Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kompensationsniveauer og scenarier for privat indkvartering for fordrevne ukrainere

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen forelægges forskellige muligheder for at indkvartere fordrevne ukrainere privat afhængig af, om der er tale om akut indkvartering af ukrainere, der har processuelt ophold (dvs. i perioden fra de har søgt midlertidigt ophold til de får det bevilget), eller indkvartering af visiterede, der er boligplaceret af Udlændingestyrelsen i Københavns Kommune som en del af de udmeldte kvoter.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at følgende niveau for kompensation til private værter besluttes;
  a) ingen kompensation.
 2. at det besluttes, at kommunen skal benytte muligheden for privat indkvartering af fordrevne med midlertidigt ophold, med følgende model;
  - scenarie 1) indgåelse af et antal sammenhængende lejeaftaler med private udlejere.

Merudgifterne finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2022.

Det bemærkes, at der gælder et princip for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, som indebærer, at der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Det forudsættes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægger sag om bevillingsmæssig dækning, når udgifts- og indtægtsniveauet opgøres med prognosen for 2. kvartal 2022.

Det bemærkes yderligere, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter sfa. ukrainske fordrevne for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Hertil har finansministeren overfor KL understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

(Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Problemstilling

Indstillingen beskriver modeller for, at kommunen kan understøtte, at fordrevne ukrainere bliver privat indkvarteret. Der skelnes mellem to grupper af fordrevne ukrainere, som forvaltningen i dag indkvarterer:

 1. De akut indkvarterede – dvs. dem kommunen hjælper helt akut med kost og logi, mens de søger om midlertidig opholdstilladelse under særloven. Af denne gruppe er aktuelt knapt 800 nødindkvarteret.
 2. De visiterede, som har fået meddelt opholdstilladelse og er visiteret til Københavns Kommune. Foreløbigt er der kommet cirka 220 af disse visiteringer til Københavns Kommune.

Med denne indstilling præsenteres tre niveauer for kompensation for privat indkvartering af personer i gruppe 1 samt tre scenarier for privat indkvartering for gruppe 2.

Løsning

Indstillingspunkt 1. Privat indkvartering af ukrainere med processuelt ophold

På nuværende tidspunkt har kommunen nødindkvarteret ca. 800 fordrevne ukrainere. Kommunen nødindkvarterer ikke på nuværende tidspunkt nytilkomne, men henviser til Udlændingestyrelsens asylsystem.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan beslutte, at forvaltningen skal forsøge at formidle de ukrainere, som p.t. bor i kommunens nødindkvartering til privat indkvartering. Fremgangsmåden foreslås at være, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen inviterer interesserede værter til en samtale med henblik på at vurdere, om man ønsker at samarbejde med den pågældende vært. KL vurderer ikke, at der pt. er hjemmel i børneattestloven til at indhente børneattest på private borgere, der huser mindreårige ukrainere. KL har meddelt, at de forsøger at sikre, at der etableres en sådan hjemmel. Hjemmelen for indhentning af straffeattest er ligeledes uafklaret.

Herefter sker et administrativt match mellem værtens tilbud og de(n) nødindkvarterede ukrainere. Vært og gæst mødes på egen hånd og aftaler indflytning. Forvaltningen vil have udgifter til administrative ressourcer til matchet og socialfaglige ressourcer til samtalen med værten. Udvalget kan bestille en detaljeret model inklusive ansvars- og risiko-beskrivelse samt økonomisk ramme, hvis man ønsker at forfølge denne mulighed.

Indstillingspunkt 2. Mulighed for kompensation for værten

Med aktstykkerne 213 og 219 er der samlet set afsat en reserve på 35 mio. kr. til at dække de kommunale udgifter til indkvartering og forplejning. Et bredt flertal i Folketinget har den 1. april indgået en aftale, der sikrer at kommunerne fortsat kan tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine. Aftalen sikrede flertal til et nyt aktstykke, der forlænger hjemlen frem til en lovændring, som lovfæster den eksisterende ordning. Det kommende lovforslag forventes hastebehandlet i Folketinget efter påske. Med det nye aktstykke 232 er der afsat yderligere 15 mio. kr. til at dække kommunale udgifter under ét til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til personer, der er fordrevet fra Ukraine, frem til ikrafttrædelsen af den forventede lovændring af særloven.

Kommunerne under ét kompenseres med 500 kr. pr. plads pr. dag. Indenrigs- og Boligministeriet vil på baggrund af oplysninger fra kommunerne opgøre det skønnede antal pladser, som kommunerne har stillet til rådighed for ukrainere frem til den forventede ikrafttræden af særloven. Den samlede kompensation til kommunerne vil således afhænge af, hvor mange ukrainere, som ønsker kommunal indkvartering. Herefter vil udgifterne blive udmøntet via. bloktilskudsaktstykket, hvilket betyder, at KK vil få ca. 11% af kommunernes samlede kompensation.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan indstille til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at det besluttes, at hele eller dele af den forventede statslige kompensation skal tildeles private københavnere, der tilbyder nødindkvartering til fordrevne ukrainere.

Forvaltningen foreslår følgende model for dokumentation, hvis det besluttes at udbetale kompensation: Værten skal møde personligt op i Borgerservice sammen med ukraineren, der skal medbringe pas eller anden id. Der skal underskrives tro- og love erklæring. Forvaltningen kan derudover bede om dokumentation for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. Hvis ukraineren er hindret i at komme med til Borgerservice, skal værten medbringe ukrainerens pasnummer.

Risici ved kompensation kan være:

 1. Det findes ikke tal for, hvor mange ukrainere, der er eller har været privat indkvarteret i Københavns Kommune, og eftersom staten har afsat en fast pulje til kompensation, kan forvaltningen ikke være sikker på refusion for alle kommunens udgifter.
 2. Der vil være mulighed for misbrug, da det vil være svært at sikre, at ukraineren reelt har boet hos værten i den periode, der oplyses, idet de pågældende personer ikke vil have haft mulighed for at sikre korrekt bopælsregistrering (via Folkeregisteret). Forvaltningen vil dog have mulighed for at krydstjekke, at der ikke er tale om personer, som har været indkvarteret samtidig i ét af kommunens indkvarteringssteder, og som derfor ikke kan have været privat indkvarteret i samme periode

Niveauer for kompensation til private værter

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, hvilket af følgende tre niveauer en eventuel kompensation skal ligge på.

 1. Forvaltningen yder ikke kompensation til private værter
 2. Forvaltningen yder 300 kr. om dagen for voksne og 100 kr. om dagen for børn (beløbet vurderes at ramme et niveau, hvor værten ikke vil have økonomisk incitament til at huse nytilkomne ukrainere, men samtidig kan få dækket sine udgifter)
 3. 100 kr. om dagen for både voksne og børn (samme niveau som Odense – niveauet vurderes at dække basale omkostninger)

Det bør overvejes, hvordan en beslutning om konkrete kompensationsniveauer kan medføre en øget risikoen for misbrug. Fx vil et niveau som i model B - for en familie med 1 voksen og 2 børn - kunne give værter en potentiel kompensation på i alt ca. 15.000 kr./md. Det har foreløbigt ikke været muligt at afklare, om kompensationen er skattepligtig.

Indstillingspunkt 3. Privat indkvartering af visiterede ukrainske fordrevne

Ukrainere, der visiteres til Københavns Kommune (efter kvotefordelingen), har ifølge integrationsloven ret til tilbud om midlertidig indkvartering. Der er relativt vide rammer for, hvad der kan tjene som midlertidig indkvartering, og privat indkvartering er en mulighed. Hvis kommunen vælger at give tilbud om privat indkvartering som det lovpligtige tilbud under integrationsloven, følger det, at det skal være kommunen, der er fremlejer af opholdsstedet og er ansvarlig for skader over for udlejer iht. lejelovgivningen, mens den fordrevnes indkvartering er omfattet af rammerne for midlertidig indkvartering efter integrationsloven.

Visiterede under særloven (altså den kvote, som København har fået) får p.t. tilbud om midlertidig indkvartering i de kommunale faciliteter. Et eventuelt tilbud om privat indkvartering vil således være frivilligt, og kommunen vil tilstræbe at sikre kapacitet i de kommunale indkvarteringstilbud, så der altid vil kunne henvises til en alternativ indkvartering, hvis den private indkvartering ikke fungerer pga. dårligt match eller lign. Forvaltningens vurdering er, at privat indkvartering som indkvarteringsform kan være sårbar, fordi det oftest vil være afhængig af et godt match, personlig kemi m.m. Derfor bør privat indkvartering så vidt muligt være en tilvalgsordning og ikke en kritisk del af den lovpligtige kommunale kapacitet på området.

Hvis det besluttes at igangsætte privat indkvartering af visiterede fordrevne foreslår forvaltningen at et af nedenstående to scenarier vælges:

 • Scenarie 1: Indgåelse af et antal lejeaftaler med private udlejere
 • Scenarie 2: Administrative opgaver varetages af eksterne

Scenarie 1: Indgåelse af et antal lejeaftaler med private udlejere.

Det vurderes, at privat indkvartering primært vil være særlig relevant for enlige og enlige forsørgere med ét eller få børn, idet forventningen er, at det især vil være enkeltværelser, som private københavnere vil kunne tilbyde. I tilfælde med brug af et større antal sammenhængende lejligheder (fx ved tilbud om brug af hel ejendom fra større private aktører) vil det være relevant for en bredere målgruppe.

Behovet for antallet af lejeaftaler følges tæt, og udvalget vil blive orienteret om udgiftstrækket. Fremgangsmåde:

 1. Kommunen indgår lejeaftaler med private og udlejer herefter boligen til den fordrevne efter integrationslovens regler, med betaling af en fast leje inden for det loft, som kommunen kan kræve i egenbetaling. Boligen skal være godkendt til beboelse og være forsvarlig ift. sanitet, sikkerhed og brand.
 2. Kommunen indhenter børneattest, hvis relevant, og straffeattest på udlejer, hvis der kommer hjemmel til dette, jf. bemærkning i scenarie 1.
 3. Kommunen vurderer, om personlige forhold hos flygtning er en hindring i forhold til privat indkvartering.
 4. Udlejer og flygtning mødes for at sikre et godt match, inden den endelige beslutning om privat indkvartering tages. Der er tale om en indkvarteringsform, hvor man må ventes at skulle bo tæt, evt. dele toilet- og badefaciliteter mv. Et personligt mødes vurderes at ville øge sandsynligheden for, at parterne kan sikre, at den rette personlige kemi er til stede, så der kan blive tale om en mere langsigtet løsning.

Der vil skulle afholdes udgifter til differencen mellem lejers husleje til kommunen og kommunens husleje til udlejer. Derudover vil der skulle bruges kommunal bemanding til en række administrative opgaver forbundet med opgaven fx indgåelse af lejekontrakt, forbrugsafregning, mv. Hertil kommer eventuel indhentelse af børneattest og straffeattest. Endelig er der en risiko for, at kommunen vil skulle betale for tomme lejemål (særligt hvis tomme perioder forlænges af, at udlejer siger nej til konkrete gæster). Tidspunktet for en mulig igangsættelse af dette scenarie er desuden betinget af, at forvaltningen finder bemanding til opgaverne.

Scenarie 2: Indkvartering af ukrainere hos private udlejere, der administreres af en ekstern leverandør

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udliciterer opgaven med indgåelse af lejekontrakter og håndtering af lejeforhold til ekstern aktør, fx et ejendomsadministrationsselskab. Det er således eksterne parter, der påtager sig alle opgaver, udgifter og ansvar i forbindelse med lejeforholdet, og forvaltningens opgave er udelukkende at indplacere personer med midlertidigt ophold på lejemålene. Eventuel udbudspligt vil forlænge processen med dette scenarie. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at undersøge, hvilke eksterne leverandører, der kan tænkes at ville byde ind på en sådan opgave.

Forvaltningen er opmærksom på, at der kan være private organisationer og foreninger, der tilbyder hjælp til match eller har indkvarteringssteder. Hvis udvalget beslutter, at forvaltningen skal benytte sig af privat indkvartering, vil det sikres, at modellen er tilstrækkeligt fleksibel til, at forvaltningen samarbejder med disse tilbud, mhp. at kunne udnytte de relevante muligheder for indkvartering. Det gælder også ved tilbud om brug af hele ejendomme til indkvartering.

I tilfælde af, at kommunen lader ekstern administrere lejeforholdet, vil kommunen stadig skulle indhente børneattest og straffeattest, hvis hjemmel findes, jf. bemærkning i scenarie 1.

Generelle opmærksomhedspunkter ved brug af privat indkvartering

En række forhold bør overvejes når kommunen går ind i opgaven med at formidle kontakt mellem fordrevne og privat ift. indkvartering.

I forhold til trygheden for de fordrevne bør man være opmærksom på, at situationen som krigsflygtning kan stille lejerne i en sårbar situation. Samtidig er der ikke samme opsynsmuligheder ift. med børns trivsel ved privat indkvartering som ved anden kommunal indkvartering. Et konkret lejerforhold kan vise sig at være utrygt for flygtning eller udlejer, herunder utrygt for børn. Tilsvarende kan særligt udlejere af værelser i private hjem komme i situationer, hvor de bliver utrygge, fx hvis lejere har helbredsproblemer eller reaktioner på traumatiske oplevelser.

Det er samtidig en risiko, at private borgere mod forventning ikke i særligt omfang ønsker at udbyde værelser til leje til personer med midlertidigt ophold, og i nogen tilfælde kun for korte perioder.

Samtidig vil forvaltningen stå som lejer af de enkelte indkvarteringssteder, og som derfor også vil kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader og mislighold. Endelig bør kommunen også være opmærksom på, om bestemte typer af fordrevne favoriseres til bestemte boliger (hensyn til ligebehandling).

Det bemærkes, at det også er muligt at beslutte, at kommunen ikke står for opgaven med at formidle kontakt mellem fordrevne og private. Dette følger den nuværende praksis på området, hvor private borgere oplyses, at kommunen ikke har mulighed for at formidle kontakt mellem private borgere og fordrevne fra Ukraine med henblik på privat indkvartering. Det oplyses, at tilbud om at huse fordrevne fra Ukraine sker det på eget ansvar og som en aftale mellem privatpersoner. Kommunen henviser desuden til, at privatpersoner, der ønsker at hjælpe på denne måde, gør brug af de formidlingsnetværk, der allerede eksisterer, fx Facebookgrupper, Airbnb og lignende.

Økonomi

Til sammenligning med nedenstående estimater koster en midlertidig indkvartering i kommunens øvrige boliger 6.900 kr. pr. person om måneden ved fuld belægning (her af 4.200 kr. til husleje og 2.700 kr. til sociale viceværter).

I skemaet regnes udgifter pr. person ved i gennemsnit 1,5 lejer i hvert lejeforhold, da der typisk vil være tale om enkeltværelser med enten en enlig eller en forælder med et barn.

Tabel 1: Sammenligning af priser pr. person i scenarie 1 og 2 (der regnes med 1,5 person per lejemål)

 

Scenarie 1 Indgåelse af et antal lejeforhold

Scenarie 2 Udlicitering af et antal lejeforhold

Administrative idriftsættelses-

udgifter (engangsudgifter)

140.000 kr.

45.000 kr. til kommunens bemanding og et opstartsbeløb til ekstern på

fx 30.000 kr.

Administrative driftsomkostninger pr. person

2.666 kr.

666 kr.

 

 

 

Lejeudgifter pr. måned pr. person ved 1,5 person pr. lejeforhold

(lejen er estimeret til 6000 kr.) minus lejeindtægt (estimeret

2.400 kr. med og uden børn)

2.400 kr. om måneden

6.400kr. om måneden (da der regnes med en overhead på 100 % til leverandøren)

Samlede boligudgifter pr. person om måneden inkl. administration, ekskl.

Idriftsættelse

5.066 kr.

7.066 kr.

Samlet månedlig udgift ved

indkvartering af 100 personer

506.600 kr.

706.600 kr.

Øvrige udgiftstyper, ej estimeret

Advokatbistand ved tvister samt ansvar for skader og

mislighold

 

Det bemærkes, at estimering af udgifter og ressourcetræk ikke pt. bygger på et erfaringsgrundlag.

Finansieringen af brugen af private udlejere i forbindelse med midlertidig indkvartering skal ses i sammenhæng med den samlede finansiering af den midlertidige indkvartering af ukrainske fordrevne.

Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere, hvor det fremgår, at man er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Med Økonomiaftalen forventes kommunernes kompensation således at være kendt. Med augustprognosen gøres der status på udgifter til fordrevne ukrainere. Hertil bemærkes, at det ikke må forventes, at kommunerne sanktioneres i regnskab i 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere.

I aftalen om Overførselssagen for 2021 og 2022, der behandles i Borgerrepræsentationen d. 5. maj, indgår det, at ekstraordinære merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine kan håndteres via puljen til uforudsete udgifter i 2022.Hvis der indkvarteres 100 personer fra 1. juni og året ud vil udgiften være mellem 3,7 mio. kr. (scenarie 1) og 5,0 mio. kr. (scenarie 2). Finansiering til modellerne ift. privat indkvartering håndteres af puljen til uforudsete udgifter i 2022.  Efter udmøntningen af Overførselssagen 2021/2022 og Borgerrepræsentationens behandling 7. april 2022 af indstilling om planlægning og anlæg af pavillonboliger til indkvartering af fordrevne ukrainere, resterer der i puljerne til uforudsete udgifter henholdsvis 14,7 mio. kr. på service og 0,0 mio. kr. på anlæg.

Videre proces

Et ønske om at yde kompensation, jf. indstillingspunkt 2 og indstillingspunkt 3, vil skulle behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender et niveau og scenarie, der kræver finansiering, kan den pågældende indsats iværksættes, herunder håndtering af eventuelle interessetilkendegivelser fra københavnske borgere på formularen vedrørende privat indkvartering på kk.dk/ukraine/hotline.

 

Marianne Becker Andersen / Lars Ethelberg Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

 

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget beslutter, om kommunen skal formidle privat indkvartering til fordrevne ukrainere, der har processuelt ophold.

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at det besluttes ét af tre niveauer for kompensation til private værter;

a) ingen kompensation,

b) 300 kr. til voksne og 100 kr. til børn, eller

c) 100 kr. for både voksne og børn

Merudgifterne finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2022.

3. at det besluttes, om kommunen skal benytte muligheden for privat indkvartering af fordrevne med midlertidigt ophold, herunder hvilken model der skal etableres;

- scenarie 1) indgåelse af et antal lejeaftaler med private udlejere, eller

- scenarie 2) administrative opgaver varetages af eksterne.

Merudgifterne finansieres af puljen til uforudsete udgifter i 2022.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 7. april 2022

 

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag som erstatning for indstillingens 1. at-punkt:

 

”at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bestiller en detaljeret model for formidling af privat indkvartering inklusive ansvars- og risiko-beskrivelse samt økonomisk ramme.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Radikale Venstre og Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens 3. at-punkts scenarie 1. Så det ændres fra:

 

”- scenarie 1) indgåelse af et antal lejeaftaler med private udlejere, eller”

 

Til:

 

” - scenarie 1) indgåelse af et antal sammenhængende lejeaftaler med private udlejere”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Det ændrede 1. at-punkt til indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Til indstillingens 2. at-punkt besluttede udvalget at vedtage model a.

Det ændrede 3. at-punkts scenarie 1 blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning:

I Enhedslisten er vi meget glade for, at flere tilbyder hjælp og støtte til de Ukrainske flygtninge.

Vi mener dog ikke, at det er hensigtsmæssigt at yde økonomisk støtte til privat indkvartering.

Vi mener det først og fremmest er en kommunal opgave, som ikke bør uddelegeres til private hjem, som ikke har de redskaber der skal til for at kunne håndtere en traumatiseret flygtningesituation.

Derudover ønsker vi ikke at fremme motivation for økonomisk støtte, hvor man kan drage økonomisk fordel af at huse flygtninge. I stedet ønsker vi at der oprettes midlertidige boliger, i kommunalt regi med ordentlige og sikre forhold for alle parter, hvor flygtninge kan bo, uden at være i et økonomisk afhængighedsforhold af privatpersoner.”

 

SF fremsatte følgende protokolbemærkning:

” For SF er det vigtigt, at de fordrevne ukrainere får hurtig adgang til professionel hjælp og støtte,

når de er kommet til Danmark. SF er bekymret for, at privatindkvartering kan begrænse ukrainernes mulighed for at komme i kontakt med fagprofessionelle såsom sundhedsprofessionelle.

Derfor er SF´s holdning, at ukrainerne så vidt muligt skal indkvarteres, de steder kommunen henviser, men vi udelukker ikke muligheden for frivillig privatindkvartering hos venner, bekendte og lignende, så længe kommunen sikrer, at rammerne for flygtninge er trygge og at de får regelmæssige tilsyn af professionelt personale.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget bemærker, at der gælder et princip for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, som indebærer, at der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægger sag om bevillingsmæssig dækning, når udgifts- og indtægtsniveauet opgøres med prognosen for 2. kvartal 2022.

 

Økonomiforvaltningen bemærker, at regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter sfa. ukrainske fordrevne for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Hertil har finansministeren overfor KL understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne har noteret sig, at det ikke forventes, at de enkelte kommuner sanktionernes i regnskab 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre genfremsatte følgende protokolbemærkning fra Økonomiudvalget:

”Partierne har noteret sig, at det ikke forventes, at de enkelte kommuner sanktionernes i regnskab 2022 på baggrund af merudgifter til fordrevne ukrainere”.

 

SF fremsatte følgende protokolbemærkning:

”For SF er det vigtigt, at de fordrevne ukrainere får hurtig adgang til professionel hjælp og støtte, når de er kommet til Danmark og hurtigt får et sted at bo. Det kan være de steder, som kommunen kan henvise til eller privatindkvartering hos venner, bekendte og lignende, hvor der hurtigt laves en lejekontrakt mellem lejer (Københavns Kommune) og udlejer, hvor kommunen sikrer, at rammerne for flygtninge er trygge og hvor de får regelmæssige tilsyn af professionelt personale såsom sundhedsprofessionelle. Det er vigtigt, at kommunen bruger civilsamfundets ressourcer.” 

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

”I Enhedslisten er vi meget glade for, at flere tilbyder hjælp og støtte til de Ukrainske flygtninge. Vi mener dog ikke, at det er hensigtsmæssigt at yde økonomisk støtte til privat indkvartering. Vi mener det først og fremmest er en kommunal opgave, som ikke bør uddelegeres til private hjem, som ikke har de redskaber der skal til for at kunne håndtere en traumatiseret flygtningesituation. Derudover ønsker vi ikke at fremme motivation for økonomisk støtte, hvor man kan drage økonomisk fordel af at huse flygtninge. I stedet ønsker vi at der oprettes midlertidige boliger, i kommunalt regi med ordentlige og sikre forhold for alle parter, hvor flygtninge kan bo, uden at være i et økonomisk afhængighedsforhold af privatpersoner.”

Til top