Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udtalelse til Ankestyrelsen om Fælledby

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kommunens udtalelse, som svar på Ankestyrelsens henvendelse af 2. august 2021. Borgerrepræsentationen er blevet bedt om en udtalelse på baggrund af henvendelserne fra Amager Fælleds Venner og Arternes Ambassade, hvori de har anmodet Ankestyrelsen om at åbne en tilsynssag mod Københavns Kommune.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at svarudkast til udtalelsen ”Svar til Ankestyrelsen på høring om mulig tilsynssag, Fælledby(bilag 2), sendes til Ankestyrelsen som Borgerrepræsentationens, og dermed kommunens, udtalelse i sagen.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Ankestyrelsen har den 2. august 2021 fremsendt en anmodning om en udtalelse til Københavns Kommune om mulig tilsynssag mod kommunen. Baggrunden er, at Amager Fælleds Venner og Arternes Ambassade henholdsvis den 19. juli og 15. juli 2021 har anmodet Ankestyrelsen om at åbne en tilsynssag mod Københavns Kommune med påstand om, at kommunen ikke overholder sin tilsynsforpligtelse. Styrelsen anmoder derfor Borgerrepræsentationen om en udtalelse vedr. henvendelserne i sin helhed, samt om en række konkrete forhold.

Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet traf den 7. juli 2021 afgørelser om at tillægge klagerne over § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) og vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Vejlands Kvarter/Fælledby opsættende virkning. Den endelige afgørelse af klagerne har nævnene nævnt vil foreligge i januar 2022. Med henblik på vurdering af nævnenes afgørelser og rækkevidden af opsættende virkning for Fælledbys aktiviteter i projektområdet rådførte Teknik- og Miljøforvaltningen sig med kommunens eksterne rådgiver, om juridisk vurdering af kommunens ansvar og forpligtigelser i relation til de i alt fire allerede meddelte tilladelser.

Den eksterne rådgiver vurderede, at de fire tilladelser stadig er gældende, og at Københavns Kommune ikke som myndighed har grundlag for at trække dem tilbage. Det er ligeledes vurderingen, at Københavns Kommune som tilsynsmyndighed kun har adgang til at meddele standsningspåbud, hvis der foreligger et ulovligt forhold.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast med bilag til svar til Ankestyrelsen (bilag 2 og 3). Forvaltningen har til brug for sin besvarelse rådført sig med kommunens eksterne rådgiver. 

Teknik- og Miljøudvalget behandlende Teknik- og Miljøforvaltningens svarudkast til Ankestyrelsen på møde den 23. august 2021. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet (synlige rettelser fremgår af bilag 6), hvormed nærværende reviderede udkast (bilag 2) nu forlægges udvalget til beslutning.

I afsnit 2 i Teknik- og Miljøforvaltningens svarudkast fremgår forvaltningens indledende bemærkninger til sagen, hvor forvaltningen beskriver forholdet mellem Ankestyrelsen og klagenævnene som del af det almindelige administrative klagesystem overfor Københavns byrets kendelse i forbudssagen mellem Amager Fælleds Venner og Fælledby P/S.

Københavns Kommune er ikke part i forbudssagen, men noterer sig, at retten med kendelsen har meddelt FælledBy forbud, hvormed aktiviteterne på projektområdet nu er sat i bero frem mod klagenævnenes endelige stillingtagen til sagens juridiske spørgsmål. Kommunen bemærker, at retten ikke samtidigt hermed har taget stilling til kommunens udførelse af sin opgave som tilsynsmyndighed. 

Kommunen oplyser derudover Ankestyrelsen, at teknik- og miljøborgmesteren vil tage kontakt til Planklagenævnet og Miljø-og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at klagenævnene hastebehandler sagerne.

I afsnit 3 i Teknik- og Miljøforvaltningens svarudkast  fremgår sagens problemstillinger og kommunens sammenfatning i relation til kommunens opgave som tilsynsmyndighed på området. Forvaltningen besvarer i denne kontekst Ankestyrelsen som led i styrelsens lovbestemte tilsyn med kommunerne og de kommunale fællesskaber, jf. lov om kommunernes styrelse kap VI. De vigtigste punkter fra udtalelsen er:

  • at kommunen med den opsættende virkning for VVM (§25 tilladelse), lokalplan og kommuneplantillæg er afskåret fra at udstede nye tilladelser på grundlag af disse
  • at kommunen ikke kan gribe ind overfor de fire allerede givne tilladelser, så længe de udnyttes på lovlig vis
  • at kommunen har vurderet om afgørelserne om opsættende virkning kompromitteres ved en fortsat aktivitet, som gør at kommunen skal gribe ind, og i den forbindelse vurderet, at der ikke er grundlag for at gribe ind.

Kommunen bemærker, at kommunen også har gjort bygherre opmærksom på, at det forhold, at kommunen ikke kan gribe ind som tilsynsmyndighed eller finder grundlag for at tilbagekalde allerede meddelte lovlige tilladelser, ikke kan tages som udtryk for en godkendelse af fortsat aktivitet eller påvirkning af natur- og miljøværdier.

Kommunen bemærker desuden, at det i relation til en sag som den foreliggende er et klagenævns opgave i enhver forstand at sikre sådanne indgribende beslutninger om standsning af aktiviteter, hvortil der allerede er meddelt lovlige tilladelser, mens en klagesag verserer. Denne beføjelse hos nævnene er eksklusiv i den forstand, at den hverken kan overdrages til eller overtages af en kommune, der kun kan meddele standsningspåbud over for ulovlige aktiviteter, hvorfor kommunen – modsat nævnene – ikke kan gribe ind.

Det er kommunens opfattelse, at spørgsmålet om overholdelse af rammestyringsprincippet endnu ikke er aktuelt al den stund, at klagenævnene ikke har truffet endelige afgørelser i klagesagerne, og at klagenævnene dermed ikke har tilsidesat plangrundlaget eller § 25-tilladelsen (VVM-tilladelsen). Plangrundlaget og § 25-tilladelsen (VVM-tilladelsen) er således ikke underkendt af nævnene, og fortsat udnyttelse af allerede meddelte tilladelser er derfor efter kommunens opfattelse ikke i strid med rammestyringsprincippet.

Den 17. august har Københavns Byret i en forbudssag mellem Amager Fælleds Venner og Fælledby afsagt kendelse om, at man vil meddele forbud mod, at Fælledby foretager bygge- og anlægsaktiviteter på arealet benævnt Vejlands Kvarter, hvis Amager Fælleds Venner senest den 24. august 2021 stiller sikkerhed på 2 mio. kr. Den 20. august 2021 har retten bestemt, at forbuddet gælder, idet Amager Fælleds Venner har stillet med sikkerheden. Det bemærkes, at et forbud er en midlertidig retsafgørelse, som skal følges op af en sag inden en frist. Forbuddet er således trådt i kraft ved udsendelsen af denne indstilling, men skal i overensstemmelse med retsplejelovens regler om forbud følges op af en egentlig sag med bevisførelse for betingelserne for forbuddet.

Sagens juridisk status  er, at forbuddet mod aktiviteterne er gældende og kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet til at føre tilsyn med, at Fælledby iagttager forbuddet; det vil sige, at kommunen frem mod klagenævnenes endelige stillingtagen skal føre tilsyn med, at Fælledby ikke udnytter de af kommunen meddelte tilladelser i form af § 8-tilladelsen, kap- 5-godkendelsen, den midlertidige tilslutningstilladelse og nedrivningstilladelsen. Hvis Kommunen som led i sit tilsyn bliver bekendt med, at Fælledby foretager aktiviteter i strid med forbuddet, er Kommunen som tilsynsmyndighed forpligtet til at reagere overover for disse aktiviteter, herunder gennem udstedelse af standsningspåbud og eventuelt politianmeldelse.

Sideløbende hermed skal kommunen svare Ankestyrelsen i forhold til kommunens isolerede rolle som tilsynsmyndighed, hvilket er grundlaget for nærværende indstilling.

Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ikke økonomisk betydning for kommunen.

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender svaret til Ankestyrelsen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning sende svaret til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil herefter træffe beslutning om, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag, dvs. nærmere vurdere, om kommunen har efterlevet de offentligretlige regler, herunder reglerne om kommunernes tilsynsforpligtelse på området,

 

Søren Wille /Hans Christian Karsten

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at svarudkast til udtalelsen ”Svar til Ankestyrelsen på høring om mulig tilsynssag, Fælledby” (bilag 2), sendes til Ankestyrelsen som Borgerrepræsentationens, og dermed kommunens, udtalelse i sagen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. august 2021 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag: 

T

“At det er teknik- og miljøborgmesteren som øverste ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed chef for kommunens tilsyn med aktiviteterne på Amager Fælled, der skal underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen om kommunens tilsyn.” 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen mente ikke umiddelbart, at Teknik- og Miljøudvalget kunne beslutte, at resortborgmesteren kunne erstatte overborgmesteren, idet Ankestyrelsen eksplicit har udbedt sig en udtalelse fra den samlede borgerrepræsentation. Ændringsforslaget blev derfor ikke behandlet. 

 

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme. 

 

 

For stemte:  A, C, F, O og V. 

Imod stemte:  Ø og Å. 

 

 

Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:  

 

“Vi finder, at det er teknik- og miljøborgmesteren som øverste ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed chef for kommunens tilsyn med aktiviteterne på Amager Fælled, der bør underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen om kommunens tilsyn.” 

 

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:  

 

“Vi beklager meget, at vi ikke fik lov på udvalgsmødet til at få sat ændringsforslaget om, at teknik- og miljøborgmesteren skal underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen til afstemning, idet kommunen har delt administrativ ledelse, og at det er borgmesteren, der er øverste administrativt ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed tilsynet med Amager Fælled.” 

 

 

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:  

 

”Partierne stemmer nej til høringssvaret, da vi ikke mener, der er skabt tilstrækkelig klarhed i sagen om betydningen af de fire tilladelser udstedt af Teknik- og Miljøforvaltningen sammenholdt med klagerne over lokalplanen og VVM’en. Partierne har ønsket at få en second opinion for at få afprøvet, om der var et juridisk grundlag for at agere anderledes, da bl.a. professor ved Københavns Universitet Peter Pagh og professor ved Aarhus Universitet Ellen Magrethe Basse er kommet med en anden vurdering end Teknik- og Miljøforvaltningen og HORTEN, men der har desværre ikke været politisk opbakning til at få skabt tilstrækkelig klarhed i sagen.” 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):
”At det er teknik- og miljøborgmesteren som øverste ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed chef for kommunens tilsyn med aktiviteterne på Amager Fælled, der skal underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen om kommunens tilsyn.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 33 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, V, C og O.
Imod stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

 

Det Konservative Folkeparti, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Vi finder, at det er teknik- og miljøborgmesteren som øverste ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed chef for kommunens tilsyn med aktiviteterne på Amager Fælled, der bør underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen om kommunens tilsyn.”

 

Enhedslisten og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne stemmer nej til høringssvaret, da vi ikke mener, der er skabt tilstrækkelig klarhed i sagen om betydningen af de fire tilladelser udstedt af Teknik- og Miljøforvaltningen sammenholdt med klagerne over lokalplanen og VVM’en. Partierne har ønsket at få en second opinion for at få afprøvet, om der var et juridisk grundlag for at agere anderledes, da bl.a. professor ved Københavns Universitet Peter Pagh og professor ved Aarhus Universitet Ellen Magrethe Basse er kommet med en anden vurdering end Teknik- og Miljøforvaltningen og HORTEN, men der har desværre ikke været politisk opbakning til at få skabt tilstrækkelig klarhed i sagen.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Vi beklager meget, at vi ikke fik lov på udvalgsmødet til at få sat ændringsforslaget om, at teknik- og miljøborgmesteren skal underskrive udtalelsen til Ankestyrelsen til afstemning, idet kommunen har delt administrativ ledelse, og at det er borgmesteren, der er øverste administrativt ansvarlige for Teknik- og Miljøforvaltningen og dermed tilsynet med Amager Fælled.” 

Til top