Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg som ændrer rammen for parkering på Nuuks Plads, så der ikke skal etableres parkeringspladser udover pladser til afsætning mv. (0-norm) til ny bebyggelse, skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads, jf. bilag 2, sendes i otte ugers offentlig høring.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 4. november 2021 ved behandlingen af den endelige vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 489 ’Nuuks Plads Metrostationsplads’ at sende sagen tilbage til Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen for at få fremlagt et nyt kommuneplantillæg med en 0-norm for parkering i lokalplanområdet og et tilsvarende revideret lokalplanforslag.

En 0-norm for parkering betyder, at der ikke skal etableres parkering til ny bebyggelse, udover parkering til renovation, varelevering og afsætning samt handicapparkering.

Nuuks Plads er i dag omfattet af Kommuneplan 2019’s generelle bestemmelser om parkering i ’Tætbyen’. Efter de gældende parkeringsbestemmelser skal der etableres ca. 43 parkeringspladser til de maksimalt 10.000 m2 etageareal bestående af familie- og ungdomsboliger, serviceerhverv og detailhandel som lokalplanforslaget muliggør.

Løsning

Med kommuneplantillægget foreslås det tilføjet som særlig bemærkning til kommuneplanrammen C3*, at der kun skal etableres parkering til renovation, varelevering og afsætning samt handicapparkering til ny bebyggelse og ombygning af bevaret bebyggelse på matr. 2015 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Kommuneplanrammen foreslås ikke ændret derudover.

Forudgående offentlighed
Da der ikke er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, har Økonomiforvaltningen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget foretaget indkaldelse af idéer og forslag (forudgående offentlighed) mhp. planlægningsarbejdet, jf. planlovens § 23 c. Økonomiudvalget blev orienteret herom på mødet den 11. januar 2022.

Forvaltningen har modtaget 45 høringssvar fra Københavns Museum og 44 borgere, hvoraf langt størstedelen bor i lokalområdet.

Størstedelen – ca. 38 - af høringssvarene fra borgerne er generelt kritiske og modstandere af overvejelserne om, at der ikke skal etableres parkeringspladser til ny bebyggelse på Nuuks Plads. Et mindre antal (6 høringssvar) tilslutter sig en 0-parkeringsnorm.

Det fremgår blandt andet af de kritiske høringssvar, at nybyggeri medfører behov for parkeringspladser, og at der allerede er kamp om parkeringspladser og meget søgetrafik i området. Mange høringssvar er også imod, at det konkrete projekt forudsætter nedlæggelse af 12 gadeparkeringspladser og ønsker at der etableres en parkeringskælder.

Af de høringssvar, som er positive overfor en 0-norm, fremgår det blandt andet, at der er for mange biler som optager for meget plads i det offentlige rum som i stedet bør frigøres til gående og cyklister.

Høringssvarene fremgår af bilag 4.

Nørrebro Lokaludvalg har ikke indsendt et høringssvar til den forudgående offentlighed. Af lokaludvalgets tidligere høringssvar til lokalplanforslaget fremgik det, at lokaludvalget har delte holdninger til forslaget om en 0-norm.

Miljøvurdering
Kommuneplantillægget ændrer alene parkeringsnormen for et mindre lokalt område og ændrer ikke de nuværende anvendelses- eller byggemulighederne. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget vil få minimal indvirkning på miljøet samlet set, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering. Forvaltningens screening af, om der skal foretages en miljøvurdering, er vedlagt som bilag 5. Forvaltningen har gennemført en høring om screeningen af relevante myndigheder. Ingen af de hørte myndigheder har haft bemærkninger til screeningen.

Økonomi

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads sendes i otte ugers offentlig høring.

Efter endt offentlig høring vil Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde indstilling om forslag til tillæg 1 til lokalplan 489 ’Nuuks Plads Metrostationsplads’ med tilhørende kommuneplantillæg, som forventes fremlagt til endelig politisk behandling ultimo 2022.

 

Søren Hartmann Hede                                    /Søren Tegen Pedersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at forslag til kommuneplantillæg for Nuuks Plads, jf. bilag 2, sendes i otte ugers offentlig høring.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 6 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og B.

Imod stemte: A, C og V.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke et kommuneplantilllæg, hvor der bliver færre parkeringspladser. Vi mener heller ikke, at denne fortætning i form af det potentielt kommende byggeri er en kvalitet.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke et kommuneplantilllæg, hvor der bliver færre parkeringspladser.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt med 28 stemmer imod 25. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte:  Ø, B, F og Å
Imod stemte: A, C, V, I, D og O

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke et kommuneplantillæg, hvor der bliver færre parkeringspladser. Vi mener heller ikke, at denne fortætning i form af det potentielt kommende byggeri er en kvalitet.”

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker ikke et kommuneplantilllæg, hvor der bliver færre parkeringspladser.”

 

Der blev givet frist for mindretalsudtalelser til mandag den 6. juni 2022, kl. 12.00.

Til top