udstødningen fra alle køretøjer (beregnet for 2022).

Samlet vil de nye krav til ældre dieseldrevne personbiler og de nuværende miljøzonekrav til lastbiler, busser og varebiler samt fremrykning af trinkravet (jf. nedenfor) forventeligt reducere partikelforureningen fra udstødning med omkring 60% og NOx forureningen fra udstødning med omkring 20% i forhold til udstødningen fra alle køretøjer (beregnet for 2022).

Tidshorisont

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger i efteråret 2022 Borgerrepræsentationen forslag til beslutning efter endt annoncering. Ved en vedtagelse af at indføre krav om partikelfilter til dieseldrevne personbiler igangsætter og koordinerer Teknik- og Miljøforvaltningen med de øvrige miljøzonekommuner en varslingsperiode på ni måneder, jf. lovgivningen. Varslingsperioden forventes at kunne igangsættes ultimo 2022 og træde i kraft den 1. oktober 2023.

Eksisterende miljøzone

Den eksisterende miljøzone i København blev indført den 1. september 2008, hvor der blev stillet krav til emissioner for lastbiler og busser. En ændring af miljøbeskyttelsesloven i 2019 betød, at der kunne indføres dels skærpede krav til lastbiler og busser dels krav til varebiler pr. 1. juli 2020. Kravene indføres trinvist baseret på køretøjernes alder og EU-standarden Euronorm. Som led i skærpelse af kravene i miljøzonen (BR 20. juni 2019) gennemføres en planlagt skærpelse af kravet til varebiler 1. juli 2022, hvor der stilles krav om partikelfiltre på varebiler indregistreret før 1. januar 2012. Med lovændringen fremrykkes implementeringen af krav om Euronorm 6 for varebiler fra 1. juli 2025 til 1. juli 2023 automatisk, hvilket betyder, at varebiler indregistreret før 1. september 2016 skal have partikelfilter. Fremrykningen af trinkravet er en teknisk stramning af den eksisterende lovgivning, og Borgerrepræsentationen skal derfor ikke tage stilling til denne fremrykning.

Sund og Bælt varetager håndhævelsen af miljøzonerne for staten. I Københavns Kommune er der opsat kameraer på fem lokationer samt to kørende kontrolenheder.

Politisk handlerum

Grundet behov for ensartet kommunikation og ensartede regler i miljøzonerne, anbefaler forvaltningen, at Københavns Kommune gennemfører en eventuel implementering af kravet om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i samme takt som de andre miljøzonekommuner, med ikrafttrædelse d. 1. oktober 2023.

Lovændringen åbner mulighed for at stille krav om partikelfiltre på dieseldrevne personbiler. Efter denne skærpelse er lovens muligheder for skærpelse udtømt.

Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

For at implementere skærpede krav til dieseldrevne personbiler i miljøzonen er der behov for, at finansiering på i alt 2,3 mio. kr. indgår i kommende budgetforhandlinger ved at bestille et budgetnotat til Budget 2023. Finansieringen omfatter dels løbende informationsindsats rettet mod berørte køretøjsejere, der varetages af Sund & Bælt, men finansieres af kommunerne, og som for Københavns Kommune forventes at være på ca. 1 mio. kr. Dels eftermontering af partikelfilter på 37 af Københavns Kommunes egne dieselbiler (Børne- og Ungdomsforvaltningen 15 køretøjer, Socialforvaltningen 14 køretøjer og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 8 køretøjer) på ca. 1,3 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsomkostninger.

Det forudsættes, at der findes finansiering til implementering af de skærpede krav, inden Borgerrepræsentationen tager endelig stilling herom forventeligt 1. december 2023.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslaget i annoncering i otte uger på kk.dk.

Efter annonceringen forelægges Borgerrepræsentationen implementering af skærpede krav herunder omkostninger til informationsindsats, filtre til kommunens egne biler mv., samt oversigt over offentlighedens eventuelle bemærkninger i efteråret 2022.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til skærpelse af miljøzonekravene til at omfatte krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler sendes i otte ugers offentlig annoncering (bilag 2).

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således, at indførslen af skærpelsen af miljøzonen indføres pr. 1. oktober 2025”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne så gerne, at miljøzonekommunerne fremrykker overgangen og Københavns Kommune så vidt mulig får afviklet de kommunale køretøjer, der kører på fossile brændstoffer.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Konservative er enige i intentionerne bag skærpelsen af miljøzonekravene, men anerkender samtidigt at det for mange familier er en stor og pludselig omkostning, at skulle anskaffe sig en ny bil indenfor det kommende år. Derfor ønsker det konservative Folkeparti at rykke indførslen af de skærpede krav til 1. oktober 2025, da dette vil give familierne bedre muligheder for at afbøde de økonomiske konsekvenser ved skærpelsen”.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2022:

”Partierne så gerne, at miljøzonekommunerne fremrykker overgangen og Københavns Kommune så vidt mulig får afviklet de kommunale køretøjer, der kører på fossile brændstoffer.”

 

SF tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. maj 2022:

” Det Konservative Folkeparti er enige i intentionerne bag skærpelsen af miljøzonekravene, men anerkender samtidigt at det for mange familier er en stor og pludselig omkostning, at skulle anskaffe sig en ny bil indenfor det kommende år. Derfor ønsker det Konservative Folkeparti at rykke indførslen af de skærpede krav til 1. oktober 2025, da dette vil give familierne bedre muligheder for at afbøde de økonomiske konsekvenser ved skærpelsen”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 24. juni 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således, at indførslen af skærpelsen af miljøzonen indføres pr. 1. oktober 2025”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 44 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning

 

 

Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning:

”Partierne så gerne, at miljøzonekommunerne fremrykker overgangen og Københavns Kommune så vidt mulig får afviklet de kommunale køretøjer, der kører på fossile brændstoffer.”

 

Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

"I takt med miljøzonens beføjelser udvides til at gælde privatbiler ønsker Radikale Venstre også at miljøzonen udvides til at dække hele kommunen."

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Konservative er enige i intentionerne bag skærpelsen af miljøzonekravene, men anerkender samtidigt at det for mange familier er en stor og pludselig omkostning, at skulle anskaffe sig en ny bil indenfor det kommende år. Derfor ønsker det konservative Folkeparti at rykke indførslen af de skærpede krav til 1. oktober 2025, da dette vil give familierne bedre muligheder for at afbøde de økonomiske konsekvenser ved skærpelsen.”
Til top