Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Økonomiforvaltningens indsatser i Københavns Kommunes handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. december 2021, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med andre relevante forvaltninger skal udarbejde oplæg til en handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser. Med denne sag forelægges Økonomiudvalget første udkast til handleplanen samt Økonomiforvaltningens forslag til prioriterede indsatser på udvalgets ressortområde.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at første udkast til handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser godkendes,
  2. at forslag til prioriterede indsatser på Økonomiforvaltningens ressortområde godkendes, såfremt det prioriteres i budgetaftalen for 2023.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 16. december 2021 på baggrund af et medlemsforslag, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i samarbejde med relevante forvaltninger skal udarbejde et politisk oplæg til en handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser for Københavns Kommune (KK). Fagudvalgene skal nu behandle dette første udkast til handleplanen samt forvaltningernes forslag til prioriterede indsatser på udvalgenes ressortområde. Efter fagudvalgenes behandling forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) og BR den samlede handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser.

Løsning

Udkast til handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser

Bilag 1 indeholder BIFs udkast til handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser med udvalgte fokusområder, hvor indenfor der vil skulle findes særskilte initiativer. Udkastet er udarbejdet efter en omfattende inddragelse af både forvaltninger og civilsamfund, hvorfra BIF har modtaget 173 forslag til indsatser, som BIF har sammenskrevet til et bruttokatalog af 25 mulige indsatser (se bilag 2). BIF lægger op til, at handleplanen skal indeholde allerede eksisterende eller nye indsatser, fx med udgangspunkt i bruttokataloget, som kan prioriteres i forbindelse med Budget 2023.

Forslag til prioriterede indsatser under Økonomiudvalget

Af bruttokataloget fremgår seks indsatser, som hører under Økonomiudvalgets (ØU) ressort. Økonomiforvaltningen (ØKF) foreslår, at følgende fire indsatser indgår i handleplanen (i prioriteret rækkefølge): 

  1. Oplysningsmateriale til ledere og ansættelsesudvalg på arbejdspladser under KK om håndtering af ubevidste bias
  2. Digitalt oplysnings- og uddannelsesmateriale om ubevidste bias
  3. Trivselsundersøgelse – spørgsmål om oplevet racisme og diskrimination i KK
  4. Gennemgang af lokale retningslinjer vedr. krænkende adfærd i forvaltningerne med henblik på at sikre håndtering af racisme og diskrimination på kommunens arbejdspladser

De fire indsatser beskrives uddybende i bilag 3. Det bemærkes ift. indsats nr. 3, at trivselsundersøgelsens spørgeramme skal godkendes i Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO), hvis der er tale om fælles spørgsmål, eller i Hoved-MED i de forvaltninger, der gennemfører pilot-afprøvning.

To forslag fra bruttokataloget foreslås ikke at indgå i handleplanen, idet der allerede er taget politisk stilling til forslagene i forbindelse med særskilt behandling af sager herom. Det drejer sig dels om forslaget om anonymisering af jobansøgninger til offentlige stillinger i KK, som ØU behandlede i marts 2022. Det blev besluttet, at ØKF inden udgangen af 2022 skal vende tilbage med en status for markedsudviklingen af systemtekniske løsninger. Derudover drejer det sig om forslaget om muligheden for at annullere kontrakter med eksterne leverandører pga. sager om racisme og diskrimination. BR godkendte i april 2022 et revideret CSR-bilag for KK, hvori der præciseres en række forpligtelser og sociale klausuler samt betingelser for brud herpå. ØKF vurderer derfor, at disse to forslag imødekommes af allerede eksisterende indsatser, og at de derfor ikke skal indgå i handleplanen mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser. Yderligere detaljer fremgår af bilag 3.

Økonomi

Udvikling af digitalt oplysnings- og uddannelsesmateriale om ubevidste bias kræver særskilt finansiering, som vil skulle tilvejebringes i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2023. De politiske udvalg har mulighed for at bestille budgetnotater til finansiering af de konkrete indsatser.

Videre proces

Efter behandling i ØU orienteres BIF om ØUs beslutning mhp., at de fire indsatser kan indgå i handleplanen. Det samlede udkast til handleplanen forelægges for BIU den 26. september, ØU den 4. oktober og BR den 13. oktober 2022. I uge 42 skal udkastet i offentlig høring og behandles endeligt af udvalg og BR i 1. kvartal 2023.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Økonomiforvaltningens indsatser i Københavns Kommunes handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser (2022-0151535)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Økonomiudvalget afgav følgende protokolbemærkning:

"Vi godkender første udkast til handleplanen og ser positivt på de mange gode intentioner. Vi ser dog det første udkast, som et skelet med gode hensigter, som senere skal erstattes af konkrete tiltag og konkret handling, således at intentionerne ikke står alene og uden videre resultater, og ender som endnu en handleplan, der ligger i skufferne."

Til top