Mødedato: 01.02.2024, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Projektforslag for Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby

Se alle bilag
Der skal tages stilling til projektforslag for projektet Harrestrup Å i Vigerslevparken, og til frigivelse af midler til den videre projektering og gennemførelse af projektet. Formålet med projektet består af to primære elementer; naturgenopretning af vandløbet og skybrudssikring i og omkring vandløbet. Da projektområdet er fredet, er projektforslaget udarbejdet så der tages hensyn til det fredede naturområde. Projektet er også miljøvurderet, og der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, som blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2023. Sagerne er relateret, da udvalget på baggrund af miljøvurderingen skal godkende, at projektet kan færdigprojekteres og sendes i entrepriseudbud. 

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der frigives en anlægsbevilling 52,2 mio. kr. til anlæg af Harrestrup Å i Vigerslevparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet,
 2. at ibrugtagningstidspunktet for det samlede projekt ændres til december 2028.

Det forudsættes, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2024.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 18. december 2020 dispositionsforslaget for Harrestrup Å i Vigerslevparken. I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat en bevilling på 48,0 mio. kr. I Budget 2024 (A, B, C, F, I, O og V) (BR 5. oktober 2023) blev der givet en tillægsbevilling på 48,0 mio. kr. som need to til gennemførelse af naturgenopretningen af Harrestrup Å i Vigerslevparken. Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til projektforslaget for Harrestrup Å i Vigerslevparken. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at frigive den resterende bevilling, og ændre ibrugtagningen for det samlede projekt til december 2028.

Løsning

Baggrund

Projektet har to primære formål, som består af et skattefinansieret naturgenopretningsprojekt og et takstfinansieret skybrudsprojekt. Naturgenopretningen indgår i Københavns Kommunes helhedsplan for Harrestrup Å og bidrager til at sikre godt økologisk potentiale i åen, jf. vandområdeplanerne. Projektet er desuden ét blandt flere skybrudsprojekter i den fælleskommunale ”Kapacitetsplan 2018” (TMU 29. april 2019), hvor ti kommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre) og deres forsyningsselskaber i Harrestrup Ås opland sammen har forpligtet sig til at sikre åen og de omkringliggende arealer, så de kan opmagasinere skybrudsvand. Projektet indgår samtidig i Københavns Kommunes skybrudsplan.

Projektforslag, jf. bilag 4

Med dette projekt vil naturforholdene i Harrestrup Å og de rekreative muligheder langs åen forbedres, og de omkringliggende områder vil blive sikret imod oversvømmelser fra åen. Projektet er en vigtig del af Kapacitetsplan 2018, fordi projektet er placeret nedstrøms i systemet. Ved at etablere skybrudssikringen i parken, bidrager projektet til at forebygge oversvømmelser i Harrestrup Å-systemet. Projektområdet strækker sig fra Hvidovre Station i nord til udløbet til Kalveboderne i syd, jf. bilag 2. Samlet set en strækning på ca. 4 km, som også omfatter parkarealer i Hvidovre Kommune.

Projektet er detaljeret yderligere siden dispositionsforslaget og består af arbejder omkring og langs Harrestrup Å i Vigerslevparken. Vandløbet er gennem tiden blevet rettet ud, gravet dybere og flisebelagt. Københavns Kommune er i kraft af EU's Vandrammedirektiv og de nationale vandområdeplaner forpligtet til at sikre godt økologisk potentiale i åen. Projektet skal sammen med andre tiltag, fx de involverede ti kommuners spildevandsplaner, sikre, at Harrestrup Å kan opnå dette. Genopretningen af åen omfatter, at fliserne fjernes fra åen, åens udformning ændres, så den ved normal vandstand løber i en slynget strømrende. Dette forbedrer de fysiske forhold og skaber flere levesteder for dyr og p/lanter.

Udformningen af det nye vandløb udnyttes også til at etablere bedre adgang til åen via trampestier langs åen, trædæk og flere forbindelser på tværs af åen med nye broer. Disse tiltag vil forbedre adgangsforholdene og oplevelsen af Harrestrup Å i Vigerslevparken for parkens brugere. Ved større regnhændelser ledes regnvand overfladisk og fra en række overløb til Harrestrup Å. I takt med at Harrestrup Å når sin maksimale kapacitet, vil den løbe kontrolleret over sine bredder. Med skybrudssikringen etableres oversvømmelsesarealer i parken ved at terrænregulere i områdets kant, så der opnås en digefunktion. Terrænhævningerne udføres enten som bløde jordvolde eller terrænmure i form af stendiger. Skybrudssikringen betyder, at der kan opmagasineres vand i parken, og det sikres, at oversvømmelser ikke bredder sig og volder skade på fx infrastruktur og beboelse i Valby og Hvidovre, og på sigt i hele Harrestrup Å-systemet.

Træer

For at kunne gennemføre projektet, er det nødvendigt at ændre på terrænet i og langs med åen, samt udvalgte steder i parken. Parkens smalle karakter med tilgrænsende boliger, bygværker og stisystem gør det ikke muligt at foretage terrænreguleringerne uden at påvirke træer i parken. Med projektforslaget er antallet af træer, det er nødvendigt at fælde, reduceret i forhold til det godkendte dispositionsforslag. Indenfor projektområder er der registreret 2.611 træer. I dispositionsforslaget blev det vurderet, at der var behov for at fælde op til ca. 500 træer, mens det nu forventes, at der skal fældes 332 træer. Det vil være nødvendigt at fælde træerne, for at udføre terrænreguleringer, adgangsveje, ombygning af vandløbet inklusive udløbsbygværker og der er fortsat en usikkerhed om det samlede antal træer, der skal fældes. Det skyldes bl.a. parkens karakter med mange mindre og selvsåede træer. Der vil over de næste fem år i projektets gennemførsel komme nye træer til, og eksisterende træer kan blive fældet som følge af den daglige drift.

Forvaltningen vil gå videre med en usikkerhed på +/-20 %, som kan gå i begge retninger i forhold til fældning. Det kan være mellem 265 og i yderste konsekvens op til 400 træer, som kan blive fældet. Det er fortsat ambitionen, at antallet af fældede træer minimeres og der plantes mere end dobbelt så mange nye træer, end der fældes.

Ud af de 332 træer, der er udpeget til fældning, er fem kategoriseret som flagermustræer. Det er en reduktion i forhold til de 62 flagermustræer, som forvaltningen forventede skulle fældes i dispositionsforslaget. Der er i miljøkonsekvensrapporten beskrevet, hvordan påvirkningen afværges, og dette er indarbejdet i projektforslaget.

De nye træer vil bestå af en variation af arter og størrelse, hvilket sikrer, at Vigerslevparkens karakter bevares i fremtiden, og medvirker til at øge biodiversiteten. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på at plante træer af hjemmehørende arter i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Vigerslevparken. Der plantes fx stilkeg, fuglekirsebær, mirabelle og seljepil.

Miljøvurdering og høring

Projektet er miljøvurderet, og der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at der gennemføres en vurdering af projektets virkning på miljøet, som kan danne grundlag for beslutning om at give tilladelse til at udføre projektet.

Projektets samlede miljøpåvirkninger fremgår af miljøkonsekvensrapporten, som har været i offentlig høring, og der er modtaget høringssvar fra blandt andet naboer, interesseorganisationer og Valby Lokaludvalg. Teknik- og Miljøudvalget har den 27. november 2023 særskilt behandlet opsamling på høringen og godkendt, at der kan gives tilladelse til, at projektet kan påbegyndes efter klageperioden udløber. En del af projektet er beliggende i Hvidovre Kommune, og derfor skal miljøvurderingen også godkendes i Hvidovre. Den 19. december 2023 har Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse ligeledes godkendt miljøvurderingen. De input, som er indenfor projektets rammer, herunder fra Valby Lokaludvalg, er indarbejdet i projektforslaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udover høringen af miljøkonsekvensrapporten informeret naboer og interesseorganisationer om projektet. Langs åens vestside vil flere private matrikler blive berørt af terrænreguleringer med dige funktion. Forvaltningen arbejder sammen med Hvidovre Kommune om at indgå en aftale med de berørte grundejere. Dialogen pågår fortsat, og det er forventningen, at der kan indgås aftale med hovedparten primo 2024. Aftalerne kan indgås, når der er godkendt miljøvurdering og projektforslag i Hvidovre og København. Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale, vil det i sidste ende være Københavns Kommune, der som vandløbsmyndighed skal sikre de nødvendige rettigheder i reguleringstilladelsen og eventuelt som yderste konsekvens foretage en efterfølgende ekspropriation.

Øvrige myndighedsforhold
Projektet skal også have en række andre myndighedsgodkendelser, bl.a. en dispensation fra fredningen af Vigerslevparken og en tilladelse til at regulere Harrestrup Å. De nødvendige ansøgninger om dispensation er i proces hos bl.a. Fredningsnævnet, hvor der forventes en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder. Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af projektforslaget sker derfor med forbehold for, at projektet opnår de nødvendige tilladelser. Opnås enkelte tilladelse ikke, vil forvaltningen fremlægge revideret projektforslag.

Ændret ibrugtagningsdato

Med tillægsbevillingen til naturgenopretningen i Budget 2024 blev ibrugtagning revideret til december 2028. Den reviderede ibrugtagning skyldes primært den markante forøgelse af projektets omfang, samt hensyn til miljøet, der pålægger forvaltningen kun at arbejde på projektet i sommerhalvåret, hvor vandstanden i vandløbet er lavest. Med godkendelsen af denne indstilling vil alle bevillinger til projektet, herunder 3 bevillinger til skybrudssikring, få den samme ibrugtagning.

Politisk handlerum
Udvalget kan stille ændringsforslag til tiltagene. I så fald vender forvaltningen retur med et revideret forslag. For at sikre, at der opnås synergi mellem naturgenopretning og skybrudsprojektet, skal ændringer kunne finansieres for de nuværende midler og inden for de krav, der er stillet i kapacitetsplanen.

Projektændringerne kan få konsekvenser for synergi mellem skybrudssikringen og naturgenopretning, hvor vandhåndteringen skal kunne opnå finansiering fra kapacitetsplanen. Projektændringer vil resultere i forsinkelse, fx kan det betyde, at dele af miljøkonsekvensvurderingen skal gå om, og vil medføre en fordyrelse, fx til mulig omprojektering af den samlede løsning. 

Økonomi

I Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) (BR 3. oktober 2013) blev der afsat 48,0 mio. kr. til gennemførelsen af etape 2, 3 og 4 i helhedsplanen for Harrestrup Å. Med denne indstilling skal de resterende midler frigives. Det svarer til 52,2 mio. kr. i 2024 p/l, jf. bilag 5.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdiggøres projektet. Forventet anlægsstart er primo 2025 og ibrugtagning ultimo 2028.

 

Søren Wille   / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslaget danner grundlag for den videre projektering og gennemførelse af Harrestrup Å i Vigerslevparken, jf. bilag 4.
   
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
   
 2. at der frigives en anlægsbevilling 52,2 mio. kr. til anlæg af Harrestrup Å i Vigerslevparken på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.
 3. at ibrugtagningstidspunktet for det samlede projekt ændres til december 2028.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. januar 2024

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2024.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2024

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. februar 2024

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Til top