Mødedato: 14.06.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2022

Se alle bilag

Der blev i Budget 2022 afsat midler til en personalepolitisk redegørelse for at kortlægge rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne på kerneområder for Københavns Kommunes drift. Redegørelsen skal pege på relevante indsatser og redskaber, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne. Personalepolitisk Redegørelse 2022 er udarbejdet og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse forud for budgetforhandlingerne 2023.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at Personalepolitisk Redegørelse 2022 godkendes.

Problemstilling

Mangel på kvalificeret arbejdskraft på de store velfærdsområder kan gøre det vanskeligt fortsat at levere velfærd af høj kvalitet til kommunens borgere. Københavns Kommune oplever allerede nu rekrutteringsudfordringer på en række centrale velfærdsområder. Stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser som følge af flere ældre og flere børn vil yderligere forstærke efterspørgslen.

Der blev i Budget 2022 afsat midler til en personalepolitisk redegørelse i Københavns Kommune med henblik på at kortlægge rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Rammerne for Personalepolitisk Redegørelse 2022 blev forelagt Økonomiudvalget den 14. december 2021, herunder indhold og afgrænsninger. Personalepolitisk Redegørelse 2022 foreligger nu og giver anledning til en række anbefalinger.

Anbefalingerne anviser, på baggrund af de gennemførte analyser, hvilke områder, det kan være relevant (fortsat) at fokusere på med henblik på at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere i Københavns Kommune. Der findes ingen hurtige eller lette løsninger på udfordringerne med fremtidens arbejdskraftmangel.

Løsning

Københavns Kommune forventes at vokse i de kommende år, og den demografiske sammensætning af borgere i kommunen vil påvirke efterspørgslen efter velfærdsydelser. Alderssammensætningen blandt de nuværende faggrupper indenfor de store velfærdsområder betyder, at en stor andel af de ansatte inden for visse faggrupper samtidig står overfor at forlade arbejdsmarkedet på kort og mellemlangt sigt.

Personalepolitisk Redegørelse 2022 tegner et klart billede af, at rekruttering og fastholdelse af tilstrækkeligt med arbejdskraft er en udfordring for Københavns Kommune allerede nu. Udfordringen forventes dog kun at vokse fremover, særligt på sundheds- og ældreområdet.

Allerede i dag er det vanskeligt at rekruttere medarbejdere i visse faggrupper, og mere end hvert fjerde jobopslag i 2021 resulterede ikke i en ansættelse. En fremskrivning i Personalepolitisk Redegørelse 2022 viser, at der i 2030 forventes at være et mismatch mellem udbuddet af og efterspørgslen efter medarbejdere inden for stort set alle faggrupper på børne/unge-, sundhed/ældre- og socialområdet i Københavns Kommune. Især vil der komme til at mangle (yderligere) social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Også pædagoger og lærere forventes der at være mangel på i 2030 i Københavns Kommune. Hvad angår sygeplejersker afhænger situationen af, om der i fremskrivningen tages højde for ”sund aldring” (dvs. at der med en højere levealder forventes en bedre sundhedstilstand for en given alder).

I Personalepolitisk Redegørelse 2022 er identificeret en række indsatsområder, som Københavns Kommune som arbejdsgiver kan arbejde med for at imødegå arbejdskraftmanglen på de store velfærdsområder.

Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer påvirkes dog i høj grad af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det afhænger bl.a. af demografiske forhold som ungdomsårgangenes størrelse og de unges uddannelsesvalg. Øget optag på uddannelserne, fastholdelse af elever/studerende på uddannelserne, tilstrækkeligt med praktikpladser, gode praktikforløb og en god overgang fra uddannelse til praksis kan derfor være centrale fokusområder for at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft på de store velfærdsområder. Uddannelsesområdet involverer mange aktører, og Københavns Kommune er langt fra alene om at fastlægge rammer og tiltag. Uddannelsesområdet har derfor ikke været i fokus i Personalepolitisk Redegørelse 2022.

Efterspørgslen efter arbejdskraft påvirkes - udover af de demografiske forhold blandt kommunens borgere - også af politiske tiltag og beslutninger vedr. bl.a. serviceniveau og organisering, herunder bl.a. minimumsnormeringer i dagtilbud, klassekvotienter, sundhedsreform m.v. Hvis udbuddet af arbejdskraft grundlæggende ikke matcher efterspørgslen, kan det blive nødvendigt at tilpasse efterspørgslen til, hvad der praktisk er muligt. Dette har ligeledes ikke været i fokus for Personalepolitisk Redegørelse 2022.

13 anbefalinger til arbejdet med rekruttering og fastholdelse

 1. Arbejdstid: Iværksæt eller forlæng initiativer i forvaltningerne, der har til formål at øge arbejdstiden - særligt på sundheds- og ældreområdet og dagtilbudsområdet.
 2. Arbejdstid: Baser initiativer om øget arbejdstid på fleksibilitet og mulighed for indflydelse på egen arbejdstid.
 3. Arbejdstid: Fjern eventuelle barrierer, så deltidsansatte medarbejdere, der ønsker det, kan gå op i arbejdstid.
 4. Arbejdsmiljø og trivsel: Sæt fokus på et godt arbejdsmiljø som forudsætning for fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.
 5. Arbejdsmiljø og trivsel: Understøt god ledelse ved at identificere udfordringer og understøtte ledelsesopgaven lokalt.
 6. Arbejdsmiljø og trivsel: Viderefør initiativer, der har til formål at forebygge og håndtere sygefravær, herunder ved at sætte fokus på arbejdsmiljø og trivsel.
 7. Lønforhold: Prioriter lokale lønmidler strategisk i retning af de områder, som er præget af størst arbejdskraftmangel, og hvor Københavns Kommune ikke allerede er lønførende.
 8. Lønforhold: Udarbejd lønbenchmark og lønanalyser, som kan danne grundlag for prioriteringen af lokale lønmidler.
 9. Pendlerforhold og boligsituation: Undersøg, hvordan Københavns Kommune som arbejdsplads kan understøtte gode transport-, parkerings- og pendlingsmuligheder for medarbejdere og potentielle medarbejdere, der er bosat i omegnskommunerne eller længere væk fra arbejdspladsen.
 10. Nye ansatte: Understøt en god rekrutteringsproces ved hjælp af virkningsfulde rekrutteringsinitiativer.
 11. Nye ansatte: Hjælp nye medarbejdere godt på vej i Københavns Kommune ved at tilbyde gode opstartsforløb.
 12. Nye ansatte: Iværksæt initiativer, der understøtter et øget fokus på fastholdelse af ansatte igennem de første års ansættelse i Københavns Kommune.
 13. Seniorer: Understøt en god balance mellem arbejde og seniorliv ved at tilbyde tilpasninger af arbejdstid eller arbejdsforhold.

Udfordringen med mangel på arbejdskraft kan mindskes, hvis man kan lykkes med at øge det antal timer, de ansatte arbejder. Fastholdelse af medarbejdere i jobbet i længere tid, herunder særligt seniorer, kan også mindske behovet for rekruttering af arbejdskraft.

Derfor er arbejdstid og seniorområdet og initiativer relateret hertil centrale fokusområder i Personalepolitisk Redegørelse 2022.

Analyserne i Personalepolitisk Redegørelse 2022 om forhold af betydning for medarbejdernes valg eller fravalg af Københavns Kommune som arbejdsplads peger desuden på, at det er relevant at sætte fokus på arbejdsmiljø, trivsel og ledelse som centrale forhold til at fastholde medarbejdere på de store velfærdsområder. Personalepolitisk Redegørelse 2022 indeholder en række anbefalinger til indsatser på disse områder. Endeligt har redegørelsen fokus på indsatser rettet mod fastholdelse af nyansatte medarbejdere.

Personalepolitisk Redegørelse 2022 peger samtidig også på områder, som har vist sig at være af mindre væsentlig betydning for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Københavns Kommune, herunder lønforhold. Analyserne viser, at Københavns Kommune er lønførende på flere af de store velfærdsområder, og spørgeskemaundersøgelsens resultater peger på, at lønforhold er mindre vigtige i overvejelser om jobskifte og for faktiske jobskifte end andre forhold. På samme måde kan analyserne ikke bekræfte, at mangel på passende boliger i Københavns Kommune er en hovedårsag til at fravælge kommunen som arbejdsplads.

Anbefalingerne præsenteres i en tematisk hovedrapport (bilag 1), som bygger på de udarbejdede analyser, som kan læses selvstændigt i følgende delrapporter:

 • Nøgletal for ansatte i Københavns Kommune (bilag 2)
 • En undersøgelse af eksisterende fremskrivninger (bilag 3)
 • Velfærdsfaggrupper i Københavns Kommune (v/Damvad Analytics, bilag 4)
 • Registeranalyse af jobskifte på velfærdsområderne (bilag 5)
 • Spørgeskemaundersøgelse om årsager til jobskifte (bilag 6)
 • Udvalgte nationale initiativer og indsatser (bilag 7)

Økonomi

Med budgetaftalen 2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at gennemføre den personalepolitiske redegørelse i 2022. Der er ikke afsat økonomi til yderligere redegørelser.

Der er ikke afsat særskilt finansiering til de indsatser og initiativer, der peges på i redegørelsen.

Videre proces

Personalepolitisk Redegørelse 2022 vil indgå i dagsordenen til fællesmødet mellem Økonomiudvalget og det centrale samarbejdsorgan (CSO) den 16. august 2022 forud for budgetforhandlingerne. 

Rammerne for de kommende års personalepolitiske redegørelser skal i løbet af efteråret 2022 fastlægges i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og de øvrige forvaltninger.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 8: Afrapportering af Personalepolitisk Redegørelse 2022 (2022-0160403)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top