Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Opfølgning på medlemsforslag om eftersyn af Københavns Kommunes samarbejde med Rusland og Belarus

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen har efter medlemsforslag fra Dansk Folkeparti pålagt Økonomiforvaltningen at lave et eftersyn af kommunens mulige relationer til Rusland og Belarus. Eftersynet er gennemført og præsenteres i vedlagte notat. Sagen var på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. juni 2022, men blev udsat med henblik på et senere møde. Eftersynet er gennemført og præsenteres i vedlagte notater, jf. bilag 1 og bilag 2. Bilag 2 indeholder en en opdatering af sagen efter økonomiudvalgsmødet den 14. juni 2022.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at eftersynet af Københavns Kommunes relationer til Rusland og Belarus, jf. bilag 1 og bilag 2, tages til efterretning, 
  2. at det godkendes, at medlemsforslag fra Borgerrepræsentationens møde den 24. marts 2022 fra Dansk Folkeparti, jf. bilag 3, hermed er håndteret.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet den 24. marts 2022 på baggrund af medlemsforslag fra Dansk Folkeparti at pålægge Økonomiforvaltningen med inddragelse af alle relevante forvaltninger at nedsætte en arbejdsgruppe, som hurtigst muligt skal lave et 360 graders eftersyn af alle Københavns Kommunes mulige relationer til Rusland og Belarus, i form af handel, kulturelt samarbejde og investeringer, og forelægge dem i en sag til politisk behandling i Borgerrepræsentation så vidt muligt i første halvår af 2022.

Løsning

Økonomiforvaltningen har under inddragelse af kommunens forvaltninger og relevante selskaber lavet et eftersyn af mulige relationer til Rusland og Belarus, hvilket gennemgås i vedlagte notat.

Det er konstateret, at ingen forvaltninger har samarbejdsaftaler med Rusland eller Belarus.

Ved gennemgang af kommunens leverandører er det konstateret, at der ikke er leverandører fra Rusland eller Belarus. Det kan dog ikke udelukkes at der igennem kommunes aftaler med leverandører kan findes russiske eller belarussiske underleverandører. SKI har konstateret, at der ikke er russiske eller belarussiske leverandører på SKI’s aftaler og samtidig, at der kun er meget få russiske eller belarussiske komponenter, varer eller tjenesteydelser på SKI-aftalerne.

For så vidt angår de selskaber som Københavns Kommune har medejerskab af, kan det konstateres, at ingen af dem har direkte leverandørforhold med russiske eller belarussiske leverandører, men at HOFOR, CTR I/S og I/S Vestforbrænding køber gas gennem danske selskaber, som indkøber gas via Nord Pool-gasmarkedet. Som det også er tilfældet i resten af det europæiske gasnetværk, så indeholder Nord Pool-gasblandingen en vis andel gas som har russisk oprindelse.

Københavns Havns Pensionskasses portefølje indeholder russiske aktier via beholdningen af Nordea Invest Emerging Stars. De pågældende to aktier, som udgjorde 0,22 pct. af den samlede portefølje før krigen, er officielt kommet på eksklusionslisten hos Nordea, og Nordea vil forsøge at afvikle dem, når markedet på et tidspunkt åbner. Pensionskassen er en selvejende institution, der administreres af By & Havn I/S, som Københavns Kommune ejer 95 procent af. Københavns Kommune har ingen direkte relation til pensionskassen.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen den 22. september.

 

Søren Hartmann Hede  /  Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

 

Sagen blev udsat med henblik på behandling på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Opfølgning på medlemsforslag om eftersyn af Københavns Kommunes samarbejde med Rusland og Belarus (2022-0162753)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top