Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Københavns Kommunes megaeventstrategi

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udkast til Københavns Kommunes første megaeventstrategi. Strategien er udarbejdet med inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og har ligeledes været i høring i de to udvalg. Megaeventstrategien skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents..

 

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

  1. at udkast til ny megaeventstrategi for Københavns Kommune, jf. bilag 1, godkendes.

Problemstilling

Københavns Kommune oprettede med Budget 2018 Megaeventpuljen med dertilhørende kriterier, men der har manglet en fælles overordnet strategisk retning på området. Indeværende strategi baserer sig på erfaringerne fra megaevents afholdt i København, herunder byens konkrete arbejde med megaevents, som fx EURO 2020, World Pride, Tour de France Grand Départ og senest World Capital of Architecture.

Med budgetaftalen 2023 besluttede forligskredsen, at Økonomiforvaltningen skulle tage initiativ til udarbejdelsen af København Kommunes første megaeventstrategi.

Løsning

Københavns Kommune skal fremadrettet tidligere i processen – både på politisk og administrativt niveau – tage stilling til, hvilket potentiale, der eksisterer ved en specifik megaevent med udgangspunkt i byens DNA og værdier. Her er der i høj grad fokus på værdien ved megaevents, der bringer byen i spil og kommer københavnerne til gavn, ligesom aktivering af forskellige målgrupper og virksomheder er central.

Det vedlagte udkast til megaeventstrategi skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents. Strategien er vedlagt bilag 2, der indeholder en række initiativer. Overborgmesteren, kultur- og fritidsborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren står som underskrivere i forordet.

Der er behov for en øget professionalisering af arbejdet med megaevents i Københavns Kommune, hvilket kræver kontinuitet, og at der ses på det interne samarbejde i kommunen og på samarbejdet med nære samarbejdspartnere, herunder med Wonderful Copenhagen (WoCo), der spiller en stor rolle særligt ift. tiltrækningen af events.

Bilaget til strategien indeholder bl.a. initiativer vedr.:

  • Nye kriterier for Megaeventpuljen, hvilket bl.a. vil give mulighed for at give tilskud til tilbagevendende megaevents og et øget fokus på overensstemmelse med byens DNA.
  • Årlig politisk drøftelse i Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om kommunens strategiske arbejde med at tiltrække større megaevents til byen.
  • Tidligere involvering af relevante borgmestre og Økonomiudvalget bl.a. ift. at afsøge politiske foreløbige mandater.
  • Etablering af ’Copenhagen Megaevents’ på tværs af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor Københavns Kommunes arbejde med megaevents formaliseres og professionaliseres.
  • Københavns Kommunes tilskud til tiltrækningsarbejdet i WoCo inkluderes i og reguleres via kommunens samlede tilskud til WoCo fra 2025.
  • Oprettelse af tematiske vidensgrupper som erstatning for Eventrådet.
  • Understøttelse af bæredygtige megaevents.

Økonomiforvaltningen har haft tæt og løbende dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen, ligesom der har været løbende dialog med Wonderful Copenhagen samt en række eksterne samarbejdspartnere i byen om strategiens indhold og formål.

Megaeventstrategien har været i høring i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Bemærkningerne fra høringssvarene og håndtering heraf fremgår samlet i bilag 3. Derudover er der lavet mindre, ikke indholdsmæssige præciseringer.

Økonomi

Nogle af bæredygtighedsinitiativerne kræver supplerende finansiering, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater forud for Budget 2024. De øvrige initiativer i megaeventstrategien kan håndteres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Videre proces

Efter godkendelse af indeværende sag igangsættes den konkrete implementering af strategiens initiativer. I den forbindelse sender Økonomiforvaltningen strategien i høring hos relevante råd og lokaludvalg med henblik på at indsamle input til, hvordan Københavns Kommune bedst sikrer velfungerende megaevents i byen.

 

Søren Hartmann Hede               / Nanna Westerby Jensen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

  1. at udkast til ny megaeventstrategi for Københavns Kommune, jf. bilag 1, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. juni 2023

 

Indstillingen blev udsat med henblik på behandling på et senere møde i Økonomiudvalget.

Beslutning

Dagsordenpunkt 4: Københavns Kommunes megaeventstrategi (2023-0169041)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Til top