Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Igangsætning af screeningsanalyse af udbygning af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal beslutte, om der skal gives en anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til en screeningsanalyse af udbygning af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur, og om finansieringen af analyserne skal ske med restmidlerne fra forundersøgelsen af Østlig Ringvej på 1,5 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. fra puljen vedr. Lynetteholm.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at der igangsættes en screeningsanalyse af udbygning af metronettet og en analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur, og at der gives en anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til analyserne jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
  2. at det godkendes, at analyserne finansieres med 1,5 mio. kr. i restmidler fra forundersøgelsen af Østlig ringvej samt 1,0 mio. kr. fra puljen vedr. Lynetteholm, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet et grundlag for at igangsætte en analyse af udbygning af metronettet og en analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur, i forlængelse af behandlingen af indstillingen om ”Metrolinje M5 – valg af linje og stationer som grundlag for afgrænsningsnotat” på Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2023.

Løsning

Screeningsanalyse af udbygning af metronettet

Økonomiforvaltningen har været i dialog med Metroselskabet om et muligt projektdesign for en screeningsanalyse af udbygning af metronettet. Metroselskabet har på den baggrund udarbejdet et projektforslag, som fremgår af bilag 1.

I analysen vil Metroselskabet undersøge perspektiver og muligheder for fremtidig udbygning af metronettet, herunder mulighederne for metro til alle bydele i Københavns Kommune og til nabokommuner samt Malmø. Dette indebærer, at der belyses 6-8 forskellige linjeføringer inkl. stationsplaceringer og placering af evt. nødvendigt kontrol- og vedligeholdelsescenter. I dette indgår forlængelser af eksisterende metrolinjer og afgreningsmuligheder på M5. De 6-8 linjer til belysning besluttes af Økonomiudvalget (ØU) på baggrund af en indledende screening og en indstilling fra Økonomiforvaltningen.

Der bliver foretaget beregninger af anlægs- og driftsøkonomi og restfinansiering for disse udvalgte linjer. Derudover foretages en række yderligere beregninger, herunder af klimaaftryk, og delanalyser, som er nærmere uddybet i bilag 1.

Frederiksberg Kommune og Transportministeriet inviteres som medejere af Metroselskabet med i projektets arbejdsgruppe som observatører. Øvrige relevante aktører forventes inviteret til at bidrage til analysen, når dette vurderes relevant.

Metroselskabet vurderer, at screeningsanalysen kan gennemføres for ca. 2 mio. kr. og kan afrapporteres i starten af 2025, hvis den igangsættes medio 2023.

Analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur

Der igangsættes en analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur.

I analysen vil der blive set på erfaringer med finansieringskilder til infrastruktur fra både Danmark og udland. Derudover undersøges finansieringskilder, som Københavns Kommune kan tilvejebringe, finansieringskilder, der kræver ny lovgivning eller aftale med staten, og der undersøges ligeledes mulig finansiering gennem byudvikling.

Analysen vil primært blive gennemført af Økonomiforvaltningen, men der vurderes behov for ekstern konsulentbistand til en del af analysen på op til 0,5 mio. kr. Analysen forventes ligeledes at kunne afrapporteres i starten af 2025. Økonomiforvaltningens notat om denne analyse er vedlagt som bilag 2.

Tilbageførsel af midler fra forundersøgelsen af Østlig Ringvej

Københavns Kommune havde et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til forundersøgelsen af Østlig Ringvej, der blev afrapporteret i 2020. Forvaltningen besluttede at fastholde beløbet, hvis der skulle opstå behov for efterfølgende supplerende analyser til forundersøgelsen af Østlig Ringvej. Midlerne er endnu ikke anvendt og skal som udgangspunkt tilbageføres til kassen, medmindre Borgerrepræsentationen beslutter andet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at restmidlerne fra forundersøgelsen af Østlig Ringvej anvendes til at finansiere screeningsanalysen af udbygning af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur.

Økonomi

De samlede udgifter til analyserne er 2,5 mio. kr., som kan finansieres af restmidler fra forundersøgelsen af Østlig Ringvej og midler fra puljen vedr. Lynetteholm, der blev afsat i Budget 2021 til at agere på ønsker fremkommet i forbindelse med den offentlige høring om Lynetteholm.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)

2023

2024

2025

2026

1

ØU

Screeningsanalyse af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur

3126 Økonomiske forvaltning – anlæg

6.45.51.3

1.000

1.500

 

 

2

ØU

Finansiering, Forundersøgelsen af Østlig ringvej

3126 Økonomiske forvaltning - anlæg

6.45.51.3

 

-1.445

 

-39

2

ØU

Finansiering, puljen til Lynetteholmen.

3126 Økonomiske forvaltning - anlæg

6.45.51.3

-1.000

-16

 

 

2

ØU

Kassen

 

Finansposter

8.22.05.5

0

-39

0

39

I alt

 

 

 

 

0

0

0

0

Tabel 2 Anlægsbevilling 

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2023 p/l)

I årene 2023-2024

ØU

Screeningsanalyse af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur

3126 Økonomiske forvaltning – anlæg

6.45.51.3

2.500

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr.
(2023 p/l)

2023

2024

2025

I alt

Ekstern rådgivning

1.000

1.500

0

2.500

Interne udgifter

0

0

0

0

I alt

1.000

1.500

0

2.500

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil Økonomiforvaltningen indgå aftale med Metroselskabet om udarbejdelse af en screeningsanalyse af udbygning af metronettet, og Økonomiforvaltningen igangsætter selv analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur med den nødvendige konsulentbistand.

Økonomiudvalget forelægges en indstilling om valg af de 6-8 linjer, der skal belyses i screeningsanalysen, forventeligt i 1. halvdel af 2024.

Begge analyser forventes afrapporteret i starten af 2025.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

 

Beslutning

Dagsordenpunkt 9: Igangsætning af screeningsanalyse af udbygning af metronettet og analyse af mulige finansieringskilder til ny infrastruktur (2023-0120263)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top