Mødedato: 13.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Ny aftale for Boldklubben Fremad Valby

Se alle bilag

Fremad Valbys nuværende aftale med Københavns Kommune om leje af areal under foreningens klubhus udløber 31. juli 2023. Af aftalen fremgår det, at bygningen skal overdrages vederlagsfrit til Københavns Kommune ved aftalens udløb. Fremad Valby har anmodet om, at bygningen ikke overdrages til Københavns Kommune ved aftalens udløb, men at overdragelsen udskydes ved at der indgås en ny 20-årig aftale. Udskydelsen har en økonomisk værdi på 10 mio. kr.

I klubhuset er der blandede aktiviteter, idet Fremad Valby ud over lovlige kommunale aktiviteter i form af foreningsaktiviteter, har en café og udlejning til fysioterapi. Cafedrift og udlejning af lokale til en selvstændig fysioterapeut er i udgangspunktet ikke lovlige kommunale aktiviteter, og skal derfor håndteres i forbindelse med en kommende aftale med Fremad Valby.

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til og anbefale over for Borgerrepræsentationen, om kommunens ret til at få overdraget bygningen skal udskydes 20 år og at der indgås ny 20-årig lejeaftale for arealet under klubhuset.

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om udvalget vil yde tilskud til Fremad Valbys lovlige kommunale aktiviteter.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Fremad Valbys anmodning imødekommes ved, at der indgås tidsbegrænset 20-årig areallejeaftale, og tidspunktet for Københavns Kommunes ret til vederlagsfrit at få overdraget bygningen udskydes i 20 år. Aftalen forudsætter Ankestyrelsens godkendelse.

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget beslutter at anbefale overfor Borgerrepræsentationen at tilbyde Fremad Valby en ny areallejeaftale og Borgerrepræsentationen godkender dette, indstilles det, at Ankestyrelsen ansøges om dispensation fra Lånebekendtgørelsen,

 2. at udvalgene og Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at udskydelsen af tidspunktet for Københavns Kommunes ret til vederlagsfrit at få overdraget bygningen, jf. at-punkt 1, er et økonomisk tilskud til Fremad Valby.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Boldklubben Fremad Valby har siden efteråret 2022 drøftet muligheden for at indgå en ny aftale for et areal i Valby Idrætspark, hvorpå Fremad Valby har opført en bygning i form af et klubhus.

Københavns Kommune indgik den 1. august 2001 en kontrakt med Fremad Valby om leje af et areal på ca. 1.500 m2 i Valby Idrætspark. Aftalen udløber den 31. juli 2023.

På arealet har Fremad Valby, i overensstemmelse med lejeaftalen, opført et klubhus. Ved lejeaftalens udløb skal Fremad Valby vederlagsfrit overdrage klubhuset til Københavns Kommune, og Københavns Kommune er herefter forpligtet til at stille klubfaciliteter til rådighed for Fremad Valby på nærmere bestemte vilkår.

Fremad Valby ønsker imidlertid at bevare ejerskabet af bygningen, og at der indgås en ny 20-årig aftale (bilag 2).

I klubhuset har Fremad Valby både tilskudsberettigede foreningsaktiviteter og ikke-tilskudsberettigede aktiviteter i form af café og udlejning til fysioterapi-virksomhed.

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at cafedriften er accessorisk virksomhed, mens udlejning af fysioterapiklinikken på visse, nærmere betingelser må anses for at udgøre et lovligt salg af overskudskapacitet.

Udvalgene skal beslutte, om de vil anbefale overfor Borgerrepræsentationen, at Fremad Valbys ansøgning imødekommes, og at den eventuelle økonomiske støtte forbundet hermed tages til efterretning.

Såfremt KEID indgår ny lejeaftale med Fremad Valby, vil klubben få øgede udgifter til varetagelse af sine lovlige kommunale formål og derfor have et øget tilskudsbehov.

Løsning

KEID og Fremad Valby kan indgå en ny tidsbegrænset areallejeaftale for 20 år, hvormed den vederlagsfri overdragelse af ejendommen til Københavns Kommune udskydes i 20 år (bilag 1).

Areallejeaftalen vil træde i kraft pr. 1. august 2023 og løbe til 31. juli 2043. Areallejeaftalen vil være på markedsvilkår og være uopsigelig for Københavns Kommune i perioden.

Aftalevarighed længere end tre år forudsætter Ankestyrelsens dispensation fra Lånebekendtgørelsen. Aftalevarighed længere end ti år forudsætter Borgerrepræsentationens godkendelse.

Den i nærværende indstilling skitserede løsning gør det muligt for Fremad Valby at udleje overskudskapacitet også til kommercielle formål efter gældende takster, jf. særskilt afsnit herom senere.

Alle indtægter i bygningen skal anvendes til Fremad Valbys lovlige kommunale formål.

Løsningen medfører, at Fremad Valby vil få øgede udgifter til varetagelse af sine lovlige kommunale formål, og derfor have et øget tilskudsbehov.

Fremad Valby har bekræftet, at foreningen ønsker at indgå en ny lejeaftale for arealet, at overdragelsen af bygningen udskydes i 20 år, og at foreningen med denne løsning vil få et øget tilskudsbehov

KEID har vurderet, at bygningen har en værdi på ca. 10 mio. kr.

Tilskud til Fremad Valbys lovlige kommunale aktiviteter

Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at yde tilskud til Fremad Valbys tilskudsberettigede aktiviteter i bygningen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen påser, at de ydede tilskud øremærkes og anvendes udelukkende til tilskudsberettigede lovlige kommunale formål.

Af fortroligt bilag 3 fremgår oversigt over økonomiske konsekvenser.

Generelt om udlejning af overskudskapacitet

Det er Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at Fremad Valby som sådan alene varetager lovlige kommunale opgaver, og i tilknytning hertil dels varetager accessorisk virksomhed (cafédrift), dels at udlejning af fysioterapiklinikken på visse, nærmere betingelser må anses for at udgøre et lovligt salg af overskudskapacitet.

Fremad Valby vil således fortsat kunne udleje overskudskapacitet i ejendommen til fysioterapi-virksomhed til markedskonform leje.

Ligeledes vil Fremad Valby også kunne bevare cafédriften i bygningen.

Alternative løsninger

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget ønsker, at Fremad Valby skal bevare ejerskabet til bygningen i en årrække, men ikke vil anbefale, at KEID indgår ny 20-årig areallejekontrakt, er der følgende alternativ:

Alternativ a) Kultur- og Fritidsforvaltningen kan indgå standardlejeaftale med KEID vedr. jordarealet og stille det til rådighed for Fremad Valby via en vederlagsfri brugsaftale, med vilkår om at Fremad Valby bevarer ejerskabet af bygningen i brugsaftalens løbetid og betaling af markedsleje for den andel af jordarealet, der anvendes til fysioterapi. Skal brugsaftalen have en varighed længere end tre år, skal Ankestyrelsens godkendelse indhentes, da det kræver dispensation fra lånebekendtgørelsen.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget ønsker, at Københavns Kommune overtager ejerskabet af bygningen, er der følgende alternativer:

Alternativ b) KEID kan indgå en erhvervslejekontrakt på markedsvilkår med Fremad Valby vedr. bygningen.

Alternativ c) Kultur- og Fritidsforvaltningen kan indgå standardlejeaftale med KEID vedr. bygningen og stille den til rådighed for Fremad Valby i en vederlagsfri brugsaftale, med vilkår om betaling af markedsleje for den del af bygningen, der anvendes til fysioterapi.

Fremad Valby har tilkendegivet, at de ikke ønsker de alternative løsninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen anbefaler, at KEID indgår en 20 årig areallejeaftale på markedsvilkår kombineret med et øremærket tilskud med hjemmel i kommunalfuldmagten, da det vurderes at være den mest gennemsigtige løsning, som imødekommer foreningens ønske.

Såfremt bygningen overdrages til Københavns Kommune, medfølger også vedligeholdelsesforpligtelsen af ejendommen.

Økonomi

En oversigt over de økonomiske konsekvenser fremgår af fortroligt bilag 3.

Videre proces

Forvaltningerne implementerer aftalerne efter Borgerrepræsentationens beslutning.

 

Søren Tegen Pedersen                            Søren Hartmann Hede

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Fremad Valbys anmodning imødekommes ved, at der indgås tidsbegrænset 20-årig areallejeaftale, og tidspunktet for Københavns Kommunes ret til vederlagsfrit at få overdraget bygningen udskydes i 20 år. Aftalen forudsætter Ankestyrelsens godkendelse.

  Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget beslutter at anbefale overfor Borgerrepræsentationen at tilbyde Fremad Valby en ny areallejeaftale og Borgerrepræsentationen godkender dette, indstilles det, at Ankestyrelsen ansøges om dispensation fra Lånebekendtgørelsen.

 2. at udvalgene og Borgerrepræsentationen tager til efterretning, at udskydelsen af tidspunktet for Københavns Kommunes ret til vederlagsfrit at få overdraget bygningen, jf. at-punkt 1, er et økonomisk tilskud til Fremad Valby.

   

  Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

   

 3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal ydes tilskud til Fremad Valbys lovlige kommunale aktiviteter.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. juni 2023

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at yde et tilskud til Fremad Valbys lovlige kommunale aktiviteter, hvis indstillingen godkendes af Borgerrepræsentationen. Kultur- og Fritidsforvaltningen vender i så fald tilbage med en sag om udmøntning af tilskud.

Beslutning

Dagsordenpunkt 26: Ny aftale for Boldklubben Fremad Valby (2018-0311606)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top