Mødedato: 29.08.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: høring vedr. kommuneplanstrategi

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender forslag til høringssvar på udkast til Kommuneplanstrategi 2023 på baggrund af indstilling fra kommuneplanstrategi-arbejdsgruppen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har sendt Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad i 8 ugers offentlig høring med frist 29. september

Kommuneplanstrategiens indhold
Kommuneplanstrategi 2023 indeholder en samlet vision for Københavns udvikling; ”Fremtidens klimavenlige hovedstad”. Visionen vil blive omsat til konkrete forslag til løsninger i den kommende Kommuneplan 2024, der lægger rammerne for den fysiske arealudvikling af Københavns Kommune de næste 12 år.

 Der laves en fuld revision af kommuneplanen med særligt fokus på de fem nedenstående temaer:
Hovedstadens byudvikling og mobilitet
Boliger og sammenhængende by
En by med erhverv og studiemiljø
En sund klimaby med plads til natur, kultur og fritid
Udvikling med respekt for byens sjæl

Der er også mulighed for at indsende forslag til konkrete ændringer af den gældende kommuneplan, som man ønsker skal indgå i den kommende Kommuneplan 2024. Disse forslag vil indgå i forvaltningens videre arbejde med forslag til Kommuneplan 2024.

Udkast til kommuneplanstrategien kan findes her:  
https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/forslag_til_kommuneplanstrategi_2023_offentlig_hoering.pdf

Økonomiforvaltningen oplyser at vi ift. den politiske beslutningsproces befinder os mellem fase 2 politikudformning og fase 3 beslutningstagning og graden af indflydelse lander på niveauet konsultere. 

 Arbejdsgruppens behandling
En undergruppe under arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv bestående af Ib Ferdinandsen, Anne-Sofie Thomsen, Mark Gray, Hanne Schmidt, Erhardt Franzen, Uffe Meulengracht, Jan Schumann, Jan Oster har behandlet sagen og formuleret et udkast til høringssvar på baggrund af lokaludvalget interne høringssvar på Kommuneplanstrategien fra maj 2023. 

Arbejdsgruppen har haft fokus på så vidt muligt at klargøre, hvorvidt synspunkter og bemærkninger i høringssvaret har en karakter, der formelt set kan give anledning til bindende retningslinjer eller forskrifter i kommuneplanens hovedstruktur. Derudover har arbejdsgruppen haft fokus på at indskrive de dagsordener og projekter som lokaludvalget har vedtaget i sin bydelsplan i 2023. 

Hovedsynspunkter i høringssvaret
Generelt en bekymring for konsekvenser af væksten i København og et fokus på øget trivsel.

A. En klar sammenhæng mellem vision og konkrete kommuneplanændringer

B. Analyse af boligbehovet regionalt set 

C. Flere grønne arealer og mere biodiversitet

D. Grønne korridorer i Amager Vest

E. Flere træer i byen

F. Prioriter og giv plads til livet mellem husene og grønne uderum

G. Nej tak til friarealer på tage

H. Bedre planlægning af Affaldshåndtering

I. Definer randbebyggelser med respekt for byens kulturarv

J. Trafikplan for Amager

K. Bedre håndtering af parkeringssituationen

Krav om bedre midlertidig anvendelse af ubebyggede arealer

Bedre planlægning for butiks-, by- og erhvervslivet

Fremme muligheder for handicap tilgængelighed i byen

Bedre oplysning af borgerne om kommuneplanen

Borgerinddragelse
Arbejdsgruppen har drøftet relevansen af borgerinddragelse og fundet, at Økonomiforvaltningens borgerpanelsundersøgelse om byens udvikling 2022 dækker behovet for nu. Gruppen ønsker i stedet at inddrage borgerne ifm. høringen af Kommuneplan 2024, hvor de konkrete konsekvenser af kommuneplanstrategi kommer til at fremgå.   

Løsning

At lokaludvalget godkender forslag til høringssvar på baggrund af indstilling fra kommuneplanstrategi-arbejdsgruppen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende tilføjelse til høringssvaret:

At lokaludvalget ønsker, at der skal afsættes penge til en overordnet trafikplan og trafiktællinger i Amager Vest

 

Til top