Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kapellet på Assistens Kirkegård

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til ny anvendelse af kapellet på Assistens Kirkegård.

Indstilling

 

Indstilling om, 

  1. at det godkendes, at kapellet på Assistens Kirkegård stilles huslejefrit til rådighed for en ny bruger med et driftstilskud på 298 t.kr. årligt.
  2. at det godkendes, at foreningen Turning Tables er ny bruger af kapellet.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

(Standsningssag)

Problemstilling

 

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) opsagde den 13. august 2020 driftsaftalen med foreningen Kulturcentret Assistens om driften af kapellet på Assistens Kirkegård på baggrund af et ønske fra foreningen, da den var gået konkurs.

Der har siden pågået et arbejde med at rydde og rengøre kapellet, og med at vælge en ny ibrugtagning.

KFU godkendte den 14. april 2021 en procesplan for det videre arbejde, herunder at der skal indkaldes til et aktørmøde med det formål at afsøge muligheden for, at flere aktører kan slå sig sammen om driften for at skabe flest mulige aktiviteter og en stor variation af aktiviteter.

Løsning

 

Den 8. juni 2021 holdt Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) et møde med deltagelse af ca. 40 aktører med interesse for kapellet samt flere medlemmer af KFU. Mødet viste en stor interesse for driften af kapellet med mange forskellige kulturelle formål for øje.

Den 28. juni holdt KFF åbent hus i kapellet, hvilket ikke havde været muligt før grundet corona-restriktionerne. Alle aktører var inviteret, og omkring 50 interesserede benyttede sig af muligheden for at komme og se kapellet indefra.

Tilskud

Der er afsat et varigt tilskud på 298 t. kr. til kapellet på Assistens Kirkegård samt budgetkompensation for huslejen til kapellet svarende til 390 t. kr.

Kapellet kan derfor stilles huslejefrit til rådighed for én eller flere nye brugere med et driftstilskud på 298 t. kr. årligt under de nuværende vilkår.

Valg af bruger

Bilag 1 og 2 indeholder en oversigt over de aktører, der hidtil har indsendt idéer til aktiviteter i kapellet eller forslag til selv at stå for driften. Hertil har flere andre aktører udvist endnu ikke konkretiseret interesse for driften af kapellet, bl.a. i forbindelse med de to afholdte aktørmøder henholdsvis den 4. november 2020 og den 8. juni 2021.

Der kan vælges én eller flere af de brugere, som allerede har tilkendegivet konkret interesse for at drive kapellet. Forvaltningen kan gå i dialog med de(n) valgte bruger(e) med henblik på at udarbejde en model for fremtidig drift med udgangspunkt i KFU's drøftelser og kravene til anvendelse af bygningen.

En model for fremtidig drift kan forelægges KFU i november 2021, og en ny bruger forventes at kunne flytte ind i kapellet den 1. januar 2022 eller snarest muligt herefter.

Midlertidig brug

Kapellet står klar til brug, og flere interessenter har ønsket at anvende stedet i en kortere periode, inden en ny bruger forventes at kunne flytte ind. Hvis KFU ønsker, at Kapellet skal stilles til rådighed for midlertidige pop-up arrangementer, foreslår forvaltningen, at Kultur N og/eller Nørrebro Lokaludvalg kan stå for de midlertidige bookinger. Den midlertidige brug vil, i givet fald, blive givet vederlagsfrit til kortvarige kulturarrangementer og uden tilskud.

Økonomi

 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at vælge én eller flere brugere til en fremtidig driftsaftale for kapellet, vil forvaltningen gå i dialog med givne aktør(er) med henblik på at udarbejde en model for ibrugtagning, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Kapellet kan anvendes til pop-up kulturaktiviteter, vil forvaltningen i samarbejde med Kultur N/Nørrebro Lokaludvalg tilrettelægge en bookingproces.

Forvaltningen meddeler alle aktører, der har vist interesse for kapellet, om beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Mette Touborg                                                               /Mads Kamp Hansen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at kapellet på Assistens Kirkegård stilles huslejefrit til rådighed for en ny bruger med et driftstilskud på 298 t. kr. årligt,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter en ny bruger af kapellet,
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om kapellet skal stilles midlertidigt huslejefrit til rådighed for én eller flere aktører i perioden indtil en ny bruger kan flytte ind.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 18. august 2021

 

Der blev begæret afstemning om et procedureforslag om, at fristen for at tilkendegive sin interesse for kapellet forlænges med 2 måneder med henblik på kontakt til flere aktører.

 

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte for procedureforslaget.

 

Et flertal (Simon Strange, Jonas Bjørn Jensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Maria Frej og Christopher Røhl Andersen) stemte imod.

 

Procedureforslaget blev således forkastet.

 

I forhold til indstillingens 1. og 2. at-punkt blev der begæret afstemning om et forslag om, at foreningen Turning Tables godkendes som ny bruger af kapellet, samt at der udarbejdes et budgetnotat på 1,2 mio. kr. årligt driftstilskud i fire år, således at det samlede årlige driftstilskud vil udgøre 1,5 mio. kr.

 

Et flertal (Simon Strange, Jonas Bjørn Jensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Maria Frej og Christopher Røhl Andersen) stemte for forslaget.

 

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

 

Forslaget blev dermed godkendt.

 

Karina Bergmann begærede i medfør af styrelseslovens § 23 de dele af beslutningen, der er omfattet af standsningsretten, standset og indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede indstillingens 3. at-punkt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen/Kultur N blev anmodet om at samle op på processen, og herunder henvise de forskellige aktører, der har tilkendegivet deres interesse, til relevante institutioner mv.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”At fristen for at tilkendegive sin interesse for kapellet forlænges med 2 måneder med henblik på kontakt til flere aktører”

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag om erstatning af 2. at-punkt (ÆF2):

”At indstille ansøger nr. 10 Viktor Melnikovs projekt.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 35 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 35 stemmer imod 6. 5 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og O.

Imod stemte: A, Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Undlod at stemme: V.

 

Der var herefter delt afstemning om indstillingen:

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 47 stemmer imod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F, V, Å, C, O og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med 35 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, 9 medlemmer af Ø (Ali Hansen, Allan Mylius Thomsen, Gorm Anker Gunnarsen, Gyda Heding, Jens Kjær Christensen, Karina Vestergård Madsen, Knud Holt Nielsen, Ninna Hedeager Olsen og Sinem Demir), B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: 1 medlem af Ø (Hassan Nur Wardere), V, C og O.

Til top