Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Projektændringer i Trafikø Indre Nørrebro, Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag til ændring i projektet Trafikø Indre Nørrebro, herunder alternativ placering til forsøg om grøn trafikvej, som blev besluttet med Budget 2022.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at forsøg med grøn trafikvej placeres i Stefansgade og ikke i Stengade som besluttet i Budget 2022,
  2. at den automatiserede pullert placeres i Slotsgade, som oprindeligt tiltænkt i Trafikplan Indre Nørrebro,
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til ”Indre Nørrebro, trafikø” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnit og bilag 3,
  4. at bevillingerne til ”Indre Nørrebro, trafikø”, ”Baggesensgade, cykelsti ved søerne” og ”Indre Nørrebro, trafikplan” lægges sammen under projektet ”Indre Nørrebro, trafikplan” med samlet ibrugtagning april 2024, jf. økonomiafsnit og bilag 3. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2022 (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) (Borgerrepræsentationen (BR) 7. oktober 2021) indgik at anlægge en trafikø på Indre Nørrebro og en grøn trafikvej på Stengade, der begrænser fossil biltrafik og kun giver adgang for nulemissionskøretøjer. Den grønne trafikvej anlægges, så der løbende kan laves lokale tilpasninger. Projektet evalueres i 2024, hvorefter det politisk besluttes, om forsøget skal gøres permanent.

Med Trafikplan Indre Nørrebro (BR 11. februar 2016) blev det besluttet at lukke for gennemkørende biltrafik mellem Nørrebrogade og Blågårdsgadekvarteret, hvor kun linje 1A kan køre igennem busslusen på Stengade. En grøn trafikvej i Stengade strider derfor mod Trafikplan Indre Nørrebro og møder modstand fra lokalområdet. Forvaltningen anbefaler, at den grønne trafikvej etableres i Stefansgade på Nørrebro.

Ved en fejl fremgik det i Budget 2022, at en automatiseret pullert etableres i Stengade. Borgerrepræsentationen (BR) skal derfor også tage stilling til, at pullerten placeres i Slotsgade, som oprindelig tiltænkt i Trafikplan Indre Nørrebro.

Løsning

Placering af forsøg med grøn trafikvej

Trafikø Indre Nørrebro har i stort omfang samme formål som det allerede vedtagne projekt Trafikplan Indre Nørrebro – at hindre gennemkørende trafik og sænke hastigheden i Blågårdsgadekvarteret samt skabe bedre forhold for bløde trafikanter. Principperne bag den vedtagne trafikplan samt indholdet i beslutningen i Budget 2022 fremgår af bilag 2.

En grøn trafikvej igennem det pågældende område på Indre Nørrebro vil uanset valg af linjeføring være i modstrid med Trafikplan Indre Nørrebros ambition om at hindre al gennemkørende trafik på nær busser, cyklister og fodgængere.

Forvaltningen har på baggrund af den lokale modstand til forsøget om en grøn trafikvej på Stengade undersøgt en række alternative placeringer, hvor Stefansgade har vist sig som den mest oplagte.

Stefansgade er velegnet til forsøg med grøn trafikvej af flere årsager. Stefansgade ligger i et område, der i forvejen er reguleret med mange ensretninger, men fordi Stefansgade ligger parallelt med Jagtvej, kan den fungere som en genvej for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro i perioder, hvor der er trængsel på Jagtvej. Der er anlagt nye hastighedsdæmpende foranstaltninger, og der er indført en 40 km/t zone på Stefansgade, men etablering af en grøn trafikvej vil begrænse denne gennemkørende trafik yderligere.

Stefansgade er smal uden cykelstier på trods af mange cyklister på selve strækningen. Derfor er den også udpeget som mulig cykelgade i Cykelstiprioriteringsplanen (BR 30. marts 2017), og er i mobilitetsanalyserne (BR 3. juni 2021) foreslået som ny cykelrute og med etablering af ensretning for biltrafikken. Samtidig er der mange krydsende cyklister og gående, hvoraf mange er børn. Det skyldes bl.a. den populære flyverlegeplads og fodboldbanerne i Nørrebroparken, den grønne cykelrute, der går gennem Nørrebroparken og krydser Stefansgade, og de mange populære cafeer, butikker og udeserveringer på Stefansgade, Jægersborggade m.fl. Ved at etablere en grøn trafikvej på strækningen, vil den gennemkørende biltrafik reduceres, og dermed gøre forholdene bedre for de mange bløde trafikanter.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at konkretiseringen af forsøget med grøn trafikvej på Stefansgade sker i samarbejde og dialog med Nørrebro Lokaludvalg samt lokale interessenter.

De fossile køretøjer, der ikke længere kan køre gennem Stefansgade, vil fordele sig på Borups Allé, Lundtoftegade, Ågade, Jagtvej og Hillerødgade. Trafik med ærinde på Stefansgade eller tværgaderne vil stadig kunne finde vej ind til området, idet der vil være adgang til alle adresser i fossile køretøjer (jf. bilag 5).

Projektændringerne har ingen konsekvenser for træer eller parkeringspladser.

Høring
Nørrebro Lokaludvalg har haft løsningen i høring fra den 9. marts til den 1. april 2022 og er tilfredse med, at forvaltningen har lyttet til lokalområdets ønske om at få flyttet den grønne trafikvej væk fra Indre Nørrebro. Lokaludvalget ser Stefansgade, som en langt bedre placering til forsøget, da vejen i forvejen ønskes trafiksaneret, hvor særligt den gennemkørende trafik ønskes nedsat (jf. bilag 6). Nørrebro Lokaludvalg ønsker, at den grønne trafikvej etableres med nummerpladegenkendelse, hvilket der ikke er bevilliget penge til. 

Placering af pullert
Ved Budget 2022 fremgik det ved en fejl, at der skal placeres en pullert i Stengade og ikke i Slotsgade. I trafikplanen har forvaltningen i dialog med politiet placeret pullerten i Slotsgade og spærret Stengade for biltrafik ved hjælp af skiltning og afmærkning. Dette er sket ud fra helhedsmæssige betragtninger og vurdering af funktionalitet og daglig drift, herunder risiko for hærværk samt udfordringer i forbindelse med busdriften af linje 1A. 
Forvaltningen anbefaler derfor at placere pullerten i Slotsgade som oprindelig tiltænkt i Trafikplan Indre Nørrebro.

Sammenlægning af bevillinger
For at opnå en mere effektiv og overskuelig økonomi- og tidsstyring anbefaler forvaltningen, at bevillingerne til ”Indre Nørrebro, trafikø”, ”Baggesensgade, cykelsti v. søerne” samt ”Indre Nørrebro, trafikplan” lægges sammen under projektet ”Indre Nørrebro, trafikplan”. Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ingen betydning for indholdet af projekterne. Den samlede ibrugtagning følger tidsplanen for Indre Nørrebro Trafikø, som er april 2024.

Politisk handlerum
Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at fastholde forsøget med den grønne trafikvej i Stengade, som besluttet i Budget 2022. Forvaltningen bemærker at, denne beslutning vil møde stor lokal modstand (jf. bilag 6) og må som nævnt forventes at give mere trafik igennem Blågårdsgadekvarteret end besluttet med Trafikplan Indre Nørrebro.

Økonomi

I Budget 2022 blev afsat 3,4 mio. kr. (2022 p/l) til ”Indre Nørrebro, trafikø”. Heraf blev 0,6 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 2,7 mio. kr. (2022 p/l) frigives, jf. bilag 3.

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til anlægsprojekterne ”Indre Nørrebro, trafikø”, ”Baggesensgade, cykelsti v. søerne” samt ”Indre Nørrebro, trafikplan” lægges sammen under projektet ”Indre Nørrebro, trafikplan”, jf. bilag 3.

Som følge af beslutningen om forvaltningens nye bygherremodel (BR 16. december 2021) skal bygherreomkostningerne på forvaltningens anlægsprojekter genberegnes. Denne genberegning forventes godkendt på BR 2. juni 2022 med første sag om bevillingsmæssige ændringer.

De bevillingsmæssige konsekvenser af sammenlægningen af de tre projekter i denne indstilling medtages i anden sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 1. september 2022).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte anlægsprojektet i maj 2022 med forventet ibrugtagning senest april 2024.

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning vil lokaludvalget blive inddraget i den videre udførsel af både Trafikplan Indre Nørrebro, Trafikø Indre Nørrebro og forsøg med grøn trafikvej. Den nærmere proces aftales med lokaludvalget.

 

Søren Wille                                  /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forsøg med grøn trafikvej placeres i Stefansgade og ikke i Stengade som besluttet i Budget 2022,
  2. at den automatiserede pullert placeres i Slotsgade, som oprindeligt tiltænkt i Trafikplan Indre Nørrebro,
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til ”Indre Nørrebro, trafikø” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnit og bilag 3,
  4. at bevillingerne til ”Indre Nørrebro, trafikø”, ”Baggesensgade, cykelsti ved søerne” og ”Indre Nørrebro, trafikplan” lægges sammen under projektet ”Indre Nørrebro, trafikplan” med samlet ibrugtagning april 2024, jf. økonomiafsnit og bilag 3.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

"at Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et alternativt forslag, der øger fremkommeligheden og mindsker trængslen"

 

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, F, V, Ø og Å

 

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Konservative er imod trafiklabyrinter der forøger trængslen og mindsker fremkommeligheden, derfor kan Konservative ikke støtte forslage der implementer trafikøer".

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Konservative noterer sig, at lokale høringer har medført, at der ikke er tilslutning til den planlagte trafiklabyrint, hvilket viser udfordringerne med trafikøer."

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B og V.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: Ingen.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. april 2022:

 

"Konservative er imod trafiklabyrinter der forøger trængslen og mindsker fremkommeligheden, derfor kan Konservative ikke støtte forslaget der implementer trafikøer".

 

"Konservative noterer sig, at lokale høringer har medført, at der ikke er tilslutning til den planlagte trafiklabyrint, hvilket viser udfordringerne med trafikøer."

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

"at Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger et alternativt forslag, der øger fremkommeligheden og mindsker trængslen."

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 44 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og D
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 42 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O
Imod stemte: C og D

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen:

"Konservative er imod trafiklabyrinter der forøger trængslen og mindsker fremkommeligheden, derfor kan Konservative ikke støtte forslaget der implementer trafikøer".

"Konservative noterer sig, at lokale høringer har medført, at der ikke er tilslutning til den planlagte trafiklabyrint, hvilket viser udfordringerne med trafikøer."
Til top