Søg
Mødedato: 12.08.2020, kl. 15:00
Mødested: Udv. vær. D - 1.sal, vær. 103

Intensive læringsforløb for fagligt og socialt udfordrede elever

Se alle bilag
Udvalget bad på sit møde den 6. november 2019 om en drøftelse af initiativer for fagligt og socialt udfordrede elever, herunder KøbenhavnerAkademiet, idet midlerne hertil udfases og stopper med udgangen af 2020.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager evalueringen af KøbenhavnerAkademiet til efterretning

2. at udvalget drøfter eventuelle fremadrettede initiativer med henblik på løft af de fagligt svageste elever

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21. februar 2018 udmøntning af 220 mio. kr. til styrket udskoling. I udmøntningen blev det besluttet at udfase midlerne til intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever, herunder KøbenhavnerAkademiet.

Tabel 1: Udmøntning af midler til styrket udskoling

Indsats (mio. kr. 2018 p/l)

2018

2019

2020

2021

Udmøntning direkte til skolerne efter antal udskolingselever

27,1

35,1

35,1

35,1

Øget udmøntning efter antal udskolingselever

0

0

5,0

10,3

Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede

1,0

10,3

5,3

0

 

Udvalget fik forelagt en foreløbige evaluering af KøbenhavnerAkademiet på sit møde den 6. november 2019 og besluttede her, at de ønskede en drøftelse, når de endelige evalueringsrapporter forelå. Rambøll har nu afsluttet såvel en kvantitativ evaluering (bilag 2), en kvalitativ undersøgelse (bilag 3) og en praksisrettet guide (bilag 4). Udvalget skal drøfte, beslutningen om at udfase midlerne til intensive læringsforløb i udskolingen.

Løsning

Intensive læringsforløb er særlige forløb for elever og undervisere, der skal løfte de fagligt svageste elever, så de kan følge niveauet i udskolingen. Det er typisk forløb, hvor eleverne tages ud af deres almindelige klasse og får undervisning målrettet deres faglige niveau.

KøbenhavnerAkademiet er det mest omfattende af de intensive læringsforløb og er kendetegnet ved at have et fast koncept, som flere skoler indgår i, og ved at det kickstartes med en camp. Akademiet afholdes dog anderledes i 2020, da det pga. covid-19 har været nødvendigt at aflyse campen (bilag 5).

Rambølls kvantitative evaluering konkluderer, på baggrund af de tre første år med KøbenhavnerAkademiet (2015-2018), at der ikke kan måles en positiv effekt på eleverne faglige resultater og overgang til ungdomsuddannelse. ”I visse tilfælde tyder evalueringen ligefrem på, at deltagerne i gennemsnit klarer sig dårligere end den sammenlignelige kontrolgruppe” konkludere Rambøll (bilag 2).

I Rambølls kvalitative undersøgelse peger eleverne på, at det kan være skuffende at komme tilbage i vante mønstre i klassen uden de høje forventninger og den intensive opmærksomhed, som har været på campen.

Den kvalitative undersøgelse peger dog også på, at de fra campen har fået personlige kompetencer som vedholdenhed, selvtillid og en styrket tilgang til læring, og eleverne oplever især, at de kompetencer kommer dem til gavn hen mod afslutningen af folkeskolen i 9. og 10. klasse. På udvalgsmødet den 6. november 2019 fortalte elever tilsvarende udvalget om deres øgede motivation og de faglige resultater, de oplevede efter at have deltaget på akademiet.

Samlet set er der dog ikke i evalueringerne belæg for, at KøbenhavnerAkademiet har den ønskede effekt i form af et tydeligt fagligt løft for de deltagende elever.

Hvis udvalget fastholder sin oprindelige beslutning, udfases de intensive læringsforløb med udgangen af 2020, og i stedet udmøntes de ekstra midler til skolerne efter antal udskolingselever.

Alternativ løsning

For at nå målene i udvalgets strategi ”Vores børn – Fælles ansvar” om at halvere antallet af elever, der får mindre end 2 i dansk og matematik, reducere karaktergabet mellem et- og tosprogede elever samt øge andelen af elever, der starter og gennemfører en erhvervsuddannelse, kan det være nødvendigt fortsat at have intensive læringsforløb for de fagligt svageste elever.

Disse forløb skal tilpasses på baggrund af Rambølls evalueringer og de anbefalinger som er opstillet på baggrund af evalueringerne (bilag 4). Det drejer sig bl.a. om at:

  • Indsatserne skal forankres på skolerne med lokale lærere og ledelse som drivkræfter

  • Intensive forløb uden for skolen kræver kontinuerlig opfølgning

  • Eleverne skal få solide læringsstrategier, som de kan ”genfinde” ved eksamen mv.

  • Samarbejde med eksterne aktører skal løfte lærernes kompetencer og tilføje noget, som skolerne ikke selv kan, fx kan der samarbejdes med MentorDanmark, Ungdommens Røde Kors, Ungdomsøen.

I planlægningen af evt. nye intensive læringsforløb, kan forvaltningen trække på erfaringerne fra intensive forløb i forbindelse med nedlukning af skolerne i kombination med erfaringerne fra KøbenhavnerAkademiet. Dermed kan der udvikles en indsats, hvor der fokusere på at understøtte fælles metoder til, at lave virkningsfulde lokale intensive læringsforløb på udvalgte skoler, lokale aktiviteter og intensive forløb i fagene dansk og matematik. Erfaringerne kan deles på bedst-sammen og forløbene udbydes i regi af Åben Skole. Dette er beskrevet i budgetnotatet (bilag 1).

Budgetnotatet kan indgå i forhandlingerne om budgettet eller udvalget kan finansiere indsatsen i 2021 ved ikke at gennemføre den planlagte forhøjelse af elevsatsen i 2021.

Uden tilføjelse af midler til intensive læringsforløb

Hvis der ikke prioriteres midler til intensive læringsforløb af udvalget eller i forbindelse med budget 2021, vil der fortsat være skoler, der selv kan prioritere forskellige former for intensive forløb. Det kan fx gennemføres inden for udmøntningen af midler til styrket udskoling via elevsatsen, eller det kan være i skolernes almindelige bevillinger fordelt efter fx sociale kriterier. Der vil også fortsat være inspirationsmateriale med udgangspunkt i tidligere erfaringer tilgængeligt for skolerne.

Fastholdes udfasningen af midlerne til KøbenhavnerAkademiet, afvikles det sidste gang i 2020 og eventuelle lokale forløb vil herefter ikke understøttes centralt fra.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Udvalget kan vælge at omprioritere de afsatte midler til styrket udskoling.

Videre proces

Den samlede bevilling på 60 mio. kr. pr. år til styrket udskoling udløber efter 2021. I forbindelse med budget 2022 skal der tages stilling til eventuel videreførelse af indsatserne, herunder indsatser for udsatte elever og midler til øget elevsats.

 

Tobias Børner Stax                                              /                  Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 12. august 2020:

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet, idet forvaltningen vender tilbage med bud på indsatser til udmøntning af de tilrådighedsstående midler med fokus på indsatser for den eksisterende målgruppe. 

Til top