Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Drøftelse af servicebufferpuljen og puljen til uforudsete udgifter

Se alle bilag

På opdrag fra Økonomiudvalget og med udgangspunkt i oplæg fra Økonomiforvaltningen har Økonomikredsen drøftet forskellige modeller for at reducere måltallet i servicebufferpuljen og måltal og finansiering i puljen til uforudsete udgifter. Kredsen konkluderede, at den tekniske overførselsadgang og dermed servicebufferpuljen bør bevares, men at det kan overvejes at revurdere procentgrænsen for overførsel af decentral opsparing. Derudover bør der afsættes måltal til need to i den politiske overførselssag. Sagen forelægges for Økonomiudvalget til drøftelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at tilpasninger af servicebufferpuljen og puljen til uforudsete udgifter drøftes.

Problemstilling

Økonomiudvalget (ØU) drøftede 10. januar hovedområder i Indkaldelsescirkulæret for budget 2024. I drøftelsen indgik en gennemgang af centrale puljer i budgettet, hvor udvalget blev præsenteret for overvejelser om muligheden for at reducere servicebufferpuljen.

På baggrund af drøftelsen besluttede ØU med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, at ”Økonomiforvaltningen i samarbejde med Økonomikredsen [vil] drøfte mulige forslag til tilpasning af servicebufferpuljen, puljen til uforudsete udgifter på service samt drøfte yderligere tiltag til at understøtte, at regnskabsresultatet ikke afviger væsentligt fra budgettet.”

I juniindstillingen til budget 2024 udgør servicebufferpuljen 120,0 mio. kr. og puljen til uforudsete udgifter 67,2 mio. kr.

Løsning

Budget- og Regnskabskredsen og Økonomikredsen har drøftet forskellige modeller for at reducere måltallet i servicebufferpuljen og måltal og finansiering i puljen til uforudsete udgifter. Drøftelserne har blandt andet taget udgangspunkt i anvendelsen af måltallet i servicebufferpuljen i perioden 2018-2023 samt historikken for udmøntning af puljen til uforudsete udgifter.

Regnskabsresultat 2017-2022

Efter nogle år med store mindreforbrug, bl.a. som følge af Covid-19, viste regnskabet for 2022 et mindreforbrug på service på 335 mio. kr., svarende til 1,2 pct. af budgettet. For 2023 viser forventet regnskab pr. april et merforbrug på 162 mio. kr.

Tabel 1. Regnskabsresultat 2017-2022, service

Mio. kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mindreforbrug

313

293

561

660

662

335

Afvigelse i procent af budgettet

1,3

1,2

2,2

2,4

2,4

1,2

Note: Tallene for 2020-2022 er korrigeret for merudgifter vedr. Covid-19 og i 2022 desuden for merudgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Servicebufferpuljen og måltal i overførselssagerne

Måltallet i overførselssagerne stammer dels fra servicebufferpuljen, som i de seneste fem overførselssager i gennemsnit har udgjort 150 mio. kr., dels fra efterregulering af demografireguleringen, overskydende måltal fra investeringspuljen og andre sager, som varierer meget i omfang mellem årene.

Måltallet udmøntes i overførselssagerne således, at de tekniske overførsler og øvrige uomgængelige sager prioriteres først, hvorefter det resterende måltal udmøntes under de politiske forhandlinger til sager vedr. need to og rettidig omhu samt øvrige politisk prioriterede sager.

De tekniske overførsler omfatter decentral opsparing, hvor der siden 2013 har været fastsat en grænse på 4 pct. af bruttobudgettet, mer- og mindreforbrug vedrørende eksternt finansierede projekter, lov- og kontraktmæssigt bundne midler samt øvrige overførsler, der kræver politisk prioritering. De tekniske overførsler har i de seneste fem overførselssager i gennemsnit udgjort 188 mio. kr., hvoraf den decentrale opsparing udgør 60 pct.

Tabel 2. Måltal i Overførselssagerne 2018-2023

Mio. kr.

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

Gennemsnit

Måltal til Overførselssagen

Servicebufferpuljen inden Overførselssagen

153

171

120

136

172

150

Overskydende måltal fra investeringspuljerne

-20

62

111

101

11

53

Efterregulering af demografiregulering

55

9

190

100

106

92

Øvrige sager, der frigør måltal, inkl. måltal fra puljen til uforudsete udgifter

187

156

33

66

124

113

I alt

375

398

454

403

412

409

 

 

 

 

 

 

 

Udmøntning af måltal i Overførselssagen

Tekniske overførsler

137

214

241

265

84

188

Håndtering af uomgængelige sager

6

0

22

23

44

19

Need to og rettidig omhu

96

72

23

23

57

54

Øvrige politisk prioriterede sager, inkl. opbygning af puljen til uforudsete udgifter og konvertering fra anlæg til service

136

113

169

93

227

147

I alt

375

398

454

403

412

409

Puljen til uforudsete udgifter

Puljen til uforudsete udgifter indeholder måltal og finansiering til uforudsete udgifter, der opstår i løbet af året – bl.a. afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemninger, som ikke har fast kadence. Puljen har i de seneste fem år, udover valghandlinger, været udmøntet til håndtering af merudgifter vedrørende Covid-19 og Ukraine, håndtering af forventet merforbrug i forvaltningerne samt i nogle år til tilvejebringelse af måltal og finansiering til overførselssagerne. En oversigt over udmøntning af puljen fordelt på forvaltninger er vedlagt i bilag 2.

Modeller for tilpasning af servicebufferpuljen og puljen til uforudsete udgifter

Drøftelserne med forvaltningerne i Økonomikredsen har taget udgangspunkt i følgende stiliserede modeller:

 1. Ingen ændringer
 2. En reduktion eller fuldstændig afskaffelse af servicebufferpuljen
 3. Afskaffelse af både servicebufferpuljen og puljen til uforudsete udgifter.

En reduktion eller afskaffelse af servicebufferpuljen vil frigøre måltal til udmøntning i budgetforhandlingerne. Hvis måltallet udmøntes til varige initiativer, vil der dog være tale om en engangseffekt.

Hvis der fortsat skal være mulighed for at håndtere need to og øvrige politiske prioriteringer i overførselssagen, vil det samtidig medføre, at de tekniske overførsler helt eller delvist skal håndteres internt i udvalgene, som dermed skal reservere måltal og finansiering til eventuel overførsel af mindreforbrug inden for egen ramme.  

En afskaffelse af puljen til uforudsete udgifter vil frigøre måltal og finansiering til udmøntning i budgetforhandlingerne. Samtidig vil det betyde, at der ikke er mulighed for en central håndtering af risikoområder og uforudsete udgifter på tværs af kommunen. Hvis der opstår uforudsete udgifter, vil Økonomiudvalget skulle tage stilling til tilvejebringelse af måltal og finansiering, evt. i form af besparelser eller dispositionsbegrænsninger, som pålægges forvaltningerne i løbet af budgetåret.

Økonomikredsens anbefalinger

Økonomikredsens vurderinger og anbefalinger er følgende:

 • Den nuværende model er generelt velfungerende, og den tekniske overførselsadgang bør bevares – som minimum for kontraktbundne midler og eksternt finansierede projekter.

   

 • Det kan dog overvejes at revurdere procentgrænsen for overførsel af decentral opsparing på 4 pct.

   

 • En fuldstændig afskaffelse af servicebufferpuljen og de tekniske overførsler vil betyde, at forvaltningerne skal håndtere overførselsbehovet inden for egen ramme.

   

 • Økonomikredsen vurderer, at dette vil medføre en risiko for suboptimering, hvor de enkelte forvaltninger vil have en mere konservativ styring for at undgå, at forbrug af overførte midler medfører rammeoverskridelse. Det giver risiko for, at kommunen samlet set vil få et større mindreforbrug end med den nuværende styringsmodel.

   

 • Udover de tekniske overførsler bør der afsættes måltal til at håndtere need to i overførselssagen, da det giver mulighed for at løse økonomiske problemer, der opstår efter budgetvedtagelsen, uden at genåbne budgettet.

   

 • Den generelle økonomiske situation er i øjeblikket usikker, bl.a. på grund af stigende priser, og det vil derfor være fornuftigt at afvente regnskabsresultatet for 2023, inden der tages stilling til en eventuel ændring af kommunens styringsprincipper.

   

 • Puljen til uforudsete udgifter bør bevares, da der ellers ikke er sikkerhed for, at der er ledigt måltal, når risici og uforudsete udgifter skal håndteres, fx ved udskrivelse af folketingsvalg. Det kan overvejes at nedjustere størrelsen på puljen, så den i de enkelte år kun indeholder midler svarende til udgiften til et folketingsvalg og evt. en folkeafstemning.

Mulige justeringer på baggrund af Økonomikredsens anbefalinger

Der kan overvejes følgende justeringer på baggrund af Økonomikredsens anbefalinger:

 • Servicebufferpuljen:

  En revurdering af procentgrænsen for overførsel af decentral opsparing kunne for eksempel udmøntes i en nedjustering af grænsen fra fire til to pct. af bruttobudgettet. Det vurderes på baggrund af de seneste fem års gennemsnit at medføre en reduktion af de samlede overførsler med ca. 25 pct., svarende til, at servicebufferpuljen kan reduceres med ca. 45 mio. kr.

   

 • Puljen til uforudsete udgifter:

  I 2022 blev der udmøntet 23 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg og 23 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Puljen til uforudsete udgifter vil således kunne reduceres med ca. 20 mio. kr., hvis størrelsen på puljen fastsættes på denne baggrund.

Øvrige tiltag til at understøtte udnyttelse af servicerammen

Økonomikredsen drøftede, om der kan identificeres andre tiltag, der kan understøtte, at regnskabsresultatet ikke afviger væsentligt fra budgettet, herunder en analyse af strukturelle mindreforbrug i udvalgene med henblik på budgettilpasning og frigørelse af måltal og finansiering til budgetforhandlingerne.

Økonomikredsens konklusioner var følgende:

 • En analyse af strukturelle mindreforbrug vil sandsynligvis ikke frigive meget måltal, da strukturelle mindreforbrug typisk vil blive indmeldt som effektiviseringsforslag til effektiviseringsstrategien.

   

 • Hvis der skal tilvejebringes måltal, vil det være mere hensigtsmæssigt at tilpasse måltallet for effektiviseringsstrategien end at gennemføre budgetanalyser.

   

 • Kredsen havde ikke yderligere forslag til tiltag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis udvalget på baggrund af drøftelsen ønsker at ændre størrelsen på servicebufferpuljen eller puljen til uforudsete udgifter, vil det blive indarbejdet i augustindstillingen til budget 2024, som behandles af Økonomiudvalget 23. august 2023.

En eventuel ændring af reglerne for overførsel af decentral opsparing vil blive indarbejdet i principper for overførsler i regnskab 2023, som behandles af Økonomiudvalget i efteråret 2023.

 

Søren Hartmann Hede

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Drøftelse af servicebufferpuljen og puljen til uforudsete udgifter (2023-0044169)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev drøftet.

Til top