Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Miljøkonsekvensvurdering og forslag til kommuneplantillæg for Valby Skybrudstunnel, Valby og Vesterbro-Kongens Enghave

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse og udkast til udledningstilladelsesamt forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende forslag til miljøkonsekvensrapport (bilag 5) for Valby skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse (bilag 8) og udkast til udledningstilladelse (bilag 9)  med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger,
  2. at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger sammen med forslag til miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Valby Skybrudstunnel er en konkretisering af Skybrudsplanen, der er indarbejdet i Københavns Kommuneplan 2019. HOFOR og Frederiksberg Forsyning har den 12. oktober 2020 ansøgt om VVM-tilladelse til anlæg og drift af Valby Skybrudstunnel.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg i forhold til ændring af tunneltracé for Valby Skybrudstunnel (bilag 2). Økonomiforvaltningen har udarbejdet en hvidbog på baggrund af gennemført forudgående offentlighed om kommuneplantillægget (bilag 4).      

Bygherre (HOFOR) er i henhold til miljøvurderingsloven ansvarlig for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, der skal beskrive de miljømæssige påvirkninger af anlæg og drift ved det ansøgte projekt (uddybes i kap. 4, bilag 5). Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på baggrund af lovkrav samt VVM-myndighedens (Teknik- og Miljøforvaltningen) afgrænsningsudtalelse (bilag 6), der fastlægger, hvilke miljøtemaer som skal behandles i miljøkonsekvensrapporten. 

Løsning

Valby Skybrudstunnel skal bortlede vand fra Valby og Frederiksberg Vest i henhold til København Kommunens overordnede planlægning for skybrudshåndtering og således være med til at sikre disse områder mod omfattende oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Skybrudstunnelen fungerer ved, at der ved høj vandstand i kloakken, som opstår ved ekstremnedbørshændelser, ledes vand fra kloaksystemet til tunnelen. Når tunnelen bliver fyldt med vand ved kraftige skybrud, pumpes vandet ud i Enghave Kanal. Det vand, der står tilbage i tunnelen, når skybruddet er overstået, pumpes tilbage til kloaksystemet, når der igen er kapacitet på spildevandsrenseanlæg Damhusåen.

Tunnelen kan således bruges som bassin til opmagasinering af overløbsvand fra blandt andet Gåsebækkloakken. Det betyder, at mængden af vand, der i dag løber urenset fra kloakken til Gåsebækrenden, når det regner kraftigt (det såkaldte overløbsvand), reduceres. Vandet fra tunnelen ledes til renseanlæg i stedet for til havet, og derved opnås både færre overløbshændelser og en samlet reduktion i mængden af forurenet overløbsvand til vandområdet. Skybrudstunnelen vil medføre opfyldelse af spildevandsplanens målsætning om at reducere antallet af overløb fra Gåsebækrenden fra ca. fire gange om året til under et overløb om året.

Tunnelen skal anlægges som en 2.480 m lang boret tunnel med en indre diameter på 3,4 m, og placeres i kalklaget 15 til 20 meter nede i Københavns undergrund. Tunnelen anlægges fra Høffdingsvej/ Ramsingsvej, hvor F. L. Smidth har til huse til Enghave Kanal ved haveforeningen Musikbyen, hvor der etableres teknikbygning med pumpestation (se oversigtskort bilag 7).

I anlægsperioden bliver der anlagt fire byggepladser på tunnelstrækningen til borearbejde og til etablering af skakte under terræn. En byggeplads ved Ramsingsvej/Høffdingsvej (på F. L. Smidth-grunden), en ved Blushøjvej, en ved Musikbyen og en ved Enghave Kanal. På byggepladserne skal der bores sekantpæle ned og spunses inden tunnelboremaskiner kan nedsænkes i skakterne og igangsætte borearbejdet.

Kommuneplantillæg

Den omtrentlige placering af kommende skybrudsledninger fremgår af retningslinjerne i Kommuneplan 2019. Valby Skybrudstunnel er i kommuneplanens retningslinjer planlagt til at løbe som en underjordisk tunnel fra Høffdingsvej til Torveporten og videre langs Torveporten, Poppelstykket og Blushøjvej og derfra ind under Valbyparken, hvor ledningen fortsætter som en åben rende med udløb i Kalveboderne.

Med kommuneplantillægget (bilag 2) foreslås tracéet ændret, således at den underjordiske tunnel i stedet løber fra Høffdingsvej til Blushøjvej og videre under Valbyparken med udløb i Enghave Kanal. Kommuneplanrammen foreslås tilføjet, at der kan etableres en teknikbygning på maks. 100 m2 ved Fragtvej/Enghave Kanal.

Økonomiforvaltningen har, som oplyst til Økonomiudvalget den 11. januar 2022, afholdt forudgående offentlighed for kommuneplantillægget i perioden den 18. januar til den 1. marts 2022. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar, herunder fra Kongens Enghave Lokaludvalg og Valby Lokaludvalg (bilag 3). Resumé af høringssvar og forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af (bilag 4). Høringssvarene omhandler bl.a. kommentarer til og modstand mod den ændrede placering af skybrudstunnellen og bekymringer for støj, vibrationer og trafikbelastning særligt i anlægsfasen. Kgs. Enghave Lokaludvalg er imod en ændret placering og placering af en teknikbygning ved Enghave Kanal, da lokaludvalget mener, at overløb i forbindelse med skybrud vil medføre store gener i og omkring Enghave Kanal og være til skade for dyre- og planteliv.

HOFOR har oplyst, at projektet ikke vil medføre oversvømmelse af haveforeningerne ved Enghave Kanal (som er et spildevandsteknisk anlæg), da kanalen har den fornødne kapacitet til at håndtere overløb fra skybrudstunnelen. Der er ikke konstateret bilag IV-arter i området. De midlertidige støj- og trafikgener mv. vil i så vid udstrækning som muligt blive håndteret i godkendelsen af det konkrete projekt. Der henvises til afsnittene om trafik, støj og natur i miljøkonsekvensrapporten (bilag 5).

Høringssvarene giver således ikke anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg. 

Økonomiforvaltningen har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillægget, da der er tale om en mindre ændring på et overordnet planniveau, som i sig selv alene vil have ubetydelig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har lagt vægt på, at der er tale om en ændring af en eksisterende omtrentlig placering af en underjordisk skybrudstunnel, og at ændringen af kommuneplanrammen alene vedrører placering af en mindre teknikbygning.

Miljøkonsekvensrapport

En miljøkonsekvensvurdering skal efter lovgivningen forholde sig til projektets påvirkning af forskellige miljøparametre på en skala fra væsentlig, moderat, mindre til ubetydelig/neutral. Det er hovedsageligt påvirkninger af væsentlig eller i nogle tilfælde moderat karakter, der har miljømyndighedens opmærksomhed, og hvor der kan blive tale om vilkårsfastsættelse i VVM-tilladelsen.

I miljøkonsekvensrapporten redegøres for, at anlæg og drift af skybrudstunnellen – som er beskrevet ovenfor - samlet set ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. I forhold til støj, friluftsliv og natur på land vil projektet i anlægsfasen give anledning til moderate miljøpåvirkninger. I forhold til de øvrige undersøgte parametre vil projektet i anlæg og drift give anledning til mindre eller ubetydelige påvirkninger.

Støj i anlægsfasen

Miljøkonsekvensrapporten viser, at der i anlægsfasen kan være moderate støjpåvirkninger for omgivelserne. Støjpåvirkningen vil være i områderne omkring de fire byggepladser. Støj reguleres ift., at man som udgangspunkt for bygge- og anlægsvirksomhed i almindelighed må acceptere en støjbelastning ved nærmeste nabo på maksimalt 70 dB(A) i dagperioden og 40 dB(A) i aften og natteperioden. Jf. anbefaling fra WHO kan 45 dB om natten dog accepteres.

Natur i anlægsfasen

I anlægsfasen vil der være perioder med meget støj, som kan påvirke fugle, herunder isfuglen. Såfremt der findes ynglende isfugl i det eksisterende udløbsbygværk ved anlægsstart, vil anlægsarbejdet i selve bygværket ske udenfor yngleperioden for at undgå at påvirke isfuglens ynglesucces.

Miljøkonsekvensrapporten har vist, at der ikke er bilag IV-arter (dvs. særlig beskyttede arter efter habitatdirektivet) i eller i nærheden af de arealer, der inddrages til byggeplads. Isfuglen er ikke en bilag IV-art.

Friluftsliv i anlægsfasen

De rekreative interesser i haveforeningerne påvirkes hovedsageligt af støj. Støjpåvirkningerne vil være størst ved haveforeningerne Kalvebod, Musikbyen, Solskrænten og Frederiksholm. Selv om påvirkningen af haveforeningerne er midlertidig vurderes den samlede påvirkning, pga. antallet af påvirkede havelodder, at være moderat i forhold til de rekreative værdier. Støjpåvirkningen er reduceret ved bygherres valg af støjdæmpet materiel og udførelsesmetoder.

Spildevandsudledning i driftsfasen

Valby Skybrudstunnel har en magasinkapacitet (ca. 28.500 m3) og kan derfor bruges som forsinkelsesbassin, hvor vandet opbevares, inden det ledes til renseanlæg Damhusåen, når der igen er plads i kloaksystemet. Ved de helt store regnhændelser kan der dannes endnu større vandmængder end tunnelkapaciteten og i disse tilfælde vil vandet blive ledt til Enghave Kanal via et pumpehus. Der vil således alene ske udledning af regnvand iblandet få procent spildevand fra skybrudstunnelen til Kalveboderne i særlige situationer.

Miljøkonsekvensrapporten redegør for, at skybrudstunnelen samlet set, i forhold til i dag, vil have en positiv effekt på vandkvaliteten i vandområdet ved Kalveboderne. Det skyldes, at der i dag er mange eksisterende større overløb til vandområdet ved Enghave Kanal/ Gåsebækrenden. Valby Skybrudstunnel vil reducere udledningerne, fordi tunnelrøret i mange regnvandssituationer vil kunne fungere som forsinkelsesbassin. Det er bygherres ønske at bygværket anlægges med fast overløbskant, idet dette system anses for meget driftssikkert, også ved strømafbrydelser.

Skybrudstunnelen vil, i dens funktion som forsinkelsesbassin i spildevandssystemet, i forhold til i dag, medføre en reduktion af overløb fra kloakken til Kalveboderne. Badevandskvaliteten i Kalveboderne ved Valby Strand er på nuværende tidspunkt negativ påvirket af de mange overløb. På grund af reduktion af antal årlige overløb vil projektet bidrage til en forbedring af badevandskvaliteten ved Valby Strand.

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at anlæg og drift af Valby Skybrudstunnel kan ske uden væsentlig påvirkning på miljø og omgivelser med de i bygherres projekt indbyggede afværgeforanstaltninger og de i forvaltningens udkast til VVM-tilladelse (bilag 7) og udkast til udledningstilladelse (bilag 8) angivne vilkår.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget godkender at miljøkonsekvensrapport og tilhørende udkast til VVM-tilladelse og udkast til udledningstilladelse sendes i offentlig høring i otte uger.

Politisk handlerum

Bygherre (HOFOR) har ansøgt om et konkret projekt for Valby Skybrudstunnel med udløb i Enghave Kanal på baggrund af en grundig analyse af mulige alternative løsninger. En gennemgang af de fravalgte løsninger kan ses i miljøkonsekvensrapporten side 65-67 (bilag 5). Analyse viste, at et udløbspunkt ved Enghave Kanal, som er det ansøgte projekt, er mest hensigtsmæssigt ud fra flere forhold herunder miljø, anlægsteknik og bygbarhed. Forvaltningen vurderer at HOFORs analyse er grundig, fagligt og saglig begrundet.

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at godkende bygherres miljøkonsekvensrapport til offentlig høring eller afvise at sende miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring. Hvis udvalget afviser sagen til offentlig høring, kræver det en særlig faglig begrundelse. Eksempelvis om et eller flere emner i miljøkonsekvensrapporten ikke er tilstrækkelig fagligt begrundet.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte den offentlige høring i otte ugerkommunens høringsportal blivhørt. Bygherre vil i høringsperioden stå for et informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten med deltagelse af Teknik- og Miljøforvaltningen. Efter høringen udarbejder forvaltningerne en hvidbog med henblik på den endelige politiske vedtagelse af kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport samt udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse forventeligt oktober/november 2022.

 

Søren Hartmann Hede                           Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til miljøkonsekvensrapport (bilag 5) for Valby skybrudstunnel med tilhørende udkast til VVM-tilladelse (bilag 8) og udkast til udledningstilladelse (bilag 9)  med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger.


    Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at godkende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger sammen med forslag til miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Det er en målsætning for Det Konservative Folkeparti, at Københavns Kommune overhoved ikke udleder u-renset spildevand til hverken havnen eller til vandløb og åer. Vi anerkender dog samtidig at det er en proces, der tager tid, og bifalder ethvert skridt i den rigtig retning ”.

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Enhedslisten har i flere år arbejdet på at forebygge udledning af urenset spildevand til Københavns havn, søer, åer og andre vandløb. Derfor støtter Enhedslisten de omfattende skybrudsplaner i København, der skal sikre at vand fra skybrud holdes adskilt fra spildevandet i kloakkerne. Således at kloakkerne ikke overfyldes med skybrudsvand og derfor løber over og ud i havnen og andre vandområder.”

 

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”Det er en målsætning for Det Konservative Folkeparti, at Københavns Kommune overhoved ikke udleder u-renset spildevand til hverken havnen eller til vandløb og åer. Vi anerkender dog samtidig, at det er en proces, der tager tid, og bifalder ethvert skridt i den rigtig retning”.

 

Socialdemokratiet og Radikale Venstre tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:

”Det er en målsætning for partierne, at Københavns Kommune overhoved ikke udleder u-renset spildevand til hverken havnen eller til vandløb og åer. Vi anerkender dog samtidig at det er en proces, der tager tid, og bifalder ethvert skridt i den rigtig retning.”

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten har i flere år arbejdet på at forebygge udledning af urenset spildevand til Københavns havn, søer, åer og andre vandløb. Derfor støtter Enhedslisten de omfattende skybrudsplaner i København, der skal sikre at vand fra skybrud holdes adskilt fra spildevandet i kloakkerne. Således at kloakkerne ikke overfyldes med skybrudsvand og derfor løber over og ud i havnen og andre vandområder.”

 

Der blev givet frist for mindretalsudtalelser til mandag den 6. juni 2022, kl. 12.00.

Til top