Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Metroselskabet I/S - Vedtægtsændringer til godkendelse og orientering om årsrapport og CSR-rapport 2021

Se alle bilag

Ændringer til vedtægt for Metroselskabet I/S, som bl.a. omfatter opdatering i forhold til selskabets nuværende opgaver og gældende praksis i styringen heraf, forelægges til godkendelse.

Derudover fremlægges til efterretning Metroselskabet I/S’ CSR-rapport og årsrapport for 2021, som viser et resultat på niveau med det forventede, da selskabet er blevet kompenseret for tab som følge af COVID-19.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at ændringer til vedtægt for Metroselskabet I/S, jf. bilag 1, godkendes med undtagelse af ændring af vedtægtens § 8, 2. punkt, 4. afsnit, 3. dot, idet det samtidig godkendes, at Københavns Kommune arbejder for at opnå enighed med de øvrige interessenter om at erstatte samme bestemmelse med følgende ordlyd: ”Beslutning om indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro skal forelægges interessenterne til godkendelse. Dette kan ske skriftligt”, og at Økonomiforvaltningen på Københavns Kommunes vegne bemyndiges til at godkende bestemmelsen med den ændrede formulering, såfremt der opnås enighed med de øvrige interessenter herom,
  2. at årsrapport og CSR-rapport for 2021 for Metroselskabet I/S, jf. bilag 2 og 3, tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 procent, staten v/Transportministeriet med 41,7 procent og Frederiksberg Kommune med 8,3 procent.

På interessentskabsmøde den 31. marts 2022 har ejerne godkendt ændringer af selskabets vedtægt efter forslag fra bestyrelsen. Københavns Kommunes tiltrædelse af vedtægtsændringerne er dog med forbehold i henhold til Borgerrepræsentationens delegationsbeslutning af 11. januar 2022 (dagsordenspunkt 4), hvorefter dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen skal forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Tilsvarende har ejerne på interessentskabsmødet godkendt selskabets årsrapport og CSR-rapport for 2021, som fremlægges til efterretning.

Løsning

Forslag om vedtægtsændringer

Metroselskabets bestyrelse har den 25. februar 2022 indstillet forslag til vedtægtsændringer til ejernes godkendelse. Ændringerne, jf. bilag 1, foreslås med henblik på, at vedtægten afspejler hhv. selskabets nuværende opgaver og den gældende praksis i styringen af selskabets opgaver samt at tekst, der relaterer sig til bagudrettede handlinger slettes.

Herudover indstilles forslag til ændringer af vedtægtens bilag 1, der fastlægger proceduren for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Ændringerne skal bl.a. sikre, at der i forbindelse med nyvalg af medarbejderrepræsentanter udpeges suppleanter.

Ejerne tiltrådte på interessentskabsmødet den 31. marts 2022 vedtægtsændringerne. For Københavns Kommunes vedkommende med forbehold for Borgerrepræsentationens endelige godkendelse.

Årsrapport og CSR-rapport 2021 for Metroselskabet I/S

Metroselskabets bestyrelse godkendte på bestyrelsesmøde den 25. februar 2022 årsrapport 2021 for Metroselskabet I/S, jf. bilag 2. Selskabets revisorer har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser.

Årsregnskabet for 2021 er særligt påvirket af COVID-19 og ændringen i billetindtægtsdelingen i Hovedstaden med afskaffelse af dobbeltfaktormodellen.

Afskaffelse af dobbeltfaktormodellen, der er tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 25. marts 2021 med virkning fra 1. januar 2021, medfører, at selskabets indtægtsgrundlag reduceres med årlige beløb i størrelsesordenen 278-384 mio. kr. eller i alt 14,9 mia. kr. for perioden fra 2021 til og med 2060. Samtidigt med afskaffelsen af dobbeltfaktor-modellen har staten foretaget et tilsvarende kapitalindskud i Metroselskabet på 14,9 mia. kr. Ændringerne har i regnskabet betydning for beregning af genindvindingsværdien og dermed værdien af anlægsaktiverne, årets nedskrivning, tilgodehavender hos ejerne samt egenkapitalen.

Årets resultat før af- og nedskrivninger udgør et overskud på 381 mio. kr., hvilket er på niveau med det forudsatte, da selskabet af staten er blevet kompenseret for tab som følge af COVID-19 med 708 mio. kr.

Metroen har i 2021 haft 73,4 mio. passagerer i forhold til oprindeligt budget på 136,6 mio. passagerer.

Af- og nedskrivninger udgjorde en udgift på 12.657 mio. kr., hvoraf 442 mio. kr. vedrører afskrivninger af Metro i drift og 12.215 mio. kr. vedrører nedskrivning af Metroen primært som følge af ophævelsen af dobbeltfaktormodellen.

De finansielle poster udgjorde en samlet udgift på 380 mio. kr. og markedsværdireguleringen for 2021 udgjorde en indtægt på 931 mio. kr. Markedsværdireguleringen er alene en regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig betydning.

Årets resultat udgør herefter et underskud på 11.725 mio. kr.

Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2021 negativ og udgjorde -2.446 mio. kr. Selskabets korrigerede egenkapital (korrigeret for markedsværdireguleringen) er positiv og udgør 5.190 mio. kr. ultimo 2021. Selskabets korrigerede egenkapital er således steget med 2.263 mio. kr. i forhold til 2020, hvilket skyldes statens indskud på 14.919 mio. kr. og et resultat før markedsværdiregulering på -12.656 mio. kr.

Metroselskabet er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 procent for selskabet. Da selskabet fortsat kan servicere sin gæld, medfører den negative egenkapital ikke behov for yderligere indskud fra ejerne.

Selskabet havde i 2021 investeringer til M4 Sydhavn og Metro i drift på 1.799 mio. kr., hvilket er i niveau med forventningen.

Samlet har metrolinjerne haft en tilfredsstillende driftsstabilitet over målsætningen på 98%, ligesom kundetilfredsheden ligger på et højt niveau.

Langtidsbudgettet viser, at selskabets nettogæld forventes at nå sit maksimum i 2025 på 33,6 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter). Gælden forventes nu at være tilbagebetalt i 2062. Tilbagebetalingstiden er dermed forøget med 1 år. Forøgelsen er det samlede resultat af hhv. det forventede tab i medfør af passagerindsvinget efter COVID-19 og den positive effekt af de budgetmæssige besparelser som følge af selskabets øgede renteafdækning til 80% af gælden.

Metroselskabets CSR-rapport for 2021 indeholder dels en afrapportering på selskabets aktiviteter i 2021 og dels en beskrivelse af selskabets fokusområder for 2022 forankret i FN’s Global Compact.

2021 blev desværre året, hvor selskabet oplevede den første dødsulykke på et af sine anlægsprojekter. Selskabet foretog en omfattende undersøgelse af, hvad der førte til ulykken med det klare formål, at en lignende ulykke ikke skal gentage sig i nuværende og fremtidige projekter. Sideløbende har selskabet i 2021 haft et særligt fokus på indsatser inden for arbejdsmiljøstrategien ”Sikkerhed på rette spor”.

Metroselskabet har derudover haft fokus på at bidrage til at indfri de ambitiøse klimamål for Danmark generelt og for Københavnsområdet både i drift og anlæg.

Arbejdet med klima- og miljøområdet og et sikkert arbejdsmiljø fortsætter i 2022. Fokusområderne er i overensstemmelse med den af Borgerrepræsentationen vedtagne ejerstrategi for selskabet.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Metroselskabet I/S og de øvrige ejere orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

 

Søren Hartmann Hede  /   Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at ændringer til vedtægt for Metroselskabet I/S, jf. bilag 1, godkendes,
  2. at årsrapport og CSR-rapport for 2021 for Metroselskabet I/S, jf. bilag 2 og 3, tages til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere sagsoplysning.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

 

”Det foreslås, at 1. at-punkt ændres fra:

 

”1. at ændringer til vedtægt for Metroselskabet I/S, jf. bilag 1, godkendes,”

 

til:

 

”1. at ændringer til vedtægt for Metroselskabet I/S, jf. bilag 1, godkendes med undtagelse af ændring af vedtægtens § 8, 2. punkt, 4. afsnit, 3. dot, idet det samtidig godkendes, at Københavns Kommune arbejder for at opnå enighed med de øvrige interessenter om at erstatte samme bestemmelse med følgende ordlyd: ”Beslutning om indstilling fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af udbud herunder tildelingskriterier, og indgåelse af kontrakter for så vidt angår de større kontrakter om anlæg, drift og vedligeholdelse af den samlede metro skal forelægges interessenterne til godkendelse. Dette kan ske skriftligt”, og at Økonomiforvaltningen på Københavns Kommunes vegne bemyndiges til at godkende bestemmelsen med den ændrede formulering, såfremt der opnås enighed med de øvrige interessenter herom.”

 

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

 

Den herefter ændrede indstilling blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top